Odpowiedzi

2009-12-05T17:16:43+01:00
Fundusz inwestycyjny – forma zbiorowego lokowania środków pieniężnych wpłaconych przez przedsiębiorstwa, gminy, osoby prawne oraz osoby fizyczne. Nawet stosunkowo niewielkie wpłaty wielu uczestników tworzą znaczny kapitał, który umożliwia korzystne inwestycje mające na celu osiąganie zysków wyższych niż tradycyjna lokata bankowa. Majątek funduszu inwestycyjnego lokowany jest na zasadzie dywersyfikacji ryzyka - tj. inwestowania w tak szerokie spektrum lokat, aby nawet spadek wartości jednej z lokat w niewielkim stopniu wpłynął na wartość całego portfela.

Podziały funduszy inwestycyjnych Na światowym rynku finansowym wyróżnić można kilka typów funduszy inwestycyjnych. Podstawowe typy to:

fundusze otwarte, FIO (tj. fundusze o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu tzw. jednostek uczestnictwa)
fundusze zamknięte, FIZ (tj. fundusze o zasadniczo stałej liczbie tytułów uczestnictwa tzw. certyfikatów inwestycyjnych).
Wyróżnić można również:

fundusze tzw. statutowe tj. będące spółką o zmiennym kapitale akcyjnym (np. amerykańskie mutual funds lub francuskie SICAV) lub
tzw. typy umowne - tj. sytuacje, gdy fundusz jest wyodrębnioną masą majątkową (np. amerykańskie Unit Investment Trusts, francuskie FCP lub niemieckie Investmentfonds).
Trzeci podział funduszy inwestycyjnych dotyczy obszaru inwestycji:

rynek akcji
rynek obligacji
rynek pieniężny
rynek nieruchomości
Polski fundusz inwestycyjny Polski fundusz inwestycyjny to wyodrębniona masa majątkowa, posiadająca jednak odrębną od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych osobowość prawną. Dzięki takiej konstrukcji prawnej (posiadaniu oddzielnej osobowości prawnej) środki funduszu (a więc jego klientów) nie wchodzą w skład masy upadłościowej Towarzystwa, które nim zarządza. Tytułem do uczestnictwa w polskim otwartym funduszu inwestycyjnym jest tzw. jednostka uczestnictwa nabywana i umarzana na żądanie uczestnika funduszu, a w funduszu inwestycyjnym zamkniętym - certyfikat inwestycyjny, będący papierem wartościowym.

Pierwszym funduszem inwestycyjnym działającym na terytorium Polski był Pioneer (obecnie powiązany z bankiem Pekao SA).

Aktem prawnym, który mówi o tworzeniu i funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych jest ustawa z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych.
1 3 1