Odpowiedzi

2009-12-06T20:33:00+01:00
Od stu lat w pielgrzymce wiary wielu pokoleniom katolików wiernie towarzyszy mo- dlitewnik Droga do Nieba. Wielokrotnie modernizowany i dostosowywany do aktualnych warunków duszpasterskich modlitewnik ten był zawsze żywo obecny w życiu religijnym wielu parafii w powojennej Polsce. Świadczy o tym choćby ilość wydrukowanych wciągu ostatnich pięćdziesięciu lat działalności Wydawnictwa Świętego Krzyża egzemplarzy modli- tewnika, sięgająca liczby 5 milionów. Modlitewnik Droga do Nieba spotykał się dotąd zaw- sze z bardzo pozytywną opinią liturgistów i duszpasterzy wielu diecezji, którzy widzieli w nim skuteczną i wręcz nieodzowną pomoc w normalnej, codziennej pracy duszpasterskiej w każdej wspólnocie parafialnej.

Na progu nowego tysiąclecia oddajemy do Waszych rąk zupełnie poszerzone i na nowo opracowany modlitewnik: Droga do Nieba z nutami. Obejmuje on swoją zawartością dwie podstawowe części: modlitewną i śpiewnikową.

W części modlitewnej zdecydowanie dowartościowano teksty o charakterze ściśle litur- gicznym, wychodząc naprzeciw soborowym postulatom aktywnego uczestnictwa wiernych w liturgii. Część ta obejmuje m.in.:

* teksty liturgiczne obrzędów Mszy św., sakramentów, pogrzebu;
* obszerne wprowadzenia do poszczególnych sakramentów, które można potraktować jako materiał do katechezy sakramentalnej;
* teksty liturgicznej modlitwy godzin (np.: jutrznię i nieszpory niedzielne, modlitwę południową, kompletę);
* liturgiczne obrzędy Triduum Paschalnego (m.in. "Ciemne Jutrznie");
* bogaty wybór modlitw, litanii, wezwań, które mogą służyć jako materiał do modli- twy osobistej i do nabożeństw użytecznych w pracy;
* propozycje nabożeństw na wszystkie okresy roku liturgicznego i nabożeństw zwią- zanych z kultem świętych;.
* opracowania liturgii Kościoła domowego (wieczór wigilijny w rodzinie, śniadanie paschalne, czuwanie przy zmarłym).

Rewelacją na miarę nowej epoki jest śpiewnik, obejmujący ponad tysiąc śpiewów litur- gicznych i kościelnych z zapisem nutowym. Sięgnięto w nim do podstawowych śpiewów gregoriańskich, do bogatej tradycji polskiej pieśni religijnej, nie zaniedbując jednak przy tym najnowszej twórczości. Obszerną część śpiewnika wypełnia bogactwo śpiewów, które po- wstawały w duchu posoborowej reformy liturgicznej (części Ordinarium Missae w języku polskim, śpiewy naprzemienne, opracowania psalmów, hymnów brewiarzowych itp.). Bez wątpienia śpiewnik zawarty w nowej Drodze do nieba można uznać za najbogatszy repertu- arowo śpiewnik kościelny, jaki w ostatnich dziesięcioleciach ukazał się w Polsce. Dodatko- wym jego atutem będzie publikacja jesienią 2002 r. nowego wydania chorału, z akompania- mentem organowym do wszystkich śpiewów znajdujących się w Drodze do nieba.

Nowy modlitewnik Droga do Nieba liczy 1360 stron (modlitewnik 582 strony, śpiewnik 686 stron). Został wydrukowany na biblijnym (brewiarzowym) papierze i stąd, pomimo wiel- kiej objętości, pozostaje książeczką poręczną i przyjazną dla użytkownika. Jej walorem jest również twarda, solidna oprawa.

Cenę detaliczną Drogi do Nieba przewidziano na 37,00 zł. Po uwzględnieniu jednak nad- zwyczajnego rabatu (20%), oferowanego do czasu wyczerpania się pierwszego nakładu, aktualna jej cena wynosi 29.60 zł.
2009-12-06T20:35:24+01:00
Jest to Różaniec - modlitwa, która jest drogą do nieba