Dane są liczby z przedzialu <a1;an> .
Napisz program obliczający ilość liczb podzielonych całkowicie przez 2 lub 3 w tym przedziale.
[Środowisko Pascal]
Mam tyle programu
program ss;
uses WinCrt;
var
a,b,i:integer;
c,d:integer;
prawda:integer;
begin

c:=0;
d:=0;
write('Podaj przedział: ');
readln(a,b);
for i:=a to b do
if i=(int(i)) then c:=c+1;
if i=(int(i)) then d:=d+1
else
c:=c+0;Writeln('Podzielne 2: ',c);
Writeln('podzielne 3: ',d);

end.

1

Odpowiedzi

2009-12-06T12:00:49+01:00
Program dzielniki;

var
a,b,i:integer;
na2,na3:integer;

BEGIN
na2:=0;
na3:=0;

write('Podaj przedział: ');
readln(a,b);
for i:=a to b do
Begin
if i div 2 = 0 then na2:=na2+1;
if i div 3 = 0 then na3:=na3+1;
End;

writeln('Liczb podzielnych na 2: ',na2);
writeln('Liczb podzielnych na 3: ',na3);
readln;
END.