Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-06T21:33:51+01:00
Ustanie stosunku o pracę może nastąpić :

Na mocy porozumienia stron ( pracownik i pracodawca zgadzają się na rozwiązanie umowy)
W wyniku upływu umowy na okres próbny lub na czas określony ( z dniem zakończenia pracy)
Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony. Przysługuje nam okres wypowiedzenia i odprawa.


Jeżeli pracownik był zatrudniony :
- krócej niż 6 miesięcy – przysługują mu 2 tygodnie wypowiedzenia
- co najmniej 6 miesięcy – przysługuje mu 1 miesiąc wypowiedzenia
- co najmniej 3 lata – przysługują mu 3 miesiące wypowiedzenia.
Termin upływu wypowiedzenia upływa w ostatnim dniu tygodnia lub ostatnim dniu miesiąca(w zależności od okresu wypowiedzenia). W okresie wypowiedzenia pracownik nadal zajmuje swoje stanowisko, lecz przysługuje mu urlop na poszukiwanie pracy.
Wymiar przysługującego pracownikowi zwolnienia na poszukiwanie pracy uzalezniony jest od długości wypowiedzenia i wynosi:
* 2 dni robocze w przypadku okresu 2-tygodniowego i 1-miesięcznego wypowiedzenia,
* 3 dni robocze w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika następuje, gdy:
* pracownik naruszył swoje obowiązki
*pracownik popełnił przestępstwo uniemożliwiające zatrudnienie na danym stanowisku
* utrata z winy pracownika uprawnień do wykonywania zawodu(np. kierowca autobusu traci prawo jazdy, elektryk traci uprawnienia)

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika:
* gdy pracodawca nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków(np. bezpieczeństwo pracy, higiena w miejscu pracy, nie płaci pensji)
* na podstawie oświadczenia lekarskiego o szkodliwości danej pracy
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T01:12:24+01:00
ROZWIĄZYWANIE UMOWY O PRACĘ

Sposoby rozwiązania umowy o pracę


a) na mocy porozumienia stron,
b) rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
c) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
d) rozwiązanie umowy o pracę w okresie próbnym.

• Stosunek pracy zawarty na czas określony wygasa upływem czasu na który był zawarty.
• Stosunek pracy wygasa z dniem śmierci pracownika.
• Stosunek pracy cudzoziemców wygasa:
a) z dniem zakończenia pobytu na terenie Republiki Czeskiej na podstawie wykonalnej decyzji właściwego organu o
unieważnieniu pozwolenia pobytu,
b) z dniem nabycia mocy prawnej orzeczenia sądu orzekającego karę wydalenia z obszaru Republiki Czeskiej,
c) upływem czasu, na który wydano pozwolenie do wykonywania pracy.

Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę


• porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę zawierają pracodawca i pracownik pisemnie, inaczej jest nieważne, stosunek
pracy wygasa w uzgodniony dzień
• powody nie muszą być podane, chyba że, pracownik żąda by porozumienie zawierało powody rozwiązania. W przypadku, że
umowa o pracę jest rozwiązywana z powodów organizacyjnych


Wypowiedzenie


• za wypowiedzeniem może umowę o pracę rozwiązać pracodawca i pracownik (jednostronne oświadczenie),
• wypowiedzenie musi być pisemne i doręczone drugiej stronie, inaczej jest nieważne,
• wypowiedzenie można cofnąć tylko za zgodą drugiej strony, cofnięcie wypowiedzenia oraz zgoda muszą być w formie
pisemnej.

Okres wypowiedzenia

• stosunek pracy wygasa dopiero upływem okresu wypowiedzenia,
• okres wypowiedzenia wynosi co najmniej dwa miesiące,
• bieg okresu wypowiedzenia się rozpoczyna z pierwszym dniem kalendarzowym miesiąca następującego po doręczeniu
wypowiedzenia i zazwyczaj upłynie w ostatni dzień właściwego miesiąca kalendarzowego.

Wypowiedzenie oświadczeniem pracownika

• pracownik może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem z jakiegokolwiek powodu lub bez podania powodu.

Wypowiedzenie oświadczeniem pracodawcy

• pracodawca może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem tylko z powodów podanych w KP,
• powód wypowiedzenia winien być określony w ten sposób, by powodu tego nie było możliwe zamienić z innym powodem,
inaczej wypowiedzenie jest nieważne, powód wypowiedzenia nie można dodatkowo zmieniać.


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia


• rozwiązać umowę o pracy może pracownik, jak i również pracodawca, owszem tylko z powodów określonych w kodeksie
pracy,
• rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia można tylko pisemnie,
• powód rozwiązania winien być określony tak, by nie mógł być zamieniony z innym, powód nie może być dodatkowo zmieniany
• w określonym terminie rozwiązanie winno być doręczone drugiej stronie, inaczej jest nie ważne,
• w tym przypadku nie przebiega żaden okres wypowiedzenia, stosunek pracy wygasa natychmiast, w chwili doręczenia.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z inicjatywy pracodawcy

• pracodawca może wyjątkowo rozwiązać umowę o pracy bez wypowiedzenia:
− w razie, że pracownik był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo na karę pozbawienia wolności na okres dłuższy
niż jeden rok, lub jeżeli był pracownik prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione w związku z wypełnianiem
obowiązku pracy lub w związku przyczynowym z wypełnianiem obowiązku pracy na karę pozbawienia wolności na okres co
najmniej 6 miesięcy,
− w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych,

• termin do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
− rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 2 miesięcy od uzyskania
przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy, najpóźniej zawsze do jednego roku od
nastąpienia okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę,
− w razie naruszenia obowiązków pracowniczych za granicą rozwiązanie umowy o pracę nie może nastąpić po upływie 2
miesięcy od powrotu pracownika z zagranicy, najpóźniej zawsze do jednego roku od nastąpienia okoliczności uzasadniającej
rozwiązanie umowy o pracę.

• pracodawcy nie wolno rozwiązać umowę o pracy z ciężarną pracowniczką, pracowniczką na urlopie macierzyńskim i
pracownikiem lub pracowniczką na urlopie rodzicielskim.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

• pracownik może rozwiązać umowę o pracy bez wypowiedzenia jeżeli:
− według opinii lekarskiej wydanej zakładowym ośrodkiem opieki medycznej lub według decyzji właściwego urzędu administracji,
który opinię lekarską rozpatruje, nie może wykonywać dalej pracę bez ważnego zagrożenia swojego zdrowia a pracodawca w
okresie 15 dni od od uzyskania opinii lekarskiej nie umożliwił pracownikowi wykonywanie innej, dla niego dogodnej pracy,
− pracodawca nie uiścił wynagrodzenie za pracę lub inne świadczenia lub jakąkolwiek ich część do 15 dni po upływie terminu
wypłaty,
− termin do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

• Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po upływie 2 miesięcy od uzyskania przez pracownika
wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy, najpóźniej zawsze do jednego roku od nastąpienia okoliczności
uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę.


Zbiorowe zwolnienia


• KP określa zbiorowe zwolnienie jako rozwiązanie umowy o pracę z większą ilością pracowników w pewnym wyznaczonym
okresie z inicjatywy pracodawcy,
• Przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę z poszczególnymi pracownikami, pracodawca jest zobowiązany o takim
zamiarze informować organizację związkową lub radę pracowniczą, najpóźniej 30 dni przed podjęciem decyzji, i to o powodach,
liczbie i strukturze pracowników, których decyzja taka dotyczy,
• Jeżeli nie działa organizacja związkowa lub rada pracownicza, jest pracodawca w/w obowiązki winien spełnić wobec każdego
pracownika, którego zbiorowe zwolnienie dotyczy.


Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony


• umowa o pracę wygasa upływem czasu, na który była zawarta
• taka umową o pracę może być rozwiązana i w inny sposób (za porozumieniem stron,za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia,
rozwiązaniem w okresie próbnym),
• jeżeli umowa o pracę była zawarta w celu wykonania wyznaczonej pracy, pracodawca oznajmi pracownikowi zakończenie pracy
przynajmniej 3 dni przed zakończeniem prac,
• jeżeli pracownik kontynuuje wykonywanie pracy z wiedzą pracodawcy po upływie okresu, na który była zawarta umowa,
stotunek pracy się zmienia na czas nioeokreślony.


Rozwiązanie umowy o pracę w okresie próbnym


• umowę o pracę w okresie próbnym może pracodawca jak i również pracownik rozwiązać z jakiegokolwiek powodu lub bez
podania powodu,
• pisemne oznajmienie o rozwiązaniu umowy o pracę w okresie próbnym by miało być doręczone drugiemu uczestnikowi
zazwyczaj 3 dni poprzedzające dzień w którym ma być umowa o pracę rozwiązana.


Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę


• o ewentualnej niezgodności rozwiązania umowy o pracę z prawem orzeka tylko sąd,
• niezgodność rozwiązania umowy o pracę może zaskarżyć do sądu pracownik i pracodawca w terminie najpóźniej dwóch
miesięcy od dnia, w którym miała wygasnąć umowa o pracę.