Poszukaj w swoim środowisku ,prasie codziennej , internecie różnych informacji na temat sytuacji dzieci rodzinie , szkole, sposobu, e jaki są traktowane . Zwróć szczególną uwagę na dzieci uchodźców i obcokrajowców przebywające w Polsce .
Zgromadź określenia oddające styl życia tych dzieci , na przykład wygląd , urodę ,sposób ich zachowania i sposób w, w jaki są traktowane . prosze jak naj szybciej dziś bo mam wiele lekcji jeszcze

1

Odpowiedzi

2009-12-06T08:35:58+01:00
SYTUACJA DZIECKA I OBRAZ JEGO DZIECIŃSTWA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ RODZINIE

Sytuacja dziecka - miejsce dziecka w środowisku swojego życia; warunki jego egzystencji (materialne i niematerialne); wpływy i oddziaływania, którym ulega; doznawane przeżycia; określone zachowania, jakie podejmuje. Dzieciństwo - to nie tylko pewien etap w rozwoju, okres intensywnych wpływów rodziny, szkoły oraz grupy sąsiedzkiej i rówieśniczej, nie tylko los wpisany w biografię człowieka; to przede wszystkim pewna suma doświadczeń, przeżyć, aktywności dziecinnej, których źródłem są rodzina, szkoła, kościół, różne grupy społeczne, TV i inne media, to świat dziecka, w którym przyjmuje ono aktywną postawę. Może być dzieciństwo w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym.


NA SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ DZIECKA SKŁADAJĄ SIĘ: sytuacja opiekuńcza sytuacja materialna

jest bardzo zróżnicowana. Współczesna polska rodzina ograniczenie kontrolnej funkcji rodziny: anonimowość

jest w coraz większym stopniu zagrożona bezrobociem jednostki poza domem, zwiększanie się czasu przeby -

co powoduje zmiany w ekonomicznej, społ., i psych. wania poza domem.

kondycji rodziny. Może prowadzić do ubóstwa.


sytuacja kulturalna sytuacja emocjonalna

Zawężenie aktywności kulturalnej członków rodziny wzrost poczucia autonomii i prywatności członków

m.in. na skutek ubożenia lub braku czasu, mediatyzacja rodziny - osłabienie więzi emocjonalnej


sytuacja wychowawcza

zawężenie funkcji wychowawczej rodziny spowodowane

m.in. pracą zawodową, zjawiska dewiacyjne i patologiczne,

dezintegracja strukturalna

Sytuacja dziecka w rodzinie na przestrzeni lat :


Wiek XX - zdaniem E. Key miało to być stulecie dziecka, miał być wiekiem pokoju i dobrobytu, miał zaspokoić potrzeby dziecka.

Twórcy nowego wychowania zrywając ze szkoła herbartowską ukazywali " ładną wizję dziecka”. Dziecko stało się centrum działań, tworzono ośrodki zainteresowań, pracy twórczej, szkoły na miarę dziecka.. Dziecko edukowane zmieni to, czego nie zrobili dorośli.

W tej pajdocentrycznej koncepcji dziecko nadal było uprzedmiotowione, było narzędziem i środkiem w rękach dorosłych. Był to wie najokrutniejszy dla dzieci - dzieciństwo totalitarne, zniewolone.

II Wojna Światowa - stworzyła ciężką sytuację dla całego narodu polskiego, a przede wszystkim dla dzieci. Były one świadkami wielkiego okrucieństwa, pozbawione wszelkich praw i możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb. Wojna odebrała im dzieciństwo zmuszając do podejmowania decyzji i działalności, jakich w warunkach pokoju nigdy nie musiałyby podejmować. Dzieci giną śmiercią tragiczną.

Po II wojnie - dzieci spędzają dzieciństwo w więzieniu w Jaworznie, zbuntowana młodzież podejmuje działania antysocjalistyczne, występowały w obronie tradycji.

Lata 70/80 - dziecko solidarności , było świadkiem przemian społeczno - polityczno - gospodarczych, świadek stanu wojennego, prześladowań za działalność rodziców.

Lata 90-te - wojny na całym świecie powodują, że dzieci giną. Zatrudnia się je nielegalnie, są wykorzystywane, bite, głodne, zaniedbywane.
6 2 6