Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T14:04:19+01:00
- Trybunał Konstytucyjny - sprawdza zgodność aktów prawnych z konstytucją i wydaje stosowne orzeczenia.
- Trybunał Stanu - orzeka w sprawach dotyczących urzędników państwowych jeśli naruszyli oni w jakiś sposób konstytucję
17 3 17
2009-12-08T14:06:42+01:00
Trybunał Konstytucyjny – organ sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, znany także w ustrojach innych państw. Jego podstawowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi.

Trybunał Stanu w Polsce jest konstytucyjnym organem władzy sądowniczej, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, jeśli czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa (inaczej: popełnienie deliktu konstytucyjnego) oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku Prezydenta RP.
6 4 6
2009-12-08T14:17:01+01:00
Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje prezydent RP. Zadaniami Trybunału są:
- badanie zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją;
- badanie zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie;
- badanie zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe z aktami wyższej rangi;
- badanie zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych;
- rozpatrywanie skarg konstytucyjnych w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów, na podstawie których zapadła jakaś decyzja. Skargę może skierować każdy, kto uzna, że jego prawa i wolności zostały naruszone, pod warunkiem wyczerpania wszelkich możliwości odwoławczych;
- rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne, zapadają większością głosów. Z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą: prezydent RP, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes SN, Prezes NSA, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, a także obywatele.
3 5 3