Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T11:09:56+01:00
A co powiesz na ...STOWARZYSZENIE KOBIET CENIĄCYCH NIEZALEŻNOŚĆ ? Mysle ze to bardzo dobry pomysł!
nazwa: γυναίκα ( z greckiego znaczy kobieta)
1. Stowarzyszenie Kobiet Ceniących Niezależność "γυναίκα" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „γυναίκα”.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania
poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego
prawa.
6. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności mającej na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną (w tym przeciwdziałanie homofobii), narodowość, wyznanie, status społeczny, niepełnosprawność a także propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym.
7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań, szkoleń, o charakterze społeczno – edukacyjnym, oraz grup wsparcia, terapeutycznych, zadaniowych, sportowych, artystycznych i literackich dla kobiet,
b. wydawanie czasopism, książek i ulotek informacyjno- promocyjnych,
c. stworzenie biblioteki kobiecej,
d. organizowanie imprez kulturalnych,
e. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
f. pomoc w aktywizacji zawodowej kobiet – szkolenia, warsztaty i treningi,
g. opieka i pomoc w aktywności kobiet starszych.
8. Członkami Stowarzyszenia mogą być wyłącznie kobiety występujące jako osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
9. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
10. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.


Nie wiem jak długi chcesz miec ten status...bo to moze byc ksiazka ;)))
8 3 8