Odpowiedzi

2009-12-04T18:09:27+01:00
Władza rodzicielska – prawa i obowiązki, jakie ma względem osoby małoletniej jej rodzic, związane z wychowaniem, pieczą nad jego majątkiem, a także z przedstawicielstwem ustawowym.Alimenty (z łac. alimentum - pokarm, od alere - karmić, żywić) - są to regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne.


Separacja polega na tak zwanym rozdzieleniu małżonków od stołu i łoża. Może być faktyczna lub formalna - orzeczona przez sąd.prawa
rodzicielskie-przy rozwodzie dziecko, rodzic dotaje prawa rodzicielskie to zznaczy że ma w pełni prawa do niego

Rozwód – rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód oprócz owdowienia i unieważnienia małżeństwa jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo.
Kuratela - instytucja zbliżona do opieki. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw (dziecka poczętego, małoletniego, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, osoby niepełnosprawnej lub osoby nieobecnej). Kuratelę sprawuje kurator ustanowiony przez sąd.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T19:38:44+01:00
A) Władza rodzicielska to ogół obowiązków i praw przysługujących rodzicom, a w szczególności obowiązek i prawo do pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz prawo do wychowania dziecka.
f) Kuratela jest to nadzór ustanowiony przez sąd nad osobą niezdolną do działań prawnych i nad jej majątkiem. Jej celem jest ochrona praw majątkowych dziecka poczętego, małoletniego, osoby ubezwłasnowolnionej lub osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić własnych spraw.
d) Separacja jest to rozdzielenie wspólnoty małżeńskiej. Separacja od rozwodu różni się tym że małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego.
e) Rozwód jest to rozwiązanie przez sąd, na żądanie małżonków, zawartego małżeństwa.
c) Alimenty są to ustalone przez sąd kwoty pieniężne. Alimentami mogą być obciążeni: rodzice, dziadkowie ale także i wnuki oraz dzieci. Przysługują osobom, które nie mogą się samodzielnie utrzymać.
b) Prawa rodzicielskie są to prawa, które przysługują rodzicom nad ich dziećmi zarówno rodzonymi jak i zaadoptowanymi.
1 5 1