Odpowiedzi

2009-12-07T15:55:47+01:00
Zadania giełdy:

Giełda jest jedną z najważniejszych instytucji w współczesnej gospodarce. Dobrze funkcjonującą giełda powinna spełniać następujące kryteria :

a) wypełniać ustawowe wymagania stawiane giełdom,
b) posiadać wewnętrzny, precyzyjny regulamin określający sposób jej funkcjonowania i kryteria doboru instytucji pośredniczących w handlu, np.: biura maklerskie, zapewniać powszechny i równy dostęp
do informacji,
c) dbać o przejrzystość rynku,
d) zapewniać bezpieczne rozliczenia,
e) organizować regularne sesje,
f) posiadać szybki i bezawaryjny system
informatyczny zapewniający szybkość transakcji,
g) dbać o to, żeby spółki nie opuszczały w sposób nagły giełdy wycofując swoje akcje z obrotu.

Funkcje giełdy:

W kapitalizmie giełda odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż sama w sobie jest spełnia rolę rynku podlegającego prawom popytu i podaży. Dlatego też giełdę "nie interesuje" czy występuje na niej tendencja spadkowa czy wzrostowa, lecz zapewnienie uczestnikom możliwości sprawnego zawarcia transakcji. Giełda pełni następujące funkcje w gospodarce :

a) alokacyjna - umożliwia przepływ kapitału w kierunku ich najefektywniejszego wykorzystania - np. środki finansowe otrzyma ta spółka, która ma najlepsze perspektywy ich wykorzystania i przyniesie największe potencjalne zyski jej akcjonariuszom,
b) wartościująca - ta funkcja
giełdy umożliwia dokonanie rynkowej wyceny przewidywanych decyzji ekonomicznych przez podmioty gospodarcze, możemy więc ocenić jak dana spółka gospodaruje w porównaniu z innymi,
c) kontrolna - tworzy pośredni mechanizm kontroli przez akcjonariuszy efektów działań spółki i pracy zatrudnionych managerów

Giełda ponadto daje możliwość:

a) pomnożenia kapitału zarówno podmiotom gospodarczym jak i gospodarstwom domowym,
b) wywoływania we wszystkich podmiotach skłonności do oszczędzania.
Organizacja giełdy papierów wartościowych

Organizacja giełdy papierów wartościowych wymaga:

a) regulaminu giełdy
b) organów giełdowych
c) wyposażenia
materialnego giełdy

Regulamin giełdy określa:

a) skład i zadania organów giełdy
b) warunki dopuszczania uczestników giełdy
c) warunki dopuszczania papierów wartościowych do obrotu giełdowego
d) zasady ustalania kursów podczas giełdy
e) zasady działania sądu honorowego i rozjemczego

Organy giełdy to:

a) zarząd giełdy - reguluje handle giełdowy
b) komisja do spraw dopuszczeń papierów wartościowych do obrotu giełdowego
c) izba maklerów
d) sąd honorowy i rozjemczy
e) izba rozliczeń

Wyposażenie materialne giełdy to:

a) pomieszczenia główne - duża hala w centrum, której znajduje się tzw. parkiet (ring oraz świetlna tablica)
b) pomieszczenia pomocnicze - służące pracownikom giełdy oraz uczestnikom giełdy.


Polska Giełda Papierów Wartościowych (GPW) z siedzibą w Warszawie
po-wstała 16 kwietnia 1991 roku. Początek jej działalności stanowił istotny
krok na drodze przemian społeczno – gospodarczych po 1989 roku oraz
dał podstawy do stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju polskiej
gospodarki rynkowej. Dodatkowo zapoczątkowała ona napływ zachodniego
kapitału poprzez inwestowanie zachodnich koncernów w polskie spółki akcyjne.
Wymienione powyżej argumenty, stałe ewoluowanie oraz dziesięcioletni okres
działalności Giełdy Papierów Wartościowych daje możliwość prześledzenia
etapów rozwoju, jak i rolę w gospodarce krajowej oraz przedstawić obecną
sytuację. Przyszłe perspektywy w dobie powszechnej globalizacji pozwolą
sporządzić wnioski, na podstawie, których będzie można ocenić szanse oraz
zagrożenia, jakie mogą się pojawić w ujęciu giełd państw Europy Wschodniej,
Zachodniej jak i giełd światowych.
Tezą niniejszej pracy jest stwierdzenie, iż Giełda Papierów Wartościowych
stanowi podstawowy element rynku kapitałowego i jest domeną rynku wtórnego,
dlatego też jest bardzo ważnym i istotnym instrumentem rynku finansowego.
Głównym celem pracy licencjackiej jest wykazanie roli dla gospodarki
krajowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, dlatego też niniejsza
praca podzielona została na dwie główne części. Pierwsza część pracy
dotyczyć będzie informacji ogólnych o Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie, w których są poruszone zagadnienia związane z mechanizm rządzącym
rynkiem kapitałowym. Druga części pracy skoncentrowana będzie na etapach
rozwoju rynku kapitałowego, giełdy w okresie przemian społeczno –
politycznych po 1989 roku. Praca przedstawia najistotniejsze momenty z tego
okresu, które miały ogromny wpływ na działalność giełdy, jaki i jej roli na
sytuację gospodarczą.
W pierwszym rozdziale wiodącym tematem jest rynek kapitałowy oraz Giełda
Papierów Wartościowych (GPW) jako podmiot rynku kapitałowego. Zostały tu
omówienie ogólne zagadnienia związane z istotą i klasyfikacją rynku
kapitałowego, rodzaje rynków, ich funkcje i zakresy czynności, z jakimi te
rynki mają do czynienia. Wyjaśnione zostaną takie pojęcia jak: Komisja
Papierów Wartościowych, domy maklerskie, Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych, Centralna Tabela Ofert.
Drugi rozdział pracy koncentruje się na ogólnych pojęciach giełdy,
dokonywanych rodzajach operacji, ustalaniu cen dla poszczególnych walorów
spółek uczestniczących na parkiecie oraz dogrywki, notowania ciągłe i
podstawowe, czy też Warszawskim Indeksie Giełdowym – WIG. Indeksy jak
i analiza giełdowa stanowi końcową część rozdziału, gdzie zostały wyjaśnione
sposoby podejmowania decyzji inwestycyjnych opartych o analizę techniczną
oraz fundamentalnej (portfelową). Celem tych wszystkich analiz i teorii
rynkowych na dynamicznie rozwijającym się w Polsce rynku kapitałowym jest
przewidywanie przyszłych zmian cen walorów giełdowych i określenie
opłacalności inwestycji w określone instrumenty istniejące na tym rynku.
Omówione są tutaj ogólne zagadnienia z analizy technicznej oraz w jakim celu
ten rodzaj analizy jest wykorzystywany. Natomiast w analizie fundamentalnej
zostaną przedstawione metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, analiza
wskaźnikowa oraz makroekonomiczna.
Trzeci rozdział pracy poświęcony jest uczestnikom giełdy, tak inwestorom
indywidualnym, ich rolą w kreowaniu wartości poszczególnych walorów spółek,
podziałem na uczestników krótko i długoterminowych, wykorzystaniem analiz
giełdowych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, jak i inwestorom
instytucjonalnym czy też strategicznym. Omówione są takie instytucje jak:
banki komercyjne, inwestycyjne, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze
emerytalne i inwestycyjne oraz ich wpływ na rynku kapitałowym. Zachowanie
się wyżej wymienionych instytucji na rynku pozwoli zrozumieć zachowania się
inwestorów indywidualnych. Przedstawione są wszelkie rodzaje operacje na
giełdzie, jakimi posługują się inwestorzy instytucjonalni jak i możliwości
poszczególnych instytucji na Giełdzie Papierów Wartościowych.
W czwartym rozdziale jest natomiast omówiony główny cel pracy, czyli rola
dla gospodarki krajowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i
etapy rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz samej giełdy. Przedstawione
w nim są wszelkie istotne wydarzenia gospodarczo – polityczne, jakie
miały wpływ na Giełdę Papierów Wartościowych, począwszy od powstania giełdy,
poprzez wejście na parkiet poszczególnych spółek, a skończywszy na obecnej
chwili oraz rolę giełdy na rozwój gospodarki i przedsiębiorstw. Rozdział ten
jest podzielony na podrozdziały, które będą odpowiadały poszczególnym etapom
rozwoju, jaki i roli Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). W każdym etapie
zostanie omówiony okres, w którym Giełda Papierów Wartościowych (GPW)
przeżywała ważny moment swego istnienia lub wyznaczała nowe
kierunki dla
dalszego swojego oraz gospodarczego rozwoju państwa. Uwidocznione są
sytuacje wewnętrzne oraz zewnętrzne związane z polską Giełdą Papierów
Wartościowych. Zakończenie
m niniejszego rozdziału jest podsumowanie wszystkich ważnych problemów
oraz szans, jakie w okresie istnienia giełdy miały miejsce, jej dalszy
rozwój oraz rola w gospodarce


Giełda papierów wartościowych zwana jest także giełdą pieniężną.
Jest to instytucjonalna forma rynku kapitałowego.
Giełda jest jedną z najważniejszych instytucji w współczesnej gospodarce, instytucją zapewniającą publiczny obrót papierami wartościowymi.

Giełda papierów wartościowych spełnia cztery podstawowe role w gospodarce rynkowej, są to:
- pozyskiwanie i alokacja kapitału
- wycena kapitału
- zróżnicowanie form oszczędzania
- barometr gospodarki

Od trzech kwartałów rynki kapitałowe na całym świecie przeżywają trudny okres. Główną przyczyną zawirowań jest kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych, którego efekty "rozlały się" na rynek kapitałowy.

Zjawisko takie szczególnie boleśnie zostało odczute na polskim rynku kapitałowym. Przy dobrej i stabilnej koniunkturze makroekonomicznej i przy dobrych wynikach finansowych większości spółek giełdowych od początku 2008 r. polskie indeksy giełdowe straciły około 20% wartości. Taki wskaźnik trzeba też zastosować do wyceny strat inwestorów. Zapaść na polskim rynku kapitałowym należy w większym stopniu tłumaczyć "importem" złej sytuacji na światowych giełdach niż pęknięciem krajowej bańki spekulacyjnej.

Gorsza sytuacja na warszawskiej giełdzie doprowadziła do częstych spekulacji i dyskusji nad przeniesieniem się negatywnych impulsów z giełdy do gospodarki. Wśród uczestników życia gospodarczego panuje bowiem dość powszechnie przekonanie, że koniunktura giełdowa stanowi barometr dla koniunktury makroekonomicznej. Przekonanie takie znajduje uzasadnienie w badaniach empirycznych, chociaż trzeba podkreślić, że mechanizm wyprzedzania przez koniunkturę giełdową koniunktury makroekonomicznej nie jest uniwersalny, co oznacza, że nie działa on we wszystkich okolicznościach.

Spotkałem się z opinią wyrażaną przez różne osoby związane z GPW, że wydarzenia na tej giełdzie wyprzedzają o około pół roku zmiany koniunktury makroekonomicznej. Osoby te nie potrafiły jednak wskazać źródła ani autorów formułujących taką prawidłowość, twierdząc jedynie, że właśnie tak przedstawia się powszechne przekonanie rynku. W Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową kilka lat temu analizowano taką zależność na ponad dwudziestu najważniejszych rynkach kapitałowych świata w ciągu kilkunastu lat. Przeprowadzone badania szeregów czasowych potwierdziły istnienie statystycznie istotnego związku między koniunkturą giełdową i makroekonomiczną. Nie potwierdziły jednak tezy o półrocznym wyprzedzaniu przez giełdy koniunktury gospodarczej. Silniejszy związek korelacyjny dotyczył kwartalnego, a nie półrocznego działania giełdy jako barometru giełdowego. Okazało się również, że bardziej wyraźne jest wyprzedzanie przez wskaźniki makroekonomiczne wskaźników giełdowych.

Badanie pokazało także, że wzajemne oddziaływanie na siebie giełd i gospodarek jest silniejsze w rozwiniętych i ustabilizowanych gospodarczo krajach, takich jak Stany Zjednoczone czy Niemcy, i słabsze w gospodarkach wschodzących, w tym także w Polsce. Okazało się mianowicie, że indeks WIG zachowuje się wyprzedzająco (o jeden kwartał) wobec zmian PKB w dolnych punktach zwrotnych polskiego cyklu koniunkturalnego, a zmiany w górnych punktach zwrotnych cyklu koniunkturalnego są równoczesne w obu przypadkach.

W bieżącym roku trudno mówić o trwaniu zależności miedzy koniunkturą giełdową i koniunkturą makroekonomiczną w Polsce, jak również w innych krajach Jest kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, pogorszenie sytuacji na GPW wynikło z czynników zewnętrznych, a nie z wydarzeń w krajowej gospodarce. Po drugie, polska gospodarka w 2008 r. rozwija się nadal w tempie ponad 5-proc., a w pierwszym kwartale PKB wzrósł o 6,1%. Czynniki fundamentalne napędzające wzrost gospodarczy są na tyle silne i trwałe, że zawirowania na rynkach kapitałowych tylko w niewielkim stopniu mogą osłabić ich oddziaływanie. W żadnym z ważniejszych krajów ani nie pojawiła się recesja, ani nikt poważny jej nie prognozuje na 2008 r. Po trzecie, zapaść na rynkach kapitałowych w dużej mierze wynika z czynników psychologicznych i skłonności do gwałtownych reakcji ze strony inwestorów giełdowych. Ich reakcje często bywają przesadne i nie są adekwatne do rozwoju sytuacji. Taką sytuację mamy teraz Polsce, a wynika ona głównie z braku dojrzałości uczestników rynku kapitałowego. Okres hossy na GPW przyzwyczaił inwestorów do szybkich i łatwych zysków i niektórzy uwierzyli, że jest to stan normalny. Kiedy nadszedł trudniejszy okres, zaczęto masowo wycofywać pieniądze z giełdy i z lokujących środki na giełdzie funduszy inwestycyjnych.

Obserwowane przez lata prawidłowości gospodarcze przestają działać w pewnych sytuacjach, choćby przy odchyleniach od stanu określanego mianem równowagi. Wiele wskazuje na to, że rozchwianie sytuacji na rynkach finansowych nie jest w stanie przyczynić się do recesji. Fundamenty makroekonomiczne tak w Polsce, jak i w wielu krajach są bowiem trwałe i odporne na kapryśne zachowania rynków kapitałowych. Oznacza to, że giełdy przestały czasowo być barometrami gospodarki.
2009-12-07T15:55:47+01:00
W kapitalizmie giełda odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż sama w sobie jest spełnia rolę rynku podlegającego prawom popytu i podaży. Dlatego też giełdę "nie interesuje" czy występuje na niej tendencja spadkowa czy wzrostowa, lecz zapewnienie uczestnikom możliwości sprawnego zawarcia transakcji. Giełda pełni następujące funkcje w gospodarce :

a) alokacyjna - umożliwia przepływ kapitału w kierunku ich najefektywniejszego wykorzystania - np. środki finansowe otrzyma ta spółka, która ma najlepsze perspektywy ich wykorzystania i przyniesie największe potencjalne zyski jej akcjonariuszom,
b) wartościująca - ta funkcja
giełdy umożliwia dokonanie rynkowej wyceny przewidywanych decyzji ekonomicznych przez podmioty gospodarcze, możemy więc ocenić jak dana spółka gospodaruje w porównaniu z innymi,
c) kontrolna - tworzy pośredni mechanizm kontroli przez akcjonariuszy efektów działań spółki i pracy zatrudnionych managerów

Giełda ponadto daje możliwość:

a) pomnożenia kapitału zarówno podmiotom gospodarczym jak i gospodarstwom domowym,
b) wywoływania we wszystkich podmiotach skłonności do oszczędzania.

2009-12-07T15:56:23+01:00
Poniewaz na giledzie da sie kupic co chcesz i niekiedy jest wiencej zeczy w jednym za takom samom cene:D