Odpowiedzi

2010-04-03T08:17:16+02:00
Metan (CH4), znany także jako gaz błotny i gaz kopalniany to najprostszy węglowodór nasycony (alkan). W temperaturze pokojowej jest bezwonnym i bezbarwnym gazem.

Metan powstaje w przyrodzie w wyniku beztlenowego rozkładu szczątek roślinnych (np. na bagnach). Stanowi też główny składnik gazu ziemnego. Jest stosowany jako gaz opałowy i surowiec do syntezy wielu innych związków organicznych.

Cząsteczka metanu ma kształt tetraedru (czworościanu foremnego). Atom węgla wykazuje hybrydyzację sp3. Powstałe orbitale tworzą wiązania z czterema atomami wodoru. Wszystkie te wiązania są równocenne (kąty pomiędzy wiązaniami wynoszą 109°28') i bardzo słabo spolaryzowane, co w połączeniu z brakiem wolnych par elektronowych jest powodem względnej trwałości chemicznej tego związku. Może on uczestniczyć tylko w typowych dla alkanów reakcjach (np: spalanie).

Do celów laboratoryjnych metan można otrzymać w wyniku prażenia octanu sodu z wodorotlenkiem sodu:
CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Inną metodą jest hydroliza węgliku glinu:
Al4C3 +12H2O → 3CH4 + 4Al(OH)3

Właściwości metanu:
temperatura krytyczna -82,6 °C pod ciśnieniem 4.6 MPa (45 atm)
ciśnienie krytyczne 46,3 bar
wartość opałowa 11 954 kcal/kg = 50,05 MJ/kg
ciepło spalania 13 264 kcal/kg = 55,53 MJ/kg

Mieszanina metanu z powietrzem w stosunku objętościowym 1:10 ma własności wybuchowe (mieszanina piorunująca). Tworzenie się tej mieszaniny w kopalniach węgla kamiennego o proporcji 4,5 – 15% stanowi mieszaninę wybuchową. W proporcji powyżej 15% pali się płomieniowo. Bywa częstą przyczyną groźnych w skutkach eksplozji.

Metan jest gazem cieplarnianym, którego potencjał cieplarniany jest 21 razy większy niż dwutlenku węgla, a średnia zawartość w atmosferze wynosi 1,7 ppm (w ciągu minionych dwustu lat wzrosła ponad dwukrotnie)[2].

Zastosowanie metanu:
jako paliwo do silników
jako surowiec do otrzymywania tworzyw sztucznych
w przemyśle energetycznym

Reakcje charakterystyczne dla metanu (dla alkanów):
spalanie
nitrowanie
halogenowanie
piroliza
dehydratacja
alkilowanie alkenów
2010-04-03T08:26:03+02:00
Metan-to węglowodór nasycony o wzorze CH4.Jest bezwonnym i bezbarwnym gazem.Gdy zmieszamy go z powietrzem łatwo wybucha.Stanowi główny składnik gazu ziemnego,znajduje sie również w gazach przemysłowych(np.węglowym).Występuje w kopalniach węgla(gaz kopalniany),jako produkt rozkładu substancji organicznych,wydziela się w bagnach(tzw.gaz błotny).