Odpowiedzi

2009-12-07T17:14:05+01:00
W statusie szkoły jest to zawarte. Każda szkoła ma chyba inne. Na necie jest tego sporo np. http://www.gim3trzebinia.edu.pl/g3/dlauczniow/prawaucz.htm
2009-12-07T17:15:18+01:00
Http://www.gim3trzebinia.edu.pl/g3/dlauczniow/prawaucz.htm Masz to na tej podanej str :)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T17:15:50+01:00
1. Każdy uczeń ma prawo do godnego traktowania jego osoby.

2. Każdy uczeń ma prawo do nietykalności osobistej i poczucia
bezpieczeństwa.

3. Uczniowie mają prawo organizować w porozumieniu z dyrekcją,
wychowawcą lub nauczycielem, różnorodne imprezy oraz na
tych samych zasadach zakładać w szkole organizacje młodzieżowe.

4. Uczniowie mają prawo działać w zarządzie Samorządu
Uczniowskiego i kołach zainteresowań na zasadzie dobrowolności.

5. Uczniowie mają prawo wydawać gazetkę szkolną.

6. Każdy uczeń ma prawo być wychowywany w duchu tolerancji i
szacunku.

7. Uczeń ma prawo znać program nauczania.

8. Każdy uczeń ma prawo znać zasady ustalania ocen.

9. Każdy uczeń ma prawo do wglądu do własnej pracy pisemnej.

10. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów).

11. Uczeń ma prawo do obniżenia poziomu wymagań, jeżeli o tym
zadecydują instytucje do tego powołane.

12. W ciągu tygodnia uczeń może pisać tylko dwie prace klasowe z
zakresu materiału powyżej trzech ostatnich lekcji z tym, że
jednego dnia może być tylko jedna taka klasówka. Praca tego
typu musi być zapowiedziana minimum tydzień wcześniej przed
terminem.

13. W ciągu tygodnia mogą odbyć się wyjątkowo trzy klasówki z
większej partii materiału tylko za zgodą uczniów (przy zwykłej
większości głosów).

14. Na tydzień przed śródrocznym i końcowym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej uczeń ma prawo być poinformowany o
przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

15. Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego, będącego wynikiem
nieobecności na zasadach oceniania ujętych w szkolnym systemie
oceniania.

16. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin
poprawkowy na zasadach zawartych w szkolnym systemie oceniania.

17. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna
może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć
edukacyjnych.

18. W wyniku niezrozumienia, nie z własnej winy, tematu, uczeń ma
prawo zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie problemu.

19. Uczeń ma prawo zgłosić swoje nieprzygotowanie z powodu
nieobecności (choroba, przypadki losowe) i ustalić z nauczycielem,
w którym dniu uzupełni braki.

20.Każdy uczeń ma prawo do swojego zdania, ale wyraża je w sposób
kulturalny.

21. Każdy uczeń ma prawo korzystać z pomocy dydaktycznych w szkole.

22. Każdy uczeń, w sytuacjach tego wymagających ma prawo do pomocy
ze strony szkoły, dyrekcji, wychowawcy, nauczyciela, pedagoga
szkolnego i każdego pracownika szkoły – zgodnie z ich
możliwościami.

23. Każdy uczeń ma prawo znać drogę odwoławczą w razie łamania jego
praw.

24. Uczniowie maja prawo do własnego zorganizowanego procesu
kształcenia.

25. Uczniowie mają prawo do tygodniowego rozkładu zajęć zgodnego
z zasadami higieny pracy umysłowej.

26. Uczeń ma prawo do rozwijania zainteresowań, talentów i zdolności.

27. Uczeń ma prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w
procesie dydaktyczno – wychowawczym.

28. Uczeń ma prawo do noszenia emblematu szkoły.

29. Uczeń ma prawo do współdecydowania o obowiązującym w
gimnazjum stroju odświętnym.

30. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z
regulaminem szkoły.

31. Uczeń ma prawo do uczestnictwa, poprzez swych przedstawicieli w
posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na których rozpatrywane są
problemy stawiane przez uczniów.

32. Uczeń ma prawo do korzystania z „numerka niepytanego”,
losowanego codziennie przez Samorząd Uczniowski, w przypadku:

a) ustnej odpowiedzi,

b) niezapowiedzianej wcześniej kartkówki maksymalnie z trzech
ostatnich lekcji.

Zwolnienie nie dotyczy:

a) zadania domowego,

b) zapowiedzianych wcześniej, w odpowiednim terminie kartkówek,

c) testów lub sprawdzianów przedmiotowych.
1 5 1