Odpowiedzi

2009-12-05T11:03:33+01:00
Liczebność i rozmieszczenie populacji, to jedne z kilku cech populacji.
rozmieszczenie - sposób występowania osobników danej populacji na określonym terenie zajmowanym przez populację
Typy rozmieszczenia:
-równomierne - np. rośliny na polu uprawnym, szkółki leśne, rośliny rosnące w postaci łanu, ptaki drapieżne
-przypadkowe(losowe) - charakterystyczne dla środowisk po nagłych, wyniszczających zmianach np. pożar
- skupiskowe - osobniki żyjące w stadach, koloniach, kępach, np.: renifery, pszczoły, maliny
liczebność - liczba osobników składających się na populację, np.: liczba szczupaków w jeziorze, dżdżownic na polu uprawnym
liczebność zwiększają: rozrodczość, imigracje ; zmniejszają: śmiertelność i emigracja
4 5 4
2009-12-05T14:03:14+01:00


POPULACJA
Każdy obszar Ziemi jest zamieszały przez charakterystyczne zbiorowisko zwierząt i roślin. Są one ze sobą powiązane na różne sposoby. Dla ekologa organizmy żyjące na jakiejś powierzchni stanowią zespół biotyczny. Składa się on z mniejszych grup lub populacji, czyli grup osobników jednego gatunku. Populację tworzą osobniki należące do jednego gatunku, występujące na określonej przestrzeni w danym czasie. Osobniki populacji mogą się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo. Miejsce, w którym występuje populacja nazywamy siedliskiem. Każdy osobnik populacji zajmuje określoną przestrzeń nazywaną areałem. Suma areałów tworzy zasięg przestrzenny populacji. Każdą populację charakteryzuje wiele cech. Są to: liczebność, zagęszczenie, organizacja przestrzenna i socjalna, struktura płci i wieku, rozrodczość, śmiertelność, dynamika liczebności. Liczebność populacji to liczba wszystkich osobników tworzących populację.
prosze !!!
2 4 2