1. oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego w wyniku rozpuszczenia 3,5 g tlenku siarki (VI) w 96,5 g wody.

2.w 120cm ³ wody destylowanej rozpuszczono 20cm ³ etanolu o gęstości d=0,79 g/cm³. oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

2

Odpowiedzi

2011-06-18T21:55:48+02:00

Zad 1.
H_2O+SO_3->H_2SO_4
            80---------98g
            3,5g--------x
x=4,29g 
mr=ms+mw=100g
Cp=ms*100%/mr
Cp=4,29g*100%/100g=4,29%

Stężenie procentowe wynosi 4,29%.


Zad 2.
m=d*V -ze wzoru na gęstość
m=20*0,79=15,8g
Gęstość wody to 1g na cm3
Czyli mw=120g
mr=mw+ms=135,8g
Cp=1580/135,8=11,63%
Stężenie procentowe wynosi 11,63%

2011-06-18T21:57:37+02:00

1)

Reakcja:

SO₃ + H₂O ⇒ H₂SO₄


Dane:

Mcz (masa cząsteczkowa) SO₃= 32u + 3*16u = 80u

Mcz H₂SO₄= 2*1u + 32u + 4*16u = 98u

ms₁ (masa tlenku siarki VI) SO₃- 3,5 g


Zgodnie z reakcją:

z 80g SO₃-----uzyskamy-----98g H₂SO₄

to z 3,5g SO₃ ---uzyskamy---Xg H₂SO₄


X= 3,5g * 98g : 80g ≈ 4,3 g HSO₄ (ms₂)

mw (masa wody)- 96,5 g

mr (masa roztworu)= ms₁ + mw = 3,5g + 96,5 = 100g

 

Obliczam stężenie procentowe (C%):

C% = ms₂ *100% : mr = 4,3g * 100% : 100g = 4,3 %

 

2)

Dane :

Vw (objętość wody)= 120 cm³

dw (gęstość wody) ≈ 1g/cm³

to dw (gęstość wody) = mw (masa wody) * Vw (objętość wody)    /* Vw

 

mw= dw * Vw= 1g/cm³ *120 cm³= 120g wody

 

Ve (objętość etanolu) - 20 cm³

d (gęstość etanolu)- 0,79 g/cm³

M (mas molowa etanolu)C₂H₅OH= 2*12g/mol :

 

Obliczam masę etanolu (ms) w tym roztworze:

d= ms : Ve    /*Ve

ms = d * Ve = 0,79g/cm³ * 20 cm³ = 15,8 g etanolu

 

Obliczam masę roztworu (mr):

mr = ms + mw = 15,8g + 120g = 135,8 g

 

Obliczam stężenie procentowe (C%):

C% = ms *100% : mr = 15,8g * 100% : 135,8 g= 11,6 %