Odpowiedzi

2009-12-07T17:06:10+01:00
Formy głosowania
Głosowanie jest jawne i odbywa się przez (art. 113 ust. 2 Regulaminu Sejmu):
- podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów;
- użycie kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem posła (głosowanie imienne).
Natomiast w razie niemożności przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia do liczenia głosów, Marszałek Sejmu może zarządzić głosowanie przez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez sekretarzy (art. 113 ust. 3 Regulaminu Sejmu).
O przeprowadzeniu głosowania imiennego decyduje Sejm większością głosów, na wniosek Marszałka Sejmu lub na pisemny wniosek poparty przez co najmniej 30 posłów. Głosowanie imienne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu urny; posłowie kolejno, w porządku alfabetycznym, wyczytywani przez sekretarza Sejmu wrzucają swoje kartki. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów dokonuje pięciu, wyznaczonych przez Marszałka Sejmu, sekretarzy Sejmu (art. 113 ust. 5 Regulaminu Sejmu).