Odpowiedzi

2009-12-07T23:10:15+01:00
Japońskie okręty podwodne, bombowce Kampfgruppe, Rakiety V1 i V2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T23:11:21+01:00
Hej, trochę zawiłe masz to zadanie :)
Ale powodzenia życzę :)

1899
--- Ernest Rutherford ( 1871 - 1937) udowodnił, że promieniowanie uranu jest promieniowaniem złożonym z co najmniej dwóch różnych rodzajów promieniowania. Promieniowanie ,które łatwo ulega absorpcji Rutherford nazwał promieniowaniem alfa. Drugi rodzaj promieniowania o bardziej przenikliwym charakterze nazwał promieniowaniem beta. Charakterystykę podaną przez Ernesta Rutherforda w 1899 r. w pracy " Uranium Radiation and the Electrical Condution Produced by It" - Phil. Mag., 47, 114, 1899 uzupełnili inni badacze, którzy wykazali, że promienie alfa i beta są złożone z cząstek elektrycznie naładowanych. Cząstki te ulegają odchyleniu w polu magnetycznym i elektrostatycznym odchyleniu, lecz w przeciwnych kierunkach. Stosunek e/m dla promieniowania beta wyznaczony przez Becquerela Henri ( 1852 - 1908) miał taką samą wartość jak zmierzony przez Thomsona Josepha ( 1856 -1940) dla promieni katodowych ( elektronów).


1900
--- stworzenie podstaw teorii kwantów
Planck Max Karl ( 1858 - 1947) - profesor fizyki na Uniwersytecie w Kilonii ( 1885 -1889), Berlinie ( 1889-1927) i Getyndze. W 1900 r. stworzył podstawy teorii kwantów. Wykazał, że można przewidzieć rozkład częstości promieniowania elektromagnetycznego, emitowanego przez ciało ogrzewane, jeżeli przyjmie się założenie, że każdy rodzaj promieniowania występuje w postaci " pakietów energii" ( kwantów energii) o charakterze nieciągłym , a ilość energii przypadająca na jeden kwant dana jest wyrażeniem : E = h*V , gdzie h - stała Plancka , V- częstość promieniowania. Planck Max został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1918 r. za zasługi położone przez niego dla rozwoju fizyki, dzięki odkryciom związanym z teorią kwantów.

Rutherford Ernest ( 1871 - 1937) i Soddy Frederick ( 1877 - 1956) opracowują teorię rozpadu promieniotwórczego.
1904
---
Ideę budowy atomu zaproponował Sir William Thomson (lord Kelvin). Na podstawie zjawiska promieniotwórczości opisał on model budowy atomu, w którym dla określenia elektryczności dodatniej i ujemnej posługiwał się odpowiednio terminami elektryczności szklanej i żywicznej. Przez pocieranie prętów szklanych lub kawałków kalafonii można wytwarrzać dwa różne rodzaje elektryczności statycznej ( elektryczność szklaną i żywiczną). W komunikacie "Sposób łączenia się atomów dla uzyskania właściwości polonu i radu" ( Lord Kelvin Plan of Combination of Atoms to Have the Properties of Polonium or Radium", Phil. Mag. 8, 528, 1904 [Za:Lagowski J.J. Budowa atomów, PWN, Warszawa, 1968, s.95] Lord Kelvin prezentuje struktury polonu i radu. Ładunki dodatnie są rozprzestrzenione w całej objętości atomu. W atomie jako kuli elektryczności dodatniej ładunki elektryczności ujemnej tworzą trwałe ugrupowania [Lagowski J. J.- Budowa atomów , PWN, Warszawa, 1968, s.94 - 96].
^ Sir William Thomson ( 1824-1907); od 1892 r. lord Kelvin of Largs; profesor Uniwersytetu w Glasgow od 1846 r. Prowadził prace badawcze w dziedzinie termodynamiki( 1851 r. podał jedno ze sformułowań II zasady ); w 1948 r.

Z jego nazwiskiemzwiązana jest nazwa jednostki temperatury :
Podstawowa wielkość fizyczna : temperatura termodynamiczna
Symbol wielkości : T
Nazwa jednostki SI : kelwin
Symbol jednostki SI : K
t[stopień C] = T[K] - 273,15
1904
---
Sir Joseph John Thomson w pracy Electricity and Matter, Yale University Press New Haven, 1904. [Za: Lagowski J.J. Budowa atomów PWN , Warszawa, s.97] rozszerza idee budowy atomu lorda Kelvina Atomy są zbudowane z kul elektryczności dodatniej , w których jest osadzona liczba elektronów zdolna do zobojętnienia ładunku dodatniego.
1905
---
Einstein Albert ( 1879 - 1955 ) -profesor fizyki na Uniwersytecie w Zurychu ( 1909-1911; 1912- 1914) , Pradze ( 1911- 1912) , Berlinie ( 19141933) i w Institute for Advanced Study w Princeton ( USA, od 1933 r.). Był jednym z niewielu uczonych, którzy potraktowali poważnie idee Plancka
Prace badawcze : sformułowanie szczególnej ( 1905) i ogólnej( 1916) teorii względności, zasady równoważności masy i energii ( równanie Einsteina, 1905 ) podstawowe prace z dziedziny teorii kwantów promieniowania ( wprowadził pojęcie kwantów światła).
Einstein został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1921 r. " za teoretyczne wyjaśnienie praw rządzących zjawiskiem fotoelektrycznym.
1906
--- precyzyjny pomiar liczby Avogadry.
Perrin Jean ( 1870 - 1942) - fizyk i fizykochemik francuski; badacz promieni katodowych ( w 1895 r. wykazał, że promienie katodowe niosą ładunek ujemny); profesor chemii fizycznej Sorbony w Paryżu ( od 1910 r.) ; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1926 r. Perrin Jean w 1906 r. na podstawie badania sedymentacji zawieszonych cząstek żywicy wyznacza stałą fizyczną , którą nazywa liczbą Avogadro.
1908
---
Hans Geiger i Ernest Mardsen przeprowadzją doświadczenia z cząstkami alfa i cieńkimi foliami metalowymi. Zwarty model struktury atomów zaproponowany przez Kelvina - Thomsona nie był w stanie wytłumaczyć pewnych obserwacji eksperymentalnych, szczególnie mechanizmu rozpraszania cząstek alfa przez cieńkie folie metali. Jeżeli atomy zgodnie z modelem Kelvina - Thomsona zbudowane są z kul elektryczności dodatniej, w których osadzona jest liczba elektronów niezbędna do zobojętnienia ładunku dodatniego , to tylko niewiele cząstek alfa mogłoby przeniknąć przez folię metalową. Doświadczenia przeprowadzone przez Geigera i Mardsena w 1908 r. wykazały, że wiązka cząstek alfa może przenikać przez cieńką folię metalową . Poza tym pewna liczba cząstek alfa ulega odchyleniu pod różnymi kątami w stosunku do wiązki pierwotnej . W innych doświadczeniach Hans Geiger i Ernest Mardsen wykazali, że wielkość rozproszenia czastek alfa jest funkcją masy atomowej pierwiastka, z którego wykonana jest folia.
Mardsen Ernest ( ur. 1889) -prof. fizyki na Uniwersytecie Victoria w Wellington w Nowej Zelandii.
Geiger Hans ( 1882- 1945) profesor fizyki na uniwersytetach w Kilonii i Tubingen. Znany jest przede wszystkim ze swoich prac nad rozpraszaniem " promieni radioaktywnych" i ze skonstruowania przyrządu do wykrywania tych promieni.
1909
---
Ernest Ruherford wraz z współpracownikiem Roydsem T. wykazał , że cząstka alfa i dwudodatni atom helu są jednym i tym samym. (E. Rutherford, T. Royds - The Nature of the alfa-Particle from Radioactive Substances - Phil. Mag. , 17, 281, 1909).
1910
2009-12-07T23:12:49+01:00
Projekt "manhatan" - budowa pierwszych bąb atomowych i ich udoskonalanie