Odpowiedzi

2009-12-08T18:07:53+01:00
Rdz Księga Rodzaju (1 Księga Mojżeszowa, łac. Genesis)
Wj Księga Wyjścia (2 Księga Mojżeszowa, łac. Exodus)
Kpł Księga Kapłańska (3 Księga Mojżeszowa, łac. Leviticus)
Lb Księga Liczb (4 Księga Mojżeszowa, łac. Numeri)
Pwt Księga Powtórzonego Prawa (5 Księga Mojżeszowa, (łac. Deuteronomium)
Joz Księga Jozuego
Sdz Księga Sędziów
Rt Księga Rut
1Sm 1 Księga Samuela
2Sm 2 Księga Samuela
1Krl 1 Księga Królewska
2Krl 2 Księga Królewska
1Krn 1 Księga Kronik
2Krn 2 Księga Kronik
Ezd Księga Ezdrasza
Neh Księga Nehemiasza

Tb


Księga Tobiasza

Jdt


Księga Judyty
Est Księga Estery

1Mch


1 Księga Machabejska

Syr


Mądrość Syracha (Eklezjastyk)
Iz Księga Izajasza
Jr Księga Jeremiasza
Lm Lamentacje Jeremiasza

Ba


Księga Barucha
Ez Księga Ezechiela
Dn Księga Daniela
Oz Księga Ozeasza
Jl Księga Joela
Am Księga Amosa
Ab Księga Abdiasza
Jon Księga Jonasza
Mi Księga Micheasza
Na Księga Nahuma
Ha Księga Habakuka
So Księga Sofoniasza
Ag Księga Aggeusza
Za Księga Zachariasza
Ml Księga Malachiasza

Nowy Testament
Skrót

Pełna nazwa
Mt Ewangelia wg św. Mateusza
Mk Ewangelia wg św. Marka
Łk Ewangelia wg św. Łukasza
J Ewangelia wg św. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galicjan
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do kolosa
1Tes 1 List do Tesaloniczan
2Tes 2 List do Tesaloniczan
1Tm 1 List do Tymoteusza
2Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Fil List do Filemona
Hbr List do Hebrajczyków
Jk List Jakuba
1P 1 List Piotra
2P 2 List Piotra
1J 1 List Jana
2J 2 List Jana
3J 3 List Jana
Jud List Judy
Ap Apokalipsa św. Jana (Objawienie św. Jana)
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T18:07:46+01:00
Rdz Księga Rodzaju
Wj Księga Wyjścia
Kpł Księga Kapłańska
Lb Księga Liczb
Pwt Księga Powtórzonego Prawa
Joz Księga Jozuego
Sdz Księga Sędziów
Rt Księga Rut
1Sm 1 Księga Samuela
2Sm 2 Księga Samuela
1Krl 1 Księga Królewska
2Krl 2 Księga Królewska
1Krn 1 Księga Kronik
2Krn 2 Księga Kronik
Ezd Księga Ezdrasza
Neh Księga Nehemiasza
1 3 1