Odpowiedzi

2009-09-01T19:54:37+02:00
Są to prawa i obowiązki małżonków, jakie udało mi się znaleźć, mam nadzieję, że Ci się przydadzą.

(źródło - wikipedia)

Zgodnie z art. 23 K.r.o. małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Poprzez zawarcie związku małżeńskiego zobowiązują się do: a) wspólnego pożycia; b)wzajemnej pomocy; c) współdziałania dla dobra rodziny, która przez swój związek założyli. Ponadto art. 24 K.r.o. stanowi o konieczności wspólnego rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny. Jeżeli pomiędzy małżonkami brak jest porozumienia, każde z nich może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporu do sadu.
Nazwiska małżonków: Każdy małżonek może zdecydować o tym , jakie nazwisko będzie nosił po zawarciu związku małżeńskiego. Stosowne oświadczenie jest składane kierownikowi USC bezpośrednio po zawarciu małżeństwa lub przed sporządzeniem zaświadczenie o którym mowa w art.4(1) par.1 K.r.o. Stosowne kombinacje możliwości małżonków co do nazwiska jakie będą nosili po zawarciu małżeństwa przedstawiają się następująco: 1.mogą nosić wspólne nazwisko, które jest dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. 2.mogą każdy z osobna zachować swoje dotychczasowe nazwisko. 3.mogą połączyć z swoim nazwiskiem, nazwisko współmałżonka. Ta ostania możliwość jest jednak ograniczona przez to iż po połączeniu nazwisko konkretnej osoby nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Jeżeli małżonkowie nie złożyli stosownych oświadczeń co do swojego nazwiska, każdy z nich pozostaje przy nazwisku dotychczasowym.
Powinowactwo jest to więź prawna jaka powstaje pomiędzy jednym małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka, trwa ono mimo ustania małżeństwa.
Wyróżnia się prawa i obowiązki małżonków:
niemajątkowe
wspólnego pożycia
wzajemnej pomocy
wierności
współdziałania dla dobra rodziny
majątkowe
przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

//Pamiętaj, aby wybrać najlepszą odpowiedź, dostaniesz za to zwrot 25%pkt!!//
2 5 2