Odpowiedzi

2009-12-05T17:29:36+01:00
1. Przyczyny ustrojowe:

* zmiana ustroju w 1989 roku z totalitarnego na demokratyczny,

* otwarcie granic, a przez to napływ nowych, atrakcyjnych idei,

* zmiana prawa: gwarancje wolnościowe, w tym wolności zrzeszania się i wolności sumienia i wyznania, niezwykła łatwość uzyskania rejestracji, a poprzez to osobowości prawnej, przez sekty - szczególnie w formie kościoła lub innego związku wyznaniowego oraz stowarzyszenia,

* brak jakiejkolwiek kontroli państwa nad działalnością nowych kościołów i innych związków wyznaniowych, nikłe kompetencje kontrolne wobec innych osób prawnych tworzonych przez sekty,

* możliwość korzystania przez kościoły i inne związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje, z wielu ulg i przywilejów,

* nieprzygotowanie instytucji publicznych do rozwiązywania problemów wynikających z działalności sekt, brak rzetelnej wiedzy oraz właściwej koordynacji działań tych instytucji.

2. Przyczyny społeczne:

* kryzys cywilizacji, polegający między innymi na odejściu od dużych instytucji takich jak partie polityczne, ruchy społeczne, na rzecz małych wspólnot,

* kryzys rodziny, związany głównie z jej trudną sytuacją ekonomiczną,

* kryzys tradycyjnych kościołów i innych związków wyznaniowych,

* kryzys instytucji edukacyjno-wychowawczych, w tym przede wszystkim szkół,

* kryzys ekonomiczny powodujący występowanie dużego bezrobocia i związanej z nim frustracji,

* brak popularyzacji wśród społeczeństwa pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego,

* zmiana modelu życia, nastawienie konsumpcyjne, co skutkuje tęsknotą za sacrum i różnymi formami odnowy duchowej,

* brak elementarnej wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z funkcjonowaniem sekt wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów.

3. Przyczyny indywidualne:

* potrzeba przynależności i wspólnoty,

* poszukiwanie sensu życia oraz trwałych wartości, takich jak przyjaźń, miłość, ciepło, zaufanie,

* dążenie do integralności życia na wszystkich płaszczyznach,

* poszukiwanie tożsamości kulturowej i religijnej,

* potrzeby bycia rozpoznanym i wyróżnionym,

* potrzeba przynależności do elity,

* poszukiwanie transcendencji,

* potrzeba duchowego kierownictwa,

* potrzeba zaangażowania się i współuczestnictwa.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T17:45:30+01:00
Chcą one być nowoczesne i dzisjaj można je uznać jako czesto występujące i modne. ludzie którzy do nich należą... potrzebuja odmienności lub też zawiedli jak to się mówi na Bogu.. choć to nie jest możliwe