Odpowiedzi

2009-12-07T17:11:13+01:00
Autorami dwudziestu jeden Listów Nowego Testamentu byli Apostołowie . Listy Apostolskie grupuje się według ich autorów - na trzynaście Listów św. Pawła oraz osiem Listów powszechnych (anonimowy List do Hebrajczyków, List Jakuba, dwa Listy św. Piotra, trzy Listy Jana i List Judy).


Wśród zbioru trzynastu Listów św. Pawła (łac. Corpus Paulinum) można wyróżnić cztery Listy ewangeliczne (listy do Rzymian, dwa listy do Koryntian oraz list do Galatów), cztery Listy więzienne (listy do: Efezjan, Filipian, Kolosan i do Filemona), trzy Listy pasterskie (dwa listy do Tymoteusza i list do Tytusa) oraz dwa Listy napisane najprawdopodobniej jako najwcześniejsze Listy Pawła, w których zajmuje się on szczególnie kwestią powrotu Jezusa (1 i 2 list do Tesaloniczan). Za listy "więzienne" św. Pawła uważa się te listy, które prawdopodobnie zostały napisane podczas pobytu Apostoła w więzieniu. Wzmianki o fakcie uwięzienia są zawarte w czterech Listach: do Efezjan, do Filipian, do Kolosan oraz do Filemona (fragmenty: Ef 6,20, Flp 1,12n., Kol 4,18, Flm 9,23).

Listy św.Pawła Apostoła były kierowane albo do konkretnej społeczności kościelnej, albo do określonej osoby. Najczęściej stanowiły odpowiedź na konkretne problemy, o czym trzeba pamiętać przy ich interpretowaniu: wydaje się bardzo wątpliwe wyszukiwanie w tych listach doktryn bez uwzględnienia lokalnego kontekstu (często bardzo złożonego). Warto wiedzieć, że przed takimi "egzegetycznymi mieliznami" ostrzegał sam Apostoł Piotr, pisząc, że w Listach Pawła "są trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą" (2P 3,16).

Część Listów - obejmująca Listy autorstwa Jakuba, Piotra, Jana i Judy oraz List do Hebrajczyków - określana jest jako Listy powszechne, ponieważ są one adresowane prawdopodobnie do bardziej ogólnego, mniej sprecyzowanego odbiorcy niż Listy św. Pawła (wyjątkiem jest 2 i 3 List Jana, adresowane do pojedynczej osoby lub wspólnoty).

Wszyscy autorzy Listów byli Żydami, którzy stali się chrześcijanami. Stary Testament był dla tych autorów Pismem Świętym, stąd wiele obrazów i idei zawartych w Listach pochodzi właśnie ze Starego Testamentu. Jest więc zupełnie naturalnym fakt odwoływania się przez autorów Listów do pism Starego Testamentu, szczególnie w sytuacji, gdy pisano do ludzi, wychowanych w tradycji judaistycznej, lub gdy pisano o tematach poruszonych w Starym Testamencie (np. o Przymierzu, kapłaństwie, odkupieniu, wierze itp.). Przykładem takiego podejścia jest np. fakt oparcia się przez autora Listu do Hebrajczyków na wielu obrazach starotestamentowych przy tłumaczeniu adresatom, czym jest ofiara Chrystusa i jaka jest rola wiary. Dlatego przy interpretowaniu Listów Apostolskich bardzo ważna jest możliwie gruntowna znajomość Starego Testamentu.

prosze bardzo :)
4 3 4
2009-12-07T17:12:07+01:00

Listy Apostolskie to część Nowego Testamentu, na którą składają się listy przypisywane apostołom, adresowane do różnych społeczności i osób spośród pierwszych chrześcijan. 14 z nich jest przypisywanych Pawłowi z Tarsu, pozostałe zaś Piotrowi, Jakubowi, Janowi, Judzie i Tadeuszowi. Szczególne znaczenie dla rozwoju doktryny Kościoła mają listy św. Pawła.

czyli masz kto je pisał-apostołowie, a kiedy to logiczne że przed naszą erą, za czasów życia Jezusa.
2 1 2