Odpowiedzi

2009-12-08T19:51:15+01:00
Powstawanie miast to proces zmiany struktury osadniczej regionu, w wyniku której powstaje miasto. Jest związane z określonym etapem rozwoju społecznego, uwarunkowane społecznym podziałem pracy. Osady, w których ludność zajmowała się działalnością pozarolniczą stopniowo powiększały się i zmieniały charakterystykę zabudowy na coraz bardziej zwartą. W miarę rozwoju cywilizacyjnego i społecznego osiedla te zyskiwały coraz większą odrębność administracyjną i polityczną, aż wreszcie stały się odrębnymi jednostkami administracyjnymi posiadającymi zespół przywilejów zebranych w tzw. "prawa miejskie".
Istnieje kilka funkcji, zwanych funkcjami miastotwórczymi, dzięki którym osady przekształcały się w miasta:
handlowe i handlowo-usługowe - wiele miast rozwinęło się, gdyż były ważnymi ośrodkami handlu czy rzemiosła;
obronne - miasto powstawało w pobliżu zamku lub warowni, która w razie najazdu służyć mogła schronieniem;
stołeczne i administracyjne - rozwijały się wokół siedziby władcy;
komunikacyjne - miasta powstawały przy brodach, mostach a także przy skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych. Tym miastom rozwój zapewniały opłaty od przewożonych towarów;
przemysłowe i górniczo-przemysłowe - miasta powstawały na terenach, gdzie znajdowały się dostępne do wydobycia złoża, a także tam, gdzie warunki geograficzne były sprzyjające dla rozwoju przemysłu;
mieszkalne - miasta lokowane w miejscu dogodnym do założenia domostwa;
kulturalne i naukowe - przykładem mogą być miasta uniwersyteckie;
uzdrowiskowe i rekreacyjne oraz turystyczne.
2009-12-08T19:51:32+01:00
Powstawanie miast to proces zmiany struktury osadniczej regionu, w wyniku której powstaje miasto. Jest związane z określonym etapem rozwoju społecznego, uwarunkowane społecznym podziałem pracy. Osady, w których ludność zajmowała się działalnością pozarolniczą stopniowo powiększały się i zmieniały charakterystykę zabudowy na coraz bardziej zwartą. W miarę rozwoju cywilizacyjnego i społecznego osiedla te zyskiwały coraz większą odrębność administracyjną i polityczną, aż wreszcie stały się odrębnymi jednostkami administracyjnymi posiadającymi zespół przywilejów zebranych w tzw. "prawa miejskie".
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T19:51:54+01:00
Dawno temu były rzeki i lasy.Wielkie połacie lasów wycięto,aby uzyskać tereny uprawne.Pewnego dnia odkryto na tym obszarze węgiel kamienny.Przybyli ludzie,którzy zaczęli budować kopalnie.Dla górników zbudowano osiedla.Osiedla powiększyły się,węgiel zaczęto sprzedawać,zbudowano drogi i linie kolejowe.Aby uzyskać energię,węgiel spalano w elektrowniach.Sprowadzano rudy żelaza i budowano huty w pobliżu kopalni.Na rzekach budowano porty.Wydobywano coraz więcej węgla kamiennego, a wraz z nim,skałę płonną,z której usypywano hałdy.Zbudowano fabryki przemysłu maszynowego,chemicznego,zakłady przemysłowe wzajemnie się uzupełniały.Miasta powiększyły się, tak że zaczęły się łączyć,przybyło autostrad,budowano lotniska.Powietrz,wody,gleby zanieczyszczono.Powstał wielki okręg z krajobrazem miejsko-przemysłowym.Wśród czynników miastotwórczych można wymienić następujące:

* przedsiębiorczość indywidualną i zbiorową mieszkańców i tzw. patriotyzm lokalny – czynnik społeczny
* czynniki lokalizacji przemysłu, budownictwa, transportu oraz usług produkcyjnych – czynniki produkcyjne
* czynniki zainwestowania w infrastrukturze społecznej i ekonomicznej – czynniki zainwestowania infrastrukturalnego
* czynniki historyczne umożliwiające kontynuację procesów rozwojowych dotychczasowych funkcji tradycyjnych, uwarunkowanie biegiem historii
* położenie względem tzw. otocznie będącego siłą motoryczną rozwoju miast
* rezerwy terenów miejskich
* dostępność komunikacyjna do źródeł zasilania w wodę, energię elektryczną itp.
* siła oddziaływania potencjału lub grawitacji w strefie wpływu wielkich miast – czynnik aglomeracji i deglomeracji miast
1 5 1