Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T19:34:44+01:00
Liturgia jest wykonywaniem kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa. W niej Pan Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie uświęcenie.Główną treścią liturgii jest misterium paschalne Chrystusa.

Wierność jest prawdziwa wtedy, gdy ma się nadzieję i choćby wszyscy zwątpili, nie traci się jej. Gdy coś się kończy, przemija – zostaje wierność. Wierność jest więc stylem naszego istnienia i może przejawiać się w różnych postawach, bowiem wiele jest jej rodzajów.

samarytanin człowiek miłosierny, współczujący, litościwy; spieszący samorzutnie, spontanicznie z (pierwszą) pomocą chorym, skłonny do samarytańskich, miłosiernych uczynków.

2009-12-07T20:00:29+01:00
W starożytnej Grecji działania konkretnej osoby lub społeczności na rzecz obywateli, obecnie publiczna forma kultu religijnego, dotycząca całokształtu zrytualizowanych, zbiorowych i ściśle określonych czynności sakralnych, ustalonych przez kapłanów danej religii.

W starożytnej Grecji liturgia oznaczała obowiązkowe obciążenie finansowe najbogatszych obywateli na rzecz budżetu państwa, np. na prowadzenie wojen, organizowanie uroczystości religijnych czy budowę obiektów państwowych.

Od II w. n.e. słowo „liturgia” było związane już wyłącznie z uroczystościami religijnymi. Wśród Żydów mieszkających w Aleksandrii terminem tym określano ceremonie spełniane w Świątyni Jerozolimskiej. Z kolei Grecy mianem tym określali czynności związane z uroczystościami religijnymi, np. z kultem Dionizosa i Apollina.

Ostatecznie słowem „liturgia” zaczęto określać czynności związane z oddawaniem czci bóstwu. Jej warunkiem był liczny udział wyznawców. W judaizmie liturgia oznaczała kult oddawany Bogu przez lud. W podobnym znaczeniu liturgia została przyjęta przez chrześcijaństwo. W Kościołach wschodnich (zarówno katolickich, jak i prawosławnych) sam termin „Liturgia” oraz Boska liturgia używane są zamiennie na określenie Ofiary Eucharystycznej.

Wśród podstawowych czynności liturgicznych wyróżnia się: składanie ofiar, modlitwę, oczyszczenia, ablucje oraz inne formy oddawania czci bogom i świętym.