Odpowiedzi

2009-12-05T18:50:42+01:00
60g = 100% roztworu
jodu = 10%
m jodu: 6g
m etanolu: 60g - 6g = 54g

0,78g = 1cm³
54g = V
V = 69,23 cm³
1 5 1