1. W wyniku dysocjacji jonowej kwasu fosforowego (V) powstaje:
a) 3 razy wiecej anionów fosforanowych (V) niż kationów wodoru,
b) 3 razy mniej kationów wodoru niż anionów fosforanowych (V)
c) 3 razy mniej anionów fosforanowych (V) niż kationów wodoru,
d) tyle samo kationów wodoru i anionów fosforanowych (V).

2. W wyniku dysocjacji jonowej zasady wapniowej powstaje:
a) 2 razy więcej anionów wodorotlenkowych niż kationów wapnia,
b) 2 razy mniej anionów wodorotlenkowych niż kationów wapnia,
c) 2 razy więcej kationów wapnia niż anionów wodorotlenkowych,
d) tyle samo kationów i anionów

3. Zmieszano roztwory wodne kwasu siarkowego (VI) i azotowego(V). Jakie jony występują w otrzymanym roztworze?
a)NO3(-),SO4(2-) b)H(+),NO3(-),SO4(2-) c)H(+),NO3(-),SO4(-) d)H(+),NO(3-),SO4(2-)

4. Jakie jony powstają w wyniku dysocjacji wodorotlenku magnezu?
a) Mg(2-),OH(+) b) Mg(2+),OH(-) c)Mg(+),OH(-) d)Mg(+),OH(2-)

5. Roztwory wodne kwasów przewodzą prąd elektryczny, ponieważ:
a) w roztworach tych brakuje jonów,
b) w roztworach tych istnieją jony dodatnie (kationy wodoru) i jony ujemne (aniony reszt kwasowych), które są produktami reakcji dysocjacji jonowej,
c) w roztworach tych istnieją jony dodatnie (kationy reszt kwasowych) i jony ujemne (aniony wodoru), które są produktami reakcji dysocjacji jonowej,
d) w roztworach tych istnieją kationy wodoru i aniony niemetalu.

6. Podczas dysocjacji jonowej zasad powstają:
a) jony metalu i woda b) kationy metalu i aniony reszt kwasowych c) kationy metalu i aniony wodorotlenkowe d) atomy metalu i aniony wodorotlenkowe

7. Jak się zmieni pH i odczyn roztworu? Uzupełnij zdania.
a) Obniżenie pH roztworu o 4, jeśli wartość początkowa wynosiła 8, spowoduje powstanie roztworu o pH ....................... i odczynie .................... .

b) Podwyższenie pH roztworu o 5, jeśli wartość początkowa wynosiła 7, spowoduje powstanie roztworu o pH ................... i odczynie ............ .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T13:07:42+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1c,2a,3b,4b,5b,6c

. Jak się zmieni pH i odczyn roztworu? Uzupełnij zdania.
a) Obniżenie pH roztworu o 4, jeśli wartość początkowa wynosiła 8, spowoduje powstanie roztworu o pH 4i odczynie kwaśnym.

b) Podwyższenie pH roztworu o 5, jeśli wartość początkowa wynosiła 7, spowoduje powstanie roztworu o pH 12i odczynie zasadowym.
39 4 39