Odpowiedzi

2009-06-09T15:26:30+02:00
1. Unia Eurpoejska jako wspólnota polityczna.

Unia Europejska została powołana na mocy traktatu o UE podpisanego w Maastricht 7 lutego 1992 ro. oraz preambuły* i art. 1 Jednolitego Aktu Europejskiego z 1 lipca 1987 r.

Powstanie tej ponadnarodowej organizacji nie zastąpiło dotychczasowych Wspólnot Europejskich. Funkcjonują one nadal, tym samym zachowując podmiotowość prawną i międzynarodową**.

Instytucje europejskie

· Rada Europejska (ang. European Council)

Powstała w 1974 r. Jej posiedzenia – czyli spotkania szefów państw i rządów, odbywają się co najmniej dwa razy w roku na terenie kraju, który aktualnie sprawuje prezydencję. Jest to organ, który wytacza strategiczne cele rozwoju, definiuje założenia polityczne UE oraz rozstrzyga kwestie sporne i zajmuje się aktalnymi problemami Unii.*preambuła - wstęp do aktu prawnego, wyjaśniający okoliczności wydania aktu oraz cele, jakim powinien służyć; poprzedza przepisy prawne ujęte w artykuły i paragrafy.
**wyjątkiem jest EWWiS, która została zawarta na 50 lat; termin jej obowiązywania minął w lipcu 2002r.

· Rada Unii Europejskiej (ang. Ccil of The Europenian Union)

Organ ten jest głównym organem decyzyjnym. Reprezetuje państwa członkowskie, uchwala akty prawne. Wraz z Parlamentem Europejskim sprawuje kontrolę nad budżetem UE. Uchwala także układy międzynarodowe. Najważniejszym jednak jej zadaniem jest koordynacja polityki gospodarczej, wewnętrznej i zagranicznej.

· Parlamement Europejski (ang. European Parliament)

Jedyny organ wybierany przez obywateli. Ma charakter konsultacyjno - doradczy. Współuczestniczy w procesie tworzenia prawa, zatwierdzanie budżetu Unii oraz wyrażanie zgody na powoływanie członków Komisji Europejskiej

· Komisja Europejska (ang. European Commission)

Jest to naczeelny organ wykonawczy. Do jej kompetencji należy: prawo inicjatywy prawodawczej, reprezentacja i koordynacja działań Wspólnot, kontrolowanie stosowania prawa wspólnotowego oraz realizacja postanowień zawartch w traktatach i aktach prawnych przyjętych przez Wspólnoty. Siedzibą Komisji jest Bruksela.

· Trybunał Sprawiedliwości (ang. Court of Justice)

Orzeka on o zgodności aktów prawnych wydawanych przez instytuje Wspólnot z traktatami Wspólnot, rozpoznaje spory. Jego rozstrzygnięcia są ostateczne. Składa się z 15 sędziów rezydujących w Luksemburgu, których kadencja trwa 6 lat.

· Trybunał Obrachunkowy (ang. Court of Auditors)
· Komitet Ekonomiczno-Społeczny
· Komitet Regionów (ang. Committee of Regions)
· Komitet Stałych Przedstawicieli
· Europejski Bank Centralny (ang. European Central Bank)
· Europejski Bank Inwestycyjny (ang. European Investment Bank)


2. Unia Europejska jako wspólnota gospodarcza

Integracja europejska po II wojnie światowej to przede wszystkim proces postępującej współpracy ekonomicznej, mającej na celu realizację jednolitego systemu gospodarczego. Prowadzone przez ponad 50 lat działania integracyjne, realizowane w 4 etapach doprowadziły do ukształtowania się Unii w obecnej postaci.

Cztery wyżej wymienione etapy to:

· strefa wolnego handlu
Oznacza ona likwidację ceł i ograniczenia ilościowe w handlu między krajami określonej grupy. Każde z państwa zrezszonych utrzymuje jednak własne cła w stosunku do krajów nieczłonkowskich.

· unia celna

Sytuacja gdy kraje tworzące strefę wolnego handlu wprowadzają ujednolicenie cła wobec krajów trzecich.

· wspólny rynek

Oznacza swobodę przepływu kapitału i siły roboczej w przestrzeni integrujących się państw.

· unia gospodarcza i walutowa

Polegają one na ograniczeniu wahań kursów pomiędzy walutami integrujących się państw, tworzeniu wspólnych rezerw walutowych oraz wprowadzeniu jednej waluty (w przypadku Unii Europejskiej - euro); wszystkie ważniejsze decyzje gospodarcze są podejmowane przez powołane instytucje międzynarodowe.