1. Jakie znaczenie dla jednostki ludzkiej i zbiorowości, w której żyje , ma proces socjalizacji i resocjalizacji?
2. Co leży u podstaw różnicowania się społeczeństwa? Czy jest to , Twoim zdaniem , zjawisko pozytywne , negatywne czy obojetne dla funkcjonowania społeczeństwa?Wypowiedź uzasadnij.
3.Konformizm i nonkonformizm to dwie różne postawy. Ustal , na czym one polegają . Czy lepiej mieć do czynienia z konformistą czy też z nonkonformistą? Przedstaw argumenty.
4. Z faktu przynależności jednostki do różnych grup społecznych może wynikać konflikt powinności. Jakim wartościom należy dać pierwszeństwo?odpowiedzi udziel, posługując się konkretnym przykładem
5. Spróbuj ocenic, czy w Polsce są zrealizowane (jeśli tak, to w jakim stopniu)warunki istnienia i działania społeczeństwa obywatelskiego.
6.Wymień kilka stereotypów w odniesieniu do ludzi róznych narodowości, przedstaw swoją opinię na ich temat.
7.Co wyznacza granicę posłuszeństwa obywateli wobec władzy państwowej?
8.Czym różni się społeczeństwo tzw. realnego socjalizmu od społeczeństwa obywatelskiego?

1

Odpowiedzi

2009-12-04T22:21:06+01:00
Zad 7 W systemach totalitarnych życie ludzi podporządkowane jest wszechobecnej kontroli ze strony władzy. Wyznacza ona standardy i normy zachowania, określa status socjalny obywateli, ustala kierunki, obszary i granice aktywności publicznej oraz kształtuje wzorce życia osobistego. Stosowane są: terror i ludobójstwo, np. w obozach koncentracyjnych w hitlerowskich Niemczech lub łagrach w stalinowskim ZSRR. Obywatele są silnie uzależnieni od władzy. W skrajnych przypadkach władza wpływa nawet na przyrost naturalny jak np. w Chinach czy komunistycznej Rumunii. Władza wpływa na świadomość społeczną, posługując się propagandą i indoktrynacją. Są one zgodne z ideologią panującą w danym państwie np. komunizmem.
Związki między wielkim upadkiem reżimu to: dalsze ludobójstwa celem zastraszenia ludności.Chęć pokazania, że wszystko jest w porządku z rządami po przez zaostrzenie kar.Ogólne spowodowanie większego strzachu ludzi.
6 3 6