Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T16:35:50+01:00
Meridiana – włoska linia lotnicza z siedzibą w Olbii.

* moda - styl
* dominanta, moda lub wartość modalna - pojęcie z dziedziny statystyki matematycznej
* Moda (singel) - singiel grupy WWO


Średnią arytmetyczną n \, liczb a_1, a_2, ..., a_n \, nazywamy liczbę: \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}. Inaczej mówiąc jest to iloraz sumy n liczb i n (gdzie n to ilość sumowanych liczb).


Rozstęp to różnica między największą i najmniejszą wartością cechy statystycznej w zbiorze (lub różnica między najwyższą i najniższą zaobserwowaną wartością zmiennej).

Rozstęp jest najprostszą z miar rozrzutu, mało precyzyjną, gdyż opiera się tylko na dwu zaobserwowanych wartościach zmiennej, a pozostałe wartości nie mają wpływu na jej wielkość.

Przykład zastosowania: w pedagogice w analizie ilościowej wyników egzaminowania rozstęp bywa obliczany dla uzyskania wstępnej orientacji co do rezultatów egzaminowania albo wtedy, gdy chodzi wyłącznie o krańcowe wyniki.
Histogram to jeden z graficznych sposobów przedstawiania rozkładu empirycznego cechy. Składa się z szeregu prostokątów umieszczonych na osi współrzędnych. Prostokąty te są z jednej strony wyznaczone przez przedziały klasowe (patrz: Szereg rozdzielczy) wartości cechy, natomiast ich wysokość jest określona przez liczebności (lub częstości, ewentualnie gęstość prawdopodobieństwa) elementów wpadających do określonego przedziału klasowego.
1 5 1
2009-12-07T16:36:20+01:00
Meridiana-instrument astronomiczny
moda-styl,ubieranie się
średnia arytmetyczna-to ilość sumowanych liczb
rozstęp-różnica między cechami statycznymi
histogram-graficzny sposób przedstawiania rozkładu empirycznego.
1 4 1