Rozdział : Świat w okresie międzywojennym. 3 gimnazjum.
1.Wyjaśnij, dlaczego komunizm wojenny zastąpiono polityką NEP-u.
2.Porównaj system rządów w ZSRR i III Rzeszy niemieckiej. Jakie dostrzegasz podobieństwa i różnice?
3.Wymień przyczyny, które doprowadziły do powstania faszyzmu we Włoszech i wprowadzenia tej ideologii w Niemczech.
4.Zastanów się i odpowiedz z jakich powodów tezy Mein Kampf uwaza sie za zbrodnicze. Porównaj je z ustawami norymberskimi.
5.Wytłumacz cele polityki appeasementu prowadzonej przez Francje i Wielka Brytanie. Dlaczego polityka ta nie odniosła pożądanych skutków?
6.Wyjaśnij, dlaczego Włochy, Niemcy i Japonia zawarły porozumienie. Dlaczego Japonia i Włochy porzuciły sojuszników z czasów I wojny światowej?

1

Odpowiedzi

2009-12-04T23:48:06+01:00
1. Konsekwencją zwarcia traktatu pokojowego w Brześciu przez rząd był komunizm wojenny. Okazał się on kompletną porażką, czego skutkiem było zupełne załamanie gospodarki. Coraz częściej dochodziło do buntów, panował głód i spadek produkcji przemysłowej o rolnej. Emigracja, epidemie, zbrodnie wojenne zaczynały się poszerzać. Ze względu na brak surowców przez zniszczenie kopalń podczas działań wojennych przemysł upadł. Z braku towarów przemysłowych sytuacja w rolnictwie również uległa znacznemu pogorszeniu. Chłopi sprzeciwiając się kontygentom wystąpili do walki zbrojnej na terenach innych państw. Odwołano więc zasady kominuzmu wojennego. Tzn. przywrócono rynek towarowo-pieniężny, w przemyśle państwowym zostaly wprowadzone zasady racjonalnej polityki gospodarczej, zniesiono system państwowego rozdzielania towarów i dostawy rolnych towarów zastąpiono podatkiem żywnościowym.

2. Rządy ZSRR i III Rzeszy łączy na pewno to, że poprzez stwarzanie atmosfery strachu (wśród zwolenników i przeciwników) chciano podporządkować sobie społeczeństwo. W Niemczech powstawały obozy zagłady, panował chaos i terror. Przeciwników politycznych umieszczano właśnie w tych obozach lub więzieniach. We Włoszech wobec przeciwników stosowano represje policyjne. W ramach walki z przeciwnikami ZSRR odbierało nawet podstawowe prawa obywatelskie ! ZSRR narzucał kult swojego przywódcy, wśród społeczeństwa starano się wykreować go jako człowieka idealnego i mogącego wszystko. Została wprowadzona cenzura, indoktrynacja, znacjonalizowano przemysł, odebrano własność prywatną oraz panowało donosicielstwo. W Niemczech zaś do przekonań Hitlera "zachęcały" media, działała w tym okresie tajna policja, również panowało donosicielstwo. Zniesiono prawa obywatelskie oraz wprowadzono dyktaturę (np. do obowiązku obywateli należało uczestnictwo w publicznych manifestacjach).

3. Przyczyny powstania we Włoszech faszyzmu.
Z I wojny światowej Włochy (mimo tego, że były jednym z państw, które zwyciężyły) wyniosły z niej dużo więcej strat niż korzyści. Jak zostało zapisane w traktacie wersalskim Włosi otrzymali tylko południowy Tyrol i niewielki okręg Triestu. Wywołało to wśród nich wielkie oburzenie. W sprawach gospodarczych tego kraju zapanował kryzys. Wybuchały strajki robotników, szerzyły się nastroje rewolucyjne, dla powracających z frontu brakowało miejsc do pracy. Żołnierze i oficerowie, którzy zostali pozbawieni perspektyw tworzyli ZWIĄZKI KOMBATANCKIE (fr. combattant - były żołnierz lub uczestnik walk), aby skutecznie walczyć o swoje prawa. Na ich czele stał Benito Mussolini. Związki te były nazywane również FASCIO (czyt. faszio). Obiecywał, że zostanie utworzone wielkie imperium włoskie i przywrócenie należytej pozycji Włochom w Europie. Robotnikom zaś obiecał likwidację bezrobocia, a chłopom ziemię. W 1921 roku Mussolini zjednoczył rozproszone organizacje faszystowskie w NARODOWĄ PARTIĘ FASZYSTOWSKĄ.
Przyczyny powstania faszyzmu w Niemczech.
W Republice Weimarskiej po I wojnie światowej powstały liczne związki kombatantów. Członkowie owych związków uważali, że Niemcy nie zostaliby pokonani nigdy, gdyby nie nieudolne rządy cywilów i bunty komunistów. Głównymi przyczynami oprócz niekorzystnych warunków traktatu wersalskiego był również spadek wartości pieniądza oraz zła sytuacja gospodarcza.

4. Uważam, że tezy Adolfa Hitlera w jego książce "Mein Kampf" traktuje się jako zbrodnicze, ponieważ ujawnia on nam rasistowskie poglądy oraz oświadcza nam, że zamierza usunąć Żydów z ziem Europy. Uważa ich za rasę niższą, a przecież każdy człowiek jest równy sobie bez względu na rasę, płeć i wyznanie. Jest w stanie posunąć się do wszystkiego i dążyć po trupach, byleby pozbyć się ich i zapanować na wschodzie na terytorium krajów słowiańskich. W tym wypadku na myśl przychodzi nam tylko jedno rozwiązanie - tysiące morderstw dokonanych na jego rozkaz. Ustawy norymberskie zwarte w 1935 roku okazały się dążeniem do celów zawartych w Mein Kampf. Pierwszymi podjętymi krokami było odebranie praw obywatelskich Żydom oraz odebranie praw wykonywania zawodu.

5. Celem polityki appeasementu było uniknięcie kolejnej wojny. Była to polityka ustępstw wobec Hitlera, który wysuwał swe żądania z wiedzą, że zostaną one spełnione. Niestety w ten sposób ta polityka tylko wydłużała linie dalszych niemieckich żądań.

6. Japonia należała do zwycięzców I wojny światowej aczkolwiek tak jak Włochy, nie uzyskała ona zbyt wielkich korzyści. Japonii groził kryzys gospodarczy będący skutkiem braku własnych surowców. Japonia wyruszyła na podbój sąsiednich krajów. Zwarła z Niemcami pakt antykominternowski skierowany przeciwko międzynarodowemu ruchowi komunistycznemu. Rok później to paktu przystąpiły również Włochy. Celem zawarcia paktu bylo zwalczenie wpływów komunizmu, a także podzielenie świata między uczestników paktu.
9 4 9