Odpowiedzi

2009-12-08T15:17:45+01:00
Samorząd szkolny organizuje jakieś uroczystości, zabawy, konkursy, loterię i zajmuję się ogólnymi sprawami dotyczące uczniów, zatwierdzają przeróżne rzeczy, są takimi małymi pomocnikami szkoły...
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-08T15:20:21+01:00
1. Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
* oceniania, klasyfikowania i promowania
* form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności
2. Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów takich jak:
* prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
* prawo do organizacji życia szkolnego
* prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły
* prawo wyboru nauczycieli pełniacych rolę opiekuna samorządu
3. Opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.
4. Opracowuje plan zamierzeń na każdy kolejny rok działalności.
5. Dba o dobre imię i honor szkoły reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1. Samorząd szkolny organizuje pracę samorządu uczniowskiego, reprezentuje go przed nauczycielami i dyrekcją szkoły.
2. Opiniuje skład pocztu sztandarowego.
3. Bierze udział w ocenie nauczyciela.
4. Dba o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
5. Angażuje uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska (np.: Sprzątanie Świata).
6. Organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne na terenie szkoły
5 4 5