Odpowiedzi

2009-09-04T15:48:24+02:00
Nowy Testament lub inaczej zwany Nowym poprzymierzem , mówi nam przede wszystkim o osobie i dziele jakie dokonało się w Jezusie Chrystusie jest przedstawieniem nowego wiecznego przymierza jakie dokonało się w Jego osobie. mowi także o nowym porządku gdzie jedynym arcykapłanem jest Jezus Chrystus zgodnie z tym co jest zapisane w Liście do Hebrajczyków: "Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręka zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzacy, Wszedł raz na zawszedo świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własna krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia" (Hbr.9,11-12).
A daltego ofiare bo : "Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują"(Hbr.9,28).
Stary Testament zwany także Starym Przymierzem, głównie jest historią stworzenia świata, oraz historią narodu wybranego jakim był Izrael, ale takze jest zapowiedzią narodzenia się Mesjasza jakim był Jezus Chrystus, oraz jest historią nadania zakonu.
Stary Testament opisuje dzieje człowieka przed narodzinami Chrystusa, a Nowy Testament o dziejech Jezusa po jego narodzinach.
1 5 1
2009-09-04T16:17:43+02:00
W Starym Testamencie są ewangelie, w których Bóg przemawia do człowieka, wybiera Mojżesza.
W Nowym Testamencie jest opisane całe życie Pana Jezusa, od samych narodzin. Cuda Pana Jezusa, Jego nauczanie oraz podróżowanie wraz z apostołami.
1 5 1
2009-09-04T18:01:31+02:00
Stary testament skupia się na prawie, które Bóg dał Mojżeszowi, ukazuje wszelkie przepisy, jak człowiek powinien postępować, ale przede wszystkim w ST mozemy przeczytać o potędze Stwórcy, o tym, jak pod Jego prowadzeniem padały warownie nie do zdobycia, jak Jego wszechmocna dłoń osłaniała ludzi, którzy postanowili Mu zawierzyć swoje życie. W ST są również proroctwa dotyczące przyjścia Mesjasza, kilkaset lat wcześniej Bóg objawił prorokom szczegóły dotyczące życia i śmierci Chrystusa.
Nowy Testament jest wypełnieniem Starego Testamentu, opisuje życie Jezusa i odmienione życie ludzi, którzy Mu uwierzyli. Mówi o tym, że jeśli ktoś raz zgrzeszył, zasługuje na piekło i wieczne potępienie (List do Rzymian 6:23) i o tym, że jedynym rozwiązaniem, by ludzie mogli spędzić swoją wieczność z Bogiem jest Jezus, który żył na ziemi i umarł zamiast każdego z nas, byśmy my mogli żyć (Ewangelia Jana 14:6). Nowy Testament składa się z 4 ewangelii, dziejów apostolskich, listów, a także apokalipsy - objawienia dotyczącego końca świata i wieczności.