Odpowiedzi

2009-12-07T16:02:55+01:00
Nysa jest jednym z najstarszych miast śląskich. Prawdopodobnie już w X wieku istniała tu osada.Nysa to znany ośrodek edukacyjny - już od średniowiecza, od 1417, istniała szkoła parafialna, przekształcona w następnych wiekach w znane gimnazjum.W XVI wieku do Nysy jako swojej głównej rezydencji przenoszą się biskupi wrocławscy.Ostatnim razem zamieniono miasto w twierdzę w 1945 roku.

Najgorszy pogrom miasta odbył się w marcu 1945 roku, kiedy podczas zajmowania przez Armię Czerwoną zniszczonych zostało wiele budynków, m.in. Dom Wagi Miejskiej (po wojnie odbudowany) oraz gotycka, 94-metrowa, wieża ratuszowa, najwyższa, jak dotąd, budowla miasta. Ogółem zniszczeniu uległo ok. 60% zabudowy miasta.W wyniku klęski Niemiec i decyzji zwycięskich mocarstw w 1945 r. Nysa po sześciu wiekach zostaje ponownie włączona do Polski.

Po zdobyciu miasta następuje częściowa odbudowa i zabezpieczenie cenniejszych obiektów. Polityka ta zmienia się w pierwszej połowie lat 50. Od lat 60. następuje ponowna odbudowa i rozbudowa miasta, powstają zakłady przemysłowe, między innymi Zakład Samochodów Dostawczych, przemysł spożywczy, metalowy. Budowane są nowe osiedla, obiekty użyteczności publicznej.
Nysa is one of the Silesian old towns. Here osada.Nysa probably already existed in the X century it is a known educational centre - already for the Middle Ages, from 1417, a school parish, converted in next centuries into known secondary school.In the XVI age to Nysa as its main residence existed Wroclaw bishops are moving. last time a city was turned into the stronghold in 1945. The poorest massacre against the city was held in a March of 1945, when while occupying by the Red Army destroyed many buildings stayed, among others House of the Municipal Libra (after the war rebuilt) and Gothic, 94 - one-metre long, town hall, highest tower, so far, building of the city. With the whole was destroyed 60 % city.W buildings development of the result of defeat of Germany and victorious decisions of powers in 1945 r. Nysa after six centuries is staying again included to Poland. After capturing the city a partial reconstruction and strengthening more precious buildings are stepping. This politics is changing in the first half of years 50. For years 60. a new reconstruction and a growth of the city are taking place, industrial plants are made, among others Factory of delivery trucks, food industry, metal. New housing estates are being built, public buildings.
1 4 1