Przetłumacz na język angielski:

Historia Londynu

* początki celtyckie - osada - prawdopodobna nazwa: Lyn-dun
* podbój rzymski w roku 43 n.e., w 50 istnieje już port i miasto Londinium na miejscu dzisiejszego [City],
* w roku 60 spalony w powstaniu królowej Boudiki
* odejście Rzymian na przełomie IV/V w.
* w roku 604 powstaje pierwsza katedra św. Pawła
* przypuszczalnie około 800 roku powstaje pierwszy klasztor w Westminter
* w wieku XI Edward Wyznawca buduje Opactwo Westminsterskie i Pałac Westminsterski (późniejszą siedzibę Parlamentu)
* w roku 1066 Wilhelm Zdobywca rozpoczyna budowę Tower
* w roku 1570 otwarcie Royal Exchange (Giełdy Królewskiej)
* w roku 1666 wybuch wielkiego pożaru Londynu
* w roku 1694 powstaje Bank of England
* w roku 1710 Christopher Wren kończy budowę obecnej katedry św. Pawła (poprzednia, gotycka - zniszczona w wyniku Wielkiego Pożaru)
* w roku 1834 w wyniku pożaru ulega zniszczeniu większa część Pałacu Westminsterskiego, odbudowa (w stylu gotyckim) trwała do ok. 1860 r.
* w roku 1851 - Wielka Wystawa Przemysłu Wszystkich Narodów, będąca de facto pierwszą Wystawą Światową, czyli dzisiejszym EXPO
* w roku 1863 królowa Wiktoria otwiera Metropolitan Line - pierwszą linię metra
* w roku 1894 otwarcie Tower Bridge
* w roku 1908 Letnie Igrzyska Olimpijskie
* w roku 1940 i później w wyniku niemieckich nalotów zostaje zniszczona część wschodniego Londynu
* w roku 1948 kolejne Letnie Igrzyska Olimpijskie
* w roku 1953 koronacja Elżbiety II
* w roku 1981 ślub księcia Karola i Diany w katedrze św. Pawła
* w roku 1982 ukończenie budowy Thames Barrier
* w roku 2000 otwarcie Tate Modern, London Eye i Millenium Dome

2

Odpowiedzi

2009-12-06T17:06:44+01:00
History of London


Celtic origins - a settlement - the likely name: Lyn-dun
* Roman conquest in 43 AD, at 50 already exists and the port city of Londinium on the site of today's [City],
* In 60 burned in the formation of Queen Boudiki
* Romans away at the end of IV / V c.
* 604 formed in the first cathedral of St.. Paul
* Probably about 800 years formed the first monastery in Westminter
* In the eleventh century Edward the Confessor built Westminster Abbey and the Palace of Westminster (later established by Parliament)
* In the year 1066 William the Conqueror started building tower
* In the 1570 opening of the Royal Exchange (Royal Exchange)
* In 1666 the outbreak of the great fire of London
* In 1694 formed the Bank of England
* In 1710 Christopher Wren end of the current construction of the Cathedral. Paul (formerly, Gothic - destroyed by the Great Fire)
* In 1834 as a result of fire, destroying most of the Palace of Westminster, the reconstruction (in the Gothic style) lasted until about 1860,
* In 1851 - Great Exhibition of Industry of All Nations, which is de facto the first exhibition of the World, which today EXPO
* In 1863 Queen Victoria opens the Metropolitan Line - the first subway line
* In 1894 to open Tower Bridge
* In 1908 Summer Olympics
* In 1940 and later as a result of German air raids destroyed is part of East London
* In 1948 the next Summer Olympics
* In 1953 the coronation of Elizabeth II
* 1981 wedding of Prince Charles and Diana in the Cathedral of St.. Paul

* In 1982 and completion of the Thames Barrier
* In 2000 the opening of Tate Modern, London Eye and Millennium Dome


mam nadzieje ze dobrze :)

2009-12-06T18:16:48+01:00
London's History

* Celtic origins - a settlement - the likely name: Lyn-dun
* Roman conquest in 43 AD, at 50 already exists and the port city of Londinium on the site of today's [City],
* In 60 burned in the formation of Queen Boudiki
* Romans away at the end of IV / V c.
* 604 formed in the first cathedral of St.. Paul
* Probably about 800 years formed the first monastery in Westminter
* In the eleventh century Edward the Confessor built Westminster Abbey and the Palace of Westminster (later established by Parliament)
* In the year 1066 William the Conqueror started building tower
* In the 1570 opening of the Royal Exchange (Royal Exchange)
* In 1666 the outbreak of the great fire of London
* In 1694 formed the Bank of England
* In 1710 Christopher Wren end of the current construction of the Cathedral. Paul (formerly, Gothic - destroyed by the Great Fire)
* In 1834 as a result of fire, destroying most of the Palace of Westminster, the reconstruction (in the Gothic style) lasted until about 1860,
* In 1851 - Great Exhibition of Industry of All Nations, which is de facto the first exhibition of the World, which today EXPO
* In 1863 Queen Victoria opens the Metropolitan Line - the first subway line
* In 1894 to open Tower Bridge
* In 1908 Summer Olympics
* In 1940 and later as a result of German air raids destroyed is part of East London
* In 1948 the next Summer Olympics
* In 1953 the coronation of Elizabeth II
* 1981 wedding of Prince Charles and Diana in the Cathedral of St.. Paul
* In 1982 and completion of the Thames Barrier
* In 2000 the opening of Tate Modern, London Eye and Millennium Dome