Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-08T18:43:33+01:00
Poprzez oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu, słuchanie radia i czytanie gazet dowiadujemy się, co aktualnie dzieje się na świece lub w naszym państwie, ale także dzięki mediom możemy się rozerwać, odpocząć po pracy.
Zawartość treściowa pojęcia media składa się z kilku elementów, mianowicie:
• komunikatu – (przekaz, wiadomość)
• nośnika komunikatu – podłoże, na którym zostały zapisane informacje
• urządzenia (aparatu) – umożliwiającego przekazywanie komunikatu do odbiorcy, •Jeśli media przekazują informacje służące kształceniu zyskują one miano mediów edukacyjnych.
Środki masowego przekazu tworzą podstawę systemu komunikowania się w kulturze masowej i w wysokim stopniu określają jej charakter. W XIX i XX wieku nastąpił niezwykły rozwój mass mediów. Już w XIX w. Zaczęła się rozwijać prasa, w latach 20-tych. XX w. Rozwinął się film, w latach 30-tych. Radio, a w 50-tych. Telewizja.
Dziś mass media stały się nieodłączną częścią rzeczywistości. Ta wszechobecność ma wpływ na jednostki i określone społeczności, nie tylko organizując życie, ale prowadząc też do powstawania zmian w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.
Do środków masowego przekazu zalicza się: wysokonakładową prasę, radio, telewizję, fonografię (płyty, kasety), szeroko rozpowszechnione filmy i wideokasety oraz wydawane w dużych nakładach publikacje książkowe.
Nikt współcześnie nie wątpi, że media wpływają na rozwój i postępowanie człowieka, a także zbiorowości społecznych.
Media pełnią olbrzymią rolę społeczną są ważnym i nieustannie rozwijającym się sektorem życia zbiorowego, rodzajem działalności gospodarczej (niekiedy mówi się o „przemyśle informacyjnym”) dostarczają pracy różnym kategoriom specjalistów, wytwarzają poszukiwane produkty kulturalne. Są wielkimi instytucjami, które wykształciły swe wewnętrzne zasady działania, a zarazem są powiązane z wieloma innymi instytucjami. Media to jeden z instrumentów władzy społecznej, narzędzie kontroli, zarządzania społecznego, mobilizacji
Stymulują rozwój kultury, zarówno w jej aspekcie symbolicznym, artystycznym jak obyczajowym, promują nowe tendencje, Np. w sztuce, modzie i obyczajach. Media stały się dominującym źródłem kształtowania indywidualnej wyobraźni szerokich rzesz odbiorców, a to znaczy praktycznie całego społeczeństwa.
Środki masowego przekazu są także potężna bronią używaną przez wiele środowisk, nie tylko przez władzę, do kierowania i kształtowania opinii publicznej
Nie do przecenienia wydaję się rola mediów w ograniczaniu rozprzestrzeniania się epidemii HIV/AIDS. Pod warunkiem jednakże, że rolę tę pełnić będą osoby posiadające odpowiedni zasób wiedzy i poczucie odpowiedzialności za słowo pisane i mówione.
Przeciwdziałanie tej epidemii opiera się przede wszystkim na szerokiej edukacji społecznej, mającej na celu poinformowanie jak najszerszych kręgów społeczeństwa, w jaki sposób można się zakazić i jak postępować by uniknąć zakażenia. Edukacja ta może i powinna być realizowana przez różne podmioty, ze szczególnym uwzględnieniem środków masowego przekazu jak prasa, radio i telewizja, gdyż mają one możliwość dotarcia jednorazowo do wyjątkowo dużej liczby odbiorców, spośród których co najmniej część - dzięki zdobytej wiedzy - będzie miała szansę na uniknięcie zakażenia.
Istotną jest również rola mediów we współczesnej edukacji.
Dobrze zorganizowane zajęcia w szkole podstawowej mogą być wspomagane mediami edukacyjnymi. Jest to wymóg współczesnej dydaktyki. Ze względu na dużą atrakcyjność
i efektywność są one szczególnie pożądane w zreformowanej szkole. Stanowią cenne źródło informacji, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Nowoczesne media pozwalają dzieciom zdobywać wiedze o świecie, tworzyć własny system wartości oraz kształtować umiejętności i postawy. Często staja się dla uczniów alternatywnym nauczycielem.
Media znacznie rozszerzają pole poznawcze uczących się, rozwijają ich procesy percepcyjne, intelektualne i wykonawcze. Stanowią jednocześnie źródło informacji oraz narzędzie rozwoju intelektualnego. Dzięki mediom uczniowie spostrzegają obiekty, procesy i zjawiska w sposób możliwie wierny, w ich autentycznym otoczeniu, w ruchu, w kolorze, zarówno współczesne jak i odległe w czasie i przestrzeni. Za pośrednictwem mediów uczeń w klasie może oglądać autentyczne organizmy afrykańskie w ich naturalnym środowisku, ukształtowaniu terenu na różnych kontynentach, fragmenty wydarzeń historycznych z różnych okresów, aktualne wydarzenia z życia politycznego, społecznego i kulturalnego całego świata. W dzisiejszym świecie brak umiejętności posługiwania się mediami, sprawia, iż człowiek pozostaje w tyle
Rola, jaka media odgrywają w życiu współczesnego człowieka, a zwłaszcza w uczeniu się i wychowywaniu, nasuwa potrzebę powszechnej edukacji medialnej. Okazuje się, iż media szczególnie silnie kształtują nasz system wartości i postaw społeczno-moralnych.
Są i negatywne strony, często poddajemy się mediom, wierząc w ich dobre intencje. Tymczasem często one nas zniewalają i ogłupiają, proponują ucieczkę od życia codziennego, przenoszą w świat fikcji i fantazji. Ucząc dzieci korzystania z mediów również należy zwrócić na ich negatywna stronę, czyli na umiejętne korzystanie z nich