1. Co to jest ruch?
2. Jak opisujemy ruch?
3. Co to jest prędkość śrenia i chwilowa?
4. Na czym polega względność ruchu?
5. Co to znaczy że prędkość jest wielkością wektorową?
6. Jaki ruch nazywam y ruchem jednostajnym prostoliniowym
7. Co to jest przyśpieszenie ciała?
8. Jaki ruch nazywamy jednostajnie zmiennym?
9. Znajomość wykresów zależności prędkości od czasu i drogi od czasu w poszczególnych rodzajach ruchi.
10. Jaki ruch nazywamy jednostajnym po okręgu
11. Podaj wielkości fizyczne i ich wzory, które charakteryzują ruch jednostajny po okręgu.
12. Jaki ruch nazywamy ruchem drgającym prostym?
13. Co to jest okres i częstotliwość w ruchu drgającym prostym?
14. Co to jest okres i częstotliwość w ruchu drgającym (wzory i jednostki)?
15. Skutki działania sił
16. Siła jako wielkość wektorowa
17. I, II, III zasada dynamiki Newtona
18. Co to jest opór ruchu? Jakie są sposoby jego zwiększania lub zmniejszania?
19. Od czego zależy opór ruchu?
20. Co to jest spadek swobodny?
21. Zdefiniuj siłę cężkości
22. Zdefiniuj siłę tarcia
23. Od czego zależy siła tarcia?
24. Zasada zachowania pędu i zjawisko odrzutu
25. Co to jest siła dośrodkowa
26. Prawo powszechnej grawitacji
27. Budowa układu słonecznego
28. Teoria geocentryczna i heliocentryczna
29. I i II prędkość kosmiczna
30. Jakie są rodzaje energi mechanicznej?
31. Kiedy ciało posiada energię kinetyczną potencjalną grawitacji lub sprężystości?
32. Zasada zachowania energii
33. Praca i jej jednostki
34. Moc i jej jednostki
35. Maszyny proste i zasada ich działania
36. Energia wewnętrzna ciała
37. Jakie rodzaje energii posiadają cząsteczki?
38. Jak można zmienić energię wewnętrzną ciała?
39. Jakie są sposoby przekazywania ciepła?
40. Co to jest ciepło?
41. Na czym polega cieplny przepływ energii?
42. Zmiany stanów skupienia
43. Ciepło topnienia krzepnięcia parowania i skraplania – definicje i jednostki
44. Wzory i jednostki poznanych w klasie drugiej wielkości fizycznych

1

Odpowiedzi

2009-08-07T19:01:41+02:00
1. Ruch to zmiana położenia ciała względem przyjętego układu odniesienia.
3. Prędkość chwilowa to prędkość ciała w danej chwili . Określa sie ją jako iloraz przemieszczania przez czas, w którym ono nastąpiło.
PRĘDKOŚĆ ŚREDNIA to iloraz przemieszczania przez czas trwania ruchu.
4. Względność ruchu polega na określaniu czy dane całojest w ruchu, czy w spoczynku, w zależności od wyboru punktu lub układu odniesienia.
5. Oznacza to, że można w niej wyróżnić wszystkie 4 cechy wektora, czyli punkt zaczepienia, kierunek, zwrot oraz wartość
6. Ruch, w którym ciało pokonuje jednakowe odcinki drogi w takich samych odstępach czasu, a torem jest linia prosta. ; )
7. Stosunek przyrostu prędkości i czasu, w którym ten przyrost nastąpił.
8. rRch zmienny jest w chwili, gdy prędkość ciała nie jest stała, czyli zmienia sie.
9. jasne. lol ; }
10. Jeżeli prędkość kątowa punktu poruszającego się po okręgu nie zmienia się, to jest to ruch jednostajny po okręgu.
11. Wielkość fizyczna, która określa ten fakt, to OKRES, czas jednego pełnego obiegu. Okres oznacza się dużą literą T, w odróżnieniu od czasu bieżącego: t, w którym ciało mogło wykonać kilka obiegów lub też tylko jego część, np. pokonać zakręt. Okres wyrażamy w sekundach .

W czasie T obiekt jeden raz pokonał drogę równą długości okręgu, czyli s = 2 · π · r
Można zatem łatwo określić wartość prędkości: v = (2 · π · r)/T

12. Ruch drgający prosty jest ruchem najczęściej spotykanym w przyrodzie. Przykładami takiego ruchu są: ruch struny instrumentu, ruch ciężarka zawieszonego na sprężynie, ruch wahadła czy ruch tłoka w silniku. Przyczyną tego ruchu jest siła sprężystości.

13. Okres, to czas powtarzalności. Jest to czas w którym ciało (punkt) wykona jedno pełne drganie. kres drgań oznaczamy literą T i wyrażamy w jednostkach czasu czyli sekundach.
Częstotliwość to liczba drgań wykonanych w czasie jednej sekundy. Okres drgań zależy od właściwości sprężyny do której jest doczepiony obciążnik.
14. f - częstotliwość drgań, ilość drgań w jednostce czasu
f=1/t [ 1/s] = [Hz]
15. Odchylenie łańcucha karuzeli łańcuchowej.
Uderzenie głową w szybę samochodu podczas hamowania
Wypadnięcie samochodu z zakrętu
Przyspieszenie działające na kosmonautę podczas startu rakiety
16. Siłę charakteryzują 3 cechy: kierunek, zwrot i wartość .
17. I W inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

II Jeśli siły działające na ciało nie równoważą się (czyli siła wypadkowa jest różna od zera), to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

III Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. Siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia (każda działa na inne ciało).

18. Opor ruchu to wszystkie siły działające na poruszające się ciało fizyczne, które przeciwdziałają poruszaniu się tego ciała.
19. niestety niewiem. sory. ; ))
20. Spadek swobodny to każdy ruch odbywający się wyłącznie pod wpływem siły grawitacji.
21. siła z jaką Ziemia lub inne ciało niebieskie przyciąga dane ciało
22. Siła tarcia to siła oporu ruchu.
23. Zależny od rodzaju powierzchni stykających się ciał
i siły nacisku.
25. Siła powodująca zakrzywianie sie toru ruchu ciała.
26. Siła oddziaływania grawitacyjnego między dwoma ciałami jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi
27.Układ słoneczny jest zespołem ciał niebieskich poruszających sie w przestrzeni wokół słońca, powiązanych siłami wzajemnych oddziaływań grawitacyjnych. Stanowi go oprócz Słońc 9 planet : Merkury , Wenuc, Ziemia, Mars, Jowicz, Satrurn , Uran, Neptun, Pluton i inne ciała niebieskie [ księżyce planet, komety, planetoidy. ]
28. Teoria geocentryczna to teoria budowy Wszechświata, której istotą jest założenie, że nieruchoma Ziemia znajduje się w centrum Wszechświata, a wokół niej krążą pozostałe ciała niebieski .
Teoria heliocentryczna to teoria na budowę Układu Słonecznego, według której w wersji historycznej Słońce znajduje się w środku Wszechświata, zaś w jego współczesnym wydaniu w centrum Układu Słonecznego jest słońce, a wszystkie planety, łącznie z Ziemią, je obiegają.
29.
30. Energia potencjalna i kinetyczna. ; ))
33. W - WYKONANA PRACA
F - wartośc siły działajacej na ciało s- wartosc wektora przesuniecia
W= F x s
34. P= W/t
P- moc urządzenia
W- praca wykonana przez to urządzenie
t- czas w jakim ta praca została wykonana
39. 1. Przewodnictwo cieplne
2. Konwekcja
3. Promieniowanie
40. w fizyce to jeden z dwóch sposobów, obok pracy, przekazywania energii układowi termodynamicznemu polega na przekazywaniu energii chaotycznego ruchu cząstek w zderzeniach cząstek tworzących te układy; oznacza formę zmian energii, nie zaś jedną z form energii.
42. sublimacja, krzepnięcie, topnienie, skraplanie, parowanie, resublimacja
43. Ciepło topnienia to iloraz ciapła potrzebnego do stopnia ciała przez jego masę w temperaturze topnienia
ct= Q/m

cIEPŁO KRZEPNIĘCIA TO ILORAZ CIEPŁA ODDANEG PRZEZ KRZEPNACE CIAŁO PRZEZ MASĘ W TEMPERATURZE KRZEPNIECIE
CK = Q/M
ciepło parowania to iloraz ilosci ciepła potrzebnego do wyprowania cieczy przez jej masę w temperatyrze wrzenia
cp=Q/m
Ciepło skraplania to iloraz ilosci ciepła oddanego przez skraplajaca sie parę przez jej masę w temperaturze skraplania.
44. W= F x s
v= s/t
s= v x t
s= a x t [ do potęgi drugiej] / 2
242 3 242