Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-07T21:58:33+01:00
W toku prowadzonej działalności gospodarczej mają miejsca różne zdarzenia gospodarcze, tj.: zakupy, produkcja, sprzedaż, itd. Nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkich danych, które zapisują zaistaniałe fakty. Dlatego powstała rachunkowość.

Rachunkowość to system ciągłego i systematycznego gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i intterpretacji danych dotyczących procesów gospodarczych oraz ich wyników w wyodrębnionej jednostce gospodarczej.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia w zakresie rachunkowośći w Polsce, jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 wrzesnia 1994r.. Ustawę nowelizowano kilkakrotnie.

Zmiany w ustawie o rachunkowościach uwzględniają dyrektywy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości(MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej(MSSF) oraz aktualne warunki działania jednostek gospodarczych w naszym kraju.

Rachunkowość jednostek obejmuje:
1. Przyjęte zasady(politykę) rachunkowości oraz dokumentację przyjętych zasad.
2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
3. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwenaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
4. Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.
5. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
6. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą.
7. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadku, gdy jednostka jest do tego zobowiązana.

W rachunnkowości wyróżnia się:
Księgowość - rejestrowanie zjawisk i procesów gospodarczych, które mają wpływ na zasoby majątkowe jednostki
Kalkulację - ustalanie kosztu jednostkowego produktów na podstawie danych z księgowości
Sprawozdawczość finansową - zbiór zestawień liczbowych ilustrujących stan majątkowy i sytuację finansową jednostki
Interpretację danych sprawozdawczych - ekonomiczna ocena przebiegu zjawisk i procesów gospodarczych oraz skutków podjętych decyzji gospodarczych

Rachunkowość ma dwie podstawowe cechy :
- uniwersalność
- elastyczność

Pełni wiele funkcji, ale najważniejsze z nich to:
informacyjna
kontrolna
analityczna

Rachunkowość dzieli się na finansową i zarządczą.
Rachunkowość regulują zasady:
-memoriałowa
-periodyzacji
-ciągłości działania
-współmierności przychodów
-podmiotowości
-ostrożnej wyceny
-wyższości treści nad formą