Zad1
Dwa różnoimienne ładunki elektryczne o wartości q= 1,8 *10⁻⁸ C każdy znajdują się w dwóch wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku a=2m. Wyznaczyć natężenie pola elektrostatycznego w trzecim wierzchołku trójkąta.


zad2.
Równolegle do oporu R=9Ω, który jest podłączony do baterii włączono nieznany opór Rχ. Okazało się, że moc wiedzielana na zewnętrznej części obwodu nie zmieniła się. Wyznaczyć wartość oporu Rx. Opór wewnętrzny źródła napięcia r=1Ω.

zad3.
Dwa równe dodatnie ładunki punktowe Q odległe są od ciebie o 2a. Wyznaczyć natężenie pola elektrostatycznego w punkcie położonym na symetralnej odcinka łączącego oba ładunki w odległośći b od tego odcinka.

zad4.
Bieguny ogniwa połączono oporem R₁= 4Ω, a następnie oporem R₂= 9Ω. Obliczyć opór wewnętrzny ogniwa, jeżeli wiadomo że w obu przypadkach moc wydzielana w obwodzie jest jednakowa.

Zadania z I roku studiów.

1

Odpowiedzi

2009-06-13T19:22:33+02:00
Natezenie pola elektrostatycznego to stosunek sily do ladunku.
- jest wielkoscia wektorowa
K=F/q [F sila q ladunek probny]
ZAd1.
Prawo Coulomba
F=k*(q1q2)/r²
k=1/(4πε)
a=2cm=0,02m
Dane
q1=q2=1,8 *10⁻⁸ C
q- ładunek próbny [ dodatni]
|F1|=|F2|=k*(q1q)/a²
Nalezy obliczyc sile wypadkowa W
patrz zalacznik trojkat rownoboczny
|W|=|F1|=k*(q1q)/a²
K=W/q=k*q1/a²=k=1/(4πε)*1,8 *10⁻⁸ /2*10⁻⁴
=================================================
ZAD 3
Dane
a
d
q1=q2
OBL K
|F1|=|F2|=k*(q1q)/a²
z podobienstwa trojkatow
W/2:F1=d:a
W=2F1d/a=2k*(q1q)d/a³
K=W/q=2k*q1d/a³=1/(2πε)*q1d/a³
=========================================
zad 2.
R=R1=9Ω,
r=Rw=1Ω
Rχ=?
Należny zastosować prawo Ohma dla całego obwodu
najpierw bez oporu Rx i z oporem Rx
A) bez Rx
i1=E/(R+r)
P1=U*i1 P1=i1²*R
P1=i1²*R=E²/(R+r)²*R
B) z oporem Rx

policzę opór zastępczy dla rownolegle
polaczonych R i Rx

1/Rz=1/R+1/Rx----->Rz=R*Rx/(R+Rx)
prawo Ohma dla całego obwodu
i2=E/(Rz+r)
przez analogie do A
P2=i2²*Rz =E²/(Rz+r)²*Rz
Z warunku zadnia
P1=P2----->
E²/(R+r)²*R=E²/(Rz+r)²*Rz
R*(Rz+r)²*=Rz*(R+r)²
R*(Rz²+2Rzr+r²)=Rz*(R²+2Rr+r²)
R*Rz²+Rz(2Rr-R²-2Rr-r²)+Rr²=0
Rz=u -niewiadoma r. kwadratowe
podstawiam liczby
9u²-82u+9=0
Δ=6724-324=6400 √Δ=80
u1=(82-80)/18=1/9Ω
u2=(82+80)/18=9Ω

Rz=R*Rx/(R+Rx)--->
9Rx(9+Rx)=1/9 lub 9Rx(9+Rx)=9
9Rx²+729Rx-1=0 lub Rx²+9Rx-1=0
.........................
√Δ=729,03
Rx=81,00Ω ujemny odrzucam
..........................
Rx²+9Rx-1=0
Δ=81+4=85 √Δ=9,22
Rx=0,22/2=0,11Ω ujemny odrzucam


Wiecejmusisz sam popracowac bo zaduzo czasu stracilem
metoda na 4-te podobna

Pozdrawiam

Napisz czy jet OK
Hans


1 2 1