ZAD 1
Wyprowadź wzór sumaryczny, podaj nazwę,podaj stosunek masowy C:H,zapisz równanie reakcji spalania całkowitego:
a)alkanu zawierającego 16 atomów wodowu w cząsteczce.
b)alkenu zawierającego 5 atomów węgla w cząsteczce.
c)alkinu o masie cząsteczkowej 82u.

1

Odpowiedzi

2011-08-28T20:57:41+02:00

a) Wzór ogólny alkanów: CnH2n+2

2n+2=16

2n=14 /:2

n=7

Wzór sumaryczny: C₇H₁₆

Nazwa: heptan

Stosunek: C/H=7*12u/16*1u=84u/16u=21/4

Równanie reakcji spalania całkowitego: C₇H₁₆ + 11O₂ -> 7CO₂ + 8H₂O

b) Wzór ogólny alkenów: CnH2n

n=5

Wzór sumaryczny: C₅H₁₀

Nazwa: penten

Stosunek: C/H=5*12u/10*1u=60u/10u=6/1

Równanie reakcji spalania całkowitego: 2C₅H₁₀+ 15O₂ -> 10CO₂+ 10H₂O

c) Wzór ogólny alkinów: CnH2n-2

12n+2n-2=82u

14n=84u /:14

n=6

Wzór sumaryczny: C₆H₁₀

Nazwa: heksyn

Stosunek: C/H=6*12u/10*1u=72u/10u=36/5

Równanie reakcji spalania całkowitego: 2C₆H₁₀ + 17O₂ -> 12CO₂ + 10H₂O