1.
a) Uzupełnij nazwy zewnętrznych i wewnętrznych procesów geologicznych kształtujących formy rzeźby powierzchni Ziemi.
b) Wpisz na tablicy 1. jakie rodzaje energii umożliwiają oddziaływanie zewnętrznych i wewnętrznych procesów geologicznych na rzeźbę powierzchni Ziemi.
ENERGIA
.............a)..............
Zewnętrzne procesy geologiczne
...........b).................-procesy mechanicznego rozpadu skał i chemicznego przeobrażania minerałów pod wpływem zewnętrznego oddziaływania powietrza, wód i świata organicznego.
...........c)................-niszczenie skał i usuwanie ich okruchów przez wody płynące, lodowce, wiatr oraz wody morskie.
...........d)................-przemieszczanie skał lub zwietrzeliny wzdłóż stoków lub zboczy pod wpływem siły ciężkości.
...........e)................-gromadzenie osadów: okruchów skał, szczątków organicznych na powierzchni lądów lub w basenach wodnych.
............f).................-wielkie ruchy w skorupie ziemskiej prowadzące do wypiętrzania gór.
............g)...................-procesy wydobywania się na powierzchnię Ziemi lawy wulkanicznej, gazów, par gorących roztworów oraz materiałów wyrzucanych w czasie erupcji np. pyłów, popiołów, bomb wulkanicznych.
............h)...................-naturalne, gwałtowne, krótkie wstrząsy, dragania lub kołysanie skorupy ziemskiej wywołane zjawiskami i ruchami płyt tektonicznych.
............i)....................-powolne, długotrwałe ruchy pionowe obejmujące rozległe powierzchnie lądów prowadzące do ich wynurzania lub zanurzania.
............j)....................-procesy powstawania i przeobrażania skał zachodzące w głębi skorupy ziemskiej oraz na jej powierzchni.

2

Odpowiedzi

2009-06-14T11:23:41+02:00
ENERGIA
ze słońca
Zewnętrzne procesy geologiczne

wietrzenie -procesy mechanicznego rozpadu skał i chemicznego przeobrażania minerałów pod wpływem zewnętrznego oddziaływania powietrza, wód i świata organicznego.

erozja-niszczenie skał i usuwanie ich okruchów przez wody płynące, lodowce, wiatr oraz wody morskie.

ruchy masowe-przemieszczanie skał lub zwietrzeliny wzdłóż stoków lub zboczy pod wpływem siły ciężkości.

akumulacja -gromadzenie osadów: okruchów skał, szczątków organicznych na powierzchni lądów lub w basenach wodnych.

ruchy górotwórcze -wielkie ruchy w skorupie ziemskiej prowadzące do wypiętrzania gór.

zjawiska wulkaniczne-procesy wydobywania się na powierzchnię Ziemi lawy wulkanicznej, gazów, par gorących roztworów oraz materiałów wyrzucanych w czasie erupcji np. pyłów, popiołów, bomb wulkanicznych.

trzęsienia ziemi -naturalne, gwałtowne, krótkie wstrząsy, dragania lub kołysanie skorupy ziemskiej wywołane zjawiskami i ruchami płyt tektonicznych.

ruchy lądowotwórcze -powolne, długotrwałe ruchy pionowe obejmujące rozległe powierzchnie lądów prowadzące do ich wynurzania lub zanurzania.

ruchy lądowotwórcze -procesy powstawania i przeobrażania skał zachodzące w głębi skorupy ziemskiej oraz na jej powierzchni.
1 5 1
2009-06-14T11:33:18+02:00
A)energia wnętrza ziemi
b)wietrzenie
c)erozja i transport
d)ruchy masowe
e)akumulacja
f)ruchy górotwórcze
g)wulkanizm
h)ruchy sejsmiczne
i)ruchy lądotwórcze
j)procesy magmowe-platonizm