Bardzo prosiłbym o odpowiedzi na poniższe pytania. Mogą być z internetu tylko nie za długie , ale też nie za krótkie może być 5-7 zdań. Treściwie i na temat. Daje za to troszkę jak dla mnie dużo pkt. Bardzo proszę o zrobienie tego na dzisiaj.Z góry thx.

1. Wyjaśnij, jaki wpływ na gospodarkę ma polityka fiskalna, a jaki polityka monetarna.
2. Omów narzędzia polityki fiskalnej i monetarnej.
3. Jakie cele powinno realizować państwo, prowadząc politykę gospodarczą w kraju ?
4. Jak oceniasz współczesną politykę gospodarczą Polski ? Jakie główne problemy stoją dzisiaj przed władzami Polski?
5. Podaj, jakie są obecnie w Polsce stopy podatków płaconych przez osoby prawne i fizyczne.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T13:03:16+01:00
1Wyjaśnij, jaki wpływ na gospodarkę ma polityka fiskalna, a jaki polityka monetarna.
Polityka fiskalna to ogół decyzji rządu dotyczących wydatków i podatków (przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze powszechnym, nakładane z mocy prawa przez państwo lub inne organy władzy publicznej, np. samorządy lokalne- na osoby fizyczne i prawne. ). Jest częścią polityki finansowej państwa. Na gospodarkę wpływa poprzez redystrybucje dochodów (to wtórny podział dochodów społeczeństwa dokonujący się za pośrednictwem budżetu państwa. Przebiega wielopłaszczyznowo i polega na obciążeniu działalności gospodarczej oraz dochodów wszystkich podmiotów gospodarczych różnymi rodzajami podatków i opłat, stanowiących dochód budżetu państwa); alokacyjna, czyli kształtowanie podziału czynników wytwórczych między sektor prywatny (pośrednio przez korygowanie cen, dotacji i podatków) i publiczny (bezpośrednio przez przekazanie funduszy na konkretne zadania) i ich dalsza alokacja wewnątrz tych sektorów; stabilizacyjna wykorzystanie budżetu do osiągnięcia makroekonomicznych celów gospodarczych (wysokiego zatrudnienia, niskiej inflacji, zrównoważonego tempa wzrostu gospodarczego, stabilności bilansu płatniczego) poprzez: deficyt lub nadwyżkę budżetową, podatki i dług publiczny.
Polityka monetarna państwa polega na dostosowaniu pieniądza w obiegu do aktualnych wymagań gospodarki. Politykę pienieżną prowadzi NBP i RPP, odziaływując swoją pracą na gospodarkę poprzez regulowanie podaży pieniądza, czyli dostosowywanie go do poziomu przewidywanej aktywności gospodarczej oraz nieuniknionego wzrostu cen za pomocą bazy monetarnej i stopy procentowej; operowanie zmianami stopy procentowej tj. określanie "ceny" kapitału, stopa procentowa pełni funkcję wskaźnika-informatora o polityce pieniężnej państwa oraz funkcję bodźca (wpływa na zachowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych) oraz oddziaływanie na kurs walutowy (stabilizacja).


2Rodzaje polityki finansowej państwa.
a. Polityka monetarna.
Zastosowanie narzędzi monetarnych dla realizacji określonych celów. Podmiotem polityki monetarnej jest bank centralny, który decyzje odnośnie wykorzystania instrumentów monetarnych podejmuje niezależnie od rządu. Bankowi centralnemu nie wolno udzielać pożyczek rządowi na finansowanie bieżących potrzeb budżetowych.
Instrumentami polityki monetarnej są:
- stopa procentowa (stopy: referencyjna/interwencyjna/repo, lombardowa, redyskontowa, depozytowa),
- stopa rezerw obowiązkowych,
- operacje otwartego rynku.

b. Polityka fiskalna.
zastosowanie narzędzi fiskalnych do realizacji określonych celów. P.f. to całokształt polityki podatkowej państwa; decyzje władzy ustawodawczej (parlamentu), rządu, ministra finansów odnośnie ilości, rodzajów i wysokości wprowadzanych podatków. Instrumentami polityki fiskalnej są:
- podatki,
- wydatki związ. z tworzeniem nowych miejsc pracy i z finansowaniem programów zmiany kwalifikacji zawodowych,
- wydatki promujące restrukturyzację gospodarki,
- wydatki promujące rozwój drobnej przedsiębiorczości,
- wydatki na roboty publiczne,
- deficyt budżetowy,
- dług publiczny,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- poręczenia i gwarancje państwa dla podmiotów zaciągających pożyczki.

4Jak oceniasz współczesną politykę gospodarczą Polski? Jakie głowne problemy stoją dzisiaj przed władzami Polski?
Moje ogólne wrażenia na temat stanu polskiej gospodarki sę negatywne. Polska po okresie transformacji i stopniowego adoptowania na własnym "podwórku" gospodarki wolnorynkowej gubi sie w niej, dając duże pole do popisu malwersantom i oszustom za jeden z licznych przykladów niech posłuży niedawna tzw. "afera paliwowa", gdzie oszuści przez zaniżanie podatku akcyzowego okradli Skarb Państwa na setki milionów złotych. Poza aferami burzącymi autorytet i siłę państwa widzę inne równie naganne i wymagające jak najszybszej zmiany sytuacje. Nie będę zagłębiać się w charakterystykę problemów, ograniczę się do ich zasygnalizowania i krótkiego opisu negatywnego dzialania na gospodarkę.
- system podatkowy, niesprzyjający inwestorą zagranicznym, skomplikowany, dający pole do nadużyć, wymaga jak najszybszego uproszczenia co było by ukłonem w stronę przeciębiorców i podatników
- prywatyzacje i przetargi, przeprowadzane w niejasnych okolicznościach, nie w interesie skarbu państwa, lecz lobby biznesowego ścisle związanego z politykami,
- wysoki, utrzymujący się przy granicy konstytucyjnego progu deficyt budżetowy
- stagnacja wzrostu gospodarczego spowodowana wew. kryzysami i nieumiejetna politykagospodarczą
- problem korupcji zżerającej i hamującej poces rozwoju gospodarczego kraju
Pozostaje mieć nadzieje, że przyszłość związana z UE da Polsce pomoc dla rozwiązania wymienionych przeze mnie problemów. Jednak ich rozstrzygniecie nie może w całości spocząć na krajach unii, w głównej mierze to my musimy sie z nimi uporać, mając za wzór kraje Wspólnoty.

5. Podaj, jakie są obecnie w polsce stopy podatków płaconych przez osoby prawne i fizyczne.
Dochody budżetu państwa składają się z dochodów krajowych i zagr.; krajowe obejmują dochody podatkowe (podatki: dochodowy od osób prawnych i od osób fiz., od wartości dodanej VAT, akcyzy, rolny od gruntów, leśny, od spadków i darowizn, od nieruchomości, od środków transportowych, od gier) i niepodatkowe (m.in. dywidendy, wpływy z ceł) oraz uzyskiwane z prywatyzacji.
Dla osób fizycznych: jeżeli w 2004 roku nie zarobie więcej niż 2 789,89 zł, podatku nie będzę płacił, jeżeli zarobię więcej niż 2 789,89 zł, ale mniej niż 37 024 zł, to zapłacę 19% ze swojej podstawy opodatkowania odejmując 530,08 zł (19% z kwoty wolnej od podatku - 2 789,89 zł), jeżeli zarobię więcej niż 37 024 zł, ale mniej niż 74 048 zł, to mój podatek będzie wynosił 6 504,48 zł plus 30% nadwyżki ponad 37 024 zł, jeżeli zarobię więcej niż 74 048 zł, to mój podatek będzie wynosił 17 611,68 zł plus 40% nadwyżki ponad 74 048zł. Te wyliczenia pokazują jasno, że obecnie mamy 3 stawki podatkowe. Plus z tego co wiem, ostanio pregłosowano stawkę 50 % dla najbogatszych, niestety nie przypominam sobie jaki jest próg dla tej stawki.
Dla osób prawnych: podstawowa stawka w podatku od towarów i usług wynosi 22%, obowiązują też stawki w wysokości 7%, 3% i 0%

Więcej nie znalazłam. I od razu mówię, że z Internetu,
ale nie zabraniałaś. Mam nadzieję, że pomogłam. ;)
Psdr. ;))
1 5 1
2009-12-05T14:00:29+01:00
Polityka fiskalna to ogół działań państwa kształtujących budżet państwa poprzez zmiany we wpływach (np. podatki, zadłużenia publicznego) i wydatkach państwa (np. subwencje, inwestycje państwowe, itp.).
W efekcie polityka fiskalna działa poprzez proces kształtowania polityki pieniężnej i wydatków publicznych w celu:

* łagodzenia wahań cykli koniunkturalnych
* utrzymania tendencji wzrostowej gospodarki przy wysokim zatrudnieniu, a niskiej i niezmiennej inflacji (stabilizacja cen).

Polityka monetarna państwa polega na dostosowaniu pieniądza w obiegu do aktualnych wymagań gospodarki.

Przesada w jedną stronę to recesja , przesada w drugą to inflacja. Gospodarka jest tak skomplikowanym „tworem” ,że utrzymanie jej między tymi dwoma odchyleniami nie jest zadaniem łatwym, tym bardziej, że pieniądz kreowany jest nie tylko przez państwo .

Jak oceniasz współczesną politykę gospodarczą Polski? Jakie głowne problemy stoją dzisiaj przed władzami Polski?
Moje ogólne wrażenia na temat stanu polskiej gospodarki sę negatywne. Polska po okresie transformacji i stopniowego adoptowania na własnym "podwórku" gospodarki wolnorynkowej gubi sie w niej, dając duże pole do popisu malwersantom i oszustom za jeden z licznych przykladów niech posłuży niedawna tzw. "afera paliwowa", gdzie oszuści przez zaniżanie podatku akcyzowego okradli Skarb Państwa na setki milionów złotych. Poza aferami burzącymi autorytet i siłę państwa widzę inne równie naganne i wymagające jak najszybszej zmiany sytuacje. Nie będę zagłębiać się w charakterystykę problemów, ograniczę się do ich zasygnalizowania i krótkiego opisu negatywnego dzialania na gospodarkę.
- system podatkowy, niesprzyjający inwestorą zagranicznym, skomplikowany, dający pole do nadużyć, wymaga jak najszybszego uproszczenia co było by ukłonem w stronę przeciębiorców i podatników
- prywatyzacje i przetargi, przeprowadzane w niejasnych okolicznościach, nie w interesie skarbu państwa, lecz lobby biznesowego ścisle związanego z politykami,
- wysoki, utrzymujący się przy granicy konstytucyjnego progu deficyt budżetowy
- stagnacja wzrostu gospodarczego spowodowana wew. kryzysami i nieumiejetna politykagospodarczą
- problem korupcji zżerającej i hamującej poces rozwoju gospodarczego kraju
Pozostaje mieć nadzieje, że przyszłość związana z UE da Polsce pomoc dla rozwiązania wymienionych przeze mnie problemów. Jednak ich rozstrzygniecie nie może w całości spocząć na krajach unii, w głównej mierze to my musimy sie z nimi uporać, mając za wzór kraje Wspólnoty.

5. Podaj, jakie są obecnie w polsce stopy podatków płaconych przez osoby prawne i fizyczne.
Dochody budżetu państwa składają się z dochodów krajowych i zagr.; krajowe obejmują dochody podatkowe (podatki: dochodowy od osób prawnych i od osób fiz., od wartości dodanej VAT, akcyzy, rolny od gruntów, leśny, od spadków i darowizn, od nieruchomości, od środków transportowych, od gier) i niepodatkowe (m.in. dywidendy, wpływy z ceł) oraz uzyskiwane z prywatyzacji.
Dla osób fizycznych: jeżeli w 2004 roku nie zarobie więcej niż 2 789,89 zł, podatku nie będzę płacił, jeżeli zarobię więcej niż 2 789,89 zł, ale mniej niż 37 024 zł, to zapłacę 19% ze swojej podstawy opodatkowania odejmując 530,08 zł (19% z kwoty wolnej od podatku - 2 789,89 zł), jeżeli zarobię więcej niż 37 024 zł, ale mniej niż 74 048 zł, to mój podatek będzie wynosił 6 504,48 zł plus 30% nadwyżki ponad 37 024 zł, jeżeli zarobię więcej niż 74 048 zł, to mój podatek będzie wynosił 17 611,68 zł plus 40% nadwyżki ponad 74 048zł. Te wyliczenia pokazują jasno, że obecnie mamy 3 stawki podatkowe. Plus z tego co wiem, ostanio pregłosowano stawkę 50 % dla najbogatszych, niestety nie przypominam sobie jaki jest próg dla tej stawki.
Dla osób prawnych: podstawowa stawka w podatku od towarów i usług wynosi 22%, obowiązują też stawki w wysokości 7%, 3% i 0%
2009-12-05T16:54:50+01:00
1.Polityka fiskalna to ogół działań państwa kształtujących budżet państwa poprzez zmiany we wpływach (np. podatki) i wydatkach państwa
Zgodnie z poglądami szkoły keynesowskiej działania te mają na celu zmniejszenie bezrobocia (wzrost aktywności gospodarczej) - mówimy wtedy o polityce ekspansywnej lub ograniczenie inflacji - polityka restrykcyjna. W wykorzystaniu aktywnej polityki fiskalnej pojawiają się pewne trudności, związane m.in. z opóźnieniem czasowym i niepewnością jej skutków, a w odniesieniu do ekspansywnej polityki fiskalnej dodatkowym ograniczeniem może być także deficyt budżetowy.Polityka monetarna państwa polega na dostosowaniu pieniądza w obiegu do aktualnych wymagań gospodarki.
Przesada w jedną stronę to recesja , przesada w drugą to inflacja. Gospodarka jest tak skomplikowanym „tworem” ,że utrzymanie jej między tymi dwoma odchyleniami nie jest zadaniem łatwym, tym bardziej, że pieniądz kreowany jest nie tylko przez państwo .

2zastosowanie narzędzi fiskalnych do realizacji określonych celów. To całokształt polityki podatkowej państwa; decyzje władzy ustawodawczej (parlamentu), rządu, ministra finansów odnośnie ilości, rodzajów i wysokości wprowadzanych podatków. Instrumentami polityki fiskalnej są:
- podatki,
- wydatki związ. z tworzeniem nowych miejsc pracy i z finansowaniem programów zmiany kwalifikacji zawodowych,
- wydatki promujące restrukturyzację gospodarki,
- wydatki promujące rozwój drobnej przedsiębiorczości,
- wydatki na roboty publiczne,
- deficyt budżetowy,
- dług publiczny,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- poręczenia i gwarancje państwa dla podmiotów zaciągających pożyczki.
3Polityka fiskalna to ogół działań państwa kształtujących budżet państwa poprzez zmiany we wpływach (np. podatki, zadłużenia publicznego) i wydatkach państwa (np. subwencje, inwestycje państwowe, itp.).
W efekcie polityka fiskalna działa poprzez proces kształtowania polityki pieniężnej i wydatków publicznych w celu:

* łagodzenia wahań cykli koniunkturalnych
* utrzymania tendencji wzrostowej gospodarki przy wysokim zatrudnieniu, a niskiej i niezmiennej inflacji (stabilizacja cen).

Polityka monetarna państwa polega na dostosowaniu pieniądza w obiegu do aktualnych wymagań gospodarki.

Przesada w jedną stronę to recesja , przesada w drugą to inflacja. Gospodarka jest tak skomplikowanym „tworem” ,że utrzymanie jej między tymi dwoma odchyleniami nie jest zadaniem łatwym, tym bardziej, że pieniądz kreowany jest nie tylko przez państwo .4.
Moje ogólne wrażenia na temat stanu polskiej gospodarki sę negatywne. Polska po okresie transformacji i stopniowego adoptowania na własnym "podwórku" gospodarki wolnorynkowej gubi sie w niej, dając duże pole do popisu malwersantom i oszustom za jeden z licznych przykladów niech posłuży niedawna tzw. "afera paliwowa", gdzie oszuści przez zaniżanie podatku akcyzowego okradli Skarb Państwa na setki milionów złotych. Poza aferami burzącymi autorytet i siłę państwa widzę inne równie naganne i wymagające jak najszybszej zmiany sytuacje. Nie będę zagłębiać się w charakterystykę problemów, ograniczę się do ich zasygnalizowania i krótkiego opisu negatywnego dzialania na gospodarkę.
- system podatkowy, niesprzyjający inwestorą zagranicznym, skomplikowany, dający pole do nadużyć, wymaga jak najszybszego uproszczenia co było by ukłonem w stronę przeciębiorców i podatników
- prywatyzacje i przetargi, przeprowadzane w niejasnych okolicznościach, nie w interesie skarbu państwa, lecz lobby biznesowego ścisle związanego z politykami,
- wysoki, utrzymujący się przy granicy konstytucyjnego progu deficyt budżetowy
- stagnacja wzrostu gospodarczego spowodowana wew. kryzysami i nieumiejetna politykagospodarczą
- problem korupcji zżerającej i hamującej poces rozwoju gospodarczego kraju
Pozostaje mieć nadzieje, że przyszłość związana z UE da Polsce pomoc dla rozwiązania wymienionych przeze mnie problemów. Jednak ich rozstrzygniecie nie może w całości spocząć na krajach unii, w głównej mierze to my musimy sie z nimi uporać, mając za wzór kraje Wspólnoty.

5.
Dochody budżetu państwa składają się z dochodów krajowych i zagr.; krajowe obejmują dochody podatkowe (podatki: dochodowy od osób prawnych i od osób fiz., od wartości dodanej VAT, akcyzy, rolny od gruntów, leśny, od spadków i darowizn, od nieruchomości, od środków transportowych, od gier) i niepodatkowe (m.in. dywidendy, wpływy z ceł) oraz uzyskiwane z prywatyzacji.
Dla osób fizycznych: jeżeli w 2004 roku nie zarobie więcej niż 2 789,89 zł, podatku nie będzę płacił, jeżeli zarobię więcej niż 2 789,89 zł, ale mniej niż 37 024 zł, to zapłacę 19% ze swojej podstawy opodatkowania odejmując 530,08 zł (19% z kwoty wolnej od podatku - 2 789,89 zł), jeżeli zarobię więcej niż 37 024 zł, ale mniej niż 74 048 zł, to mój podatek będzie wynosił 6 504,48 zł plus 30% nadwyżki ponad 37 024 zł, jeżeli zarobię więcej niż 74 048 zł, to mój podatek będzie wynosił 17 611,68 zł plus 40% nadwyżki ponad 74 048zł. Te wyliczenia pokazują jasno, że obecnie mamy 3 stawki podatkowe. Plus z tego co wiem, ostanio pregłosowano stawkę 50 % dla najbogatszych, niestety nie przypominam sobie jaki jest próg dla tej stawki.
Dla osób prawnych: podstawowa stawka w podatku od towarów i usług wynosi 22%, obowiązują też stawki w wysokości 7%, 3% i 0%