1. Antyk
2. Średniowiecze
3. Renesans
4. Barok
5. Oświecenie
6. Romantyzm
7. Pozytywizm
8. Młoda Polska
9. XX lecie mdz. wojenne

Do każdej z epok, po dwa zdania(krótka charakterystyka)
oraz głównych twórców(pisarzy).

Zgłaszam spam i błędne odpowiedzi, jeżeli nie są kompletne. Dam najlepszą odpowiedź.

1

Odpowiedzi

2009-12-05T09:53:26+01:00
1. Pierwsza i najdłuższa (ok. 1500 lat) epoka literacka w dziejach kultury europejskiej.
Przedstawiciele: Sofokles, Homer, Eurypides
Motywy: wojny, miłości, zdrady
2. Vw.n.e. - 1492r. Średniowiecze zasadniczo wpłynęło na późniejszą literaturę, kształtując swoistą i typową dla swojej epoki duchowość, mogąc poszczycić się osiągnięciami w zakresie nauki i sztuki.
Tytuły: Pieśń o Rolandzie, Trisfan i Izolda
Motywy: w centrum wszechświata Bóg, rycerza, dobrego władcy
3.1492r. - koniec XVIw Odrodzenie to przede wszystkim epoka wielkich indywidualności. Każdy, kto czuł w sobie przypływ talentu, rozwijał go wszechstronnie.
Motywy: zachwyt ciałem i umysłem ludzkim
Przedstwiciele: J. Kochanowsi,M.Rej, W.Szepspir
4.koniec XVIw - pocz. XVIIw. Barok był prądem syntetyzującym wiele tendencji, niekiedy sprzecznych, np. wyrażanie uczuć religijnych w konwencji sensualistyczno-erotycznej, libertynizm części poezji francuskiej obok poezji metafizycznej, średniowieczny alegoryzm sąsiadujący z ozdobnym, przesadnie metaforyzowanym językiem, pełnym nierzadko radykalnych antytez i wyszukanych sformułowań.
Motywy: cudowność Boga, miłość, wojna
Przedstawiciele: K.M. Sarbiewski, E. Tesauro, Blaise Pascal
5. lata 90XVIII - 1821 nurt kulturalny oraz okres w historii Europy. Ludzie oświecenia najbardziej cenili to, co można pojąć rozumem. Ważna cecha oświecenia to sekularyzacja państw europejskich oraz sformułowanie praw człowieka.
Motywy: polityka, wojna, podniesienie poziomu społeczności, krytyka rządu
Przedstawiciele: I. Krasicki, A.Naruszewicz, ks. Skarga
6. 1821-1864r. Romantyzm jest rozumiany jako prąd ideowy, literacki i artystyczny, który rozwinął się przede wszystkim w Europie Zachodniej i objawiał się przeważnie w poezji, malarstwie i muzyce. Wywodzi się on od przemian ideowych, jakie przyniosła angielska rewolucja burżuazyjna oraz rewolucja francuska z 1789 roku.
Motywy: nieszczęśliwa miłość, uznawanie świata nadprzyrodzonego
Przedstawiciele: A.Mickiewicz, C.K.Norwid, J.Słowacki, Wiktor Hugo
7. 1864 - lata 90 XIXw Pozytywizm podkreśla znaczenie wiedzy empirycznej, naukowości, odrzuca metafizykę, nieuprawnioną spekulację, wiedzę mistyczną.
Motywy: realizm, utylitaryzm, naturalizm, praca organiczna, praca u podstaw
Przedstawiceile: E.Orzeszkowa, M.Konopnicka, B.Prus
8. 1890- 1918r. Polska odmiana modernizmu w literaturze, muzyce i sztuce polskiej. Nazwa tego prądu artystycznego jest analogiczna do np. Młodych Niemiec lub Młodej Skandynawii.
Motywy: kult jednostki wybitnej, kult artysty
Przedstawiciele: S. Wyspiański, L. Staff, B.Leśmian
9. 1918-1939r. Okres między pierwszą i drugą światową - jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury, okres bardzo zróżnicowany.
Motywy: zmiany cywilizacyjne, nurt pasyfistyczny
Przedstawiciele: W. Gombrowicz, J. Tuwim, M.Dąbrowska

:))
3 4 3