Odpowiedzi

2009-12-05T20:59:50+01:00
Wejście Polski do Unii Europejskiej nie oznacza automatycznego włączenia do strefy Schengen. Obywatele polscy będą mogli swobodnie poruszać się po terytorium wspólnoty, nie zniknie jednak kontrola osób wyjeżdżających do innych państw UE. Swoboda przepływu osób jest respektowana również przez Norwegię. Islandię i Lichtenstein, związane z Unią Europejską układem o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Od 1 maja 2004 prawo swobodnego przemieszczania się będzie obejmowało także obszar tych trzech państw. Stąd w “Informacji ...” we fragmentach dotyczących podróży oraz migracji zamieszczone są informacje dotyczące tych krajów.
Od dnia 1 maja 2004 Polacy podróżujący do innych krajów Unii Europejskiej i EOG będą przekraczali granicę na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (zarówno starego, ważnego do 31 grudnia 2007 roku, jak i nowego typu). Szczególnie w przypadku dowodów osobistych w formacie książeczkowym zalecane jest upewnienie się czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie i pozwala na stwierdzenie tożsamości . Posiadacze zniszczonych egzemplarzy powinni z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym wyjazdem złożyć wnioski o wymianę dokumentu na nowy.

Na wniosek rodziców lub opiekunów dziecka możliwe jest wydanie dowodu osobistego dziecku poniżej 13 roku życia.

Z dniem 1 maja 2004 zniesiony zostanie również obowiązek posiadania wizy - niezależnie od celu i czasu trwania pobytu.

Niezależnie od układu z Schengen w Unii Europejskiej obowiązuje swoboda przepływu osób. Oznacza to, że państwa Unii mogą odmówić wjazdu na ich teren, tylko jeśli zagraża to ich bezpieczeństwu wewnętrznemu (np. terroryzm) lub naruszeniem podstawowych zasad współżycia społecznego. Jeżeli odmowa wjazdu związana będzie z wyrokiem skazującym, uzasadnienie wyroku musi wskazywać na potencjalną groźbę naruszenia porządku publicznego.

Dane większości obywateli polskich umieszczone w SIS (System Informacji Schengen, największa komputerowa baza danych UE) powinny zostać z systemu wykreślone. Oznacza to, iż osoby posiadające wbity w paszporcie zakaz do jednego z krajów UE, będą mogły po przystąpieniu Polski do kraju tego wjeżdżać. Wyjątek stanowić będzie jedynie przypadek, gdy osoba ta będzie stwarzała poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.