Odpowiedzi

2009-12-08T21:43:39+01:00
Podaż jest to ilości dóbr, które producenci gotowi są zaoferować
do sprzedaży przy różnych alternatywnych cenach, w określonym miejscu
i czasie i przy założeniu stałości innych czynników.
Zwróćmy uwagę, że:
• wielkość podaży mierzymy stosując mierniki naturalne jak sztu-
ki, kilogramy, itd.;
• musimy określić zasięg terytorialny naszego badania, gdyż oczy-
wiste jest, że podaż na rynku lokalnym będzie inna niż na rynku
krajowym lub międzynarodowym;
• należy podać okres, który bierzemy pod uwagę, bo podaż tygo-
dniowa jest naturalnie mniejsza niż miesięczna czy roczna;
• określamy ilość, którą producenci zaoferowaliby po różnych ce-
nach, ale w takich samych, konkretnych warunkach, czyli zmienna
jest tylko cena.
Źródłem podaży jest produkcja. Jednak podaż określonego dobra w pewnym okresie nie musi równać się wielkości produkcji tego dobra w tym właśnie okresie. Różnice wynikają:
• z konieczności gromadzenia zapasów, np. nie wszystkie wyprodu-
kowane we wrześniu ziemniaki są natychmiast zaoferowane do
sprzedaży, większość produkcji będzie zmagazynowana i trafi na
rynek w następnych miesiącach;
• z faktu występowania mniejszych lub większych strat podczas prze-
chowywania i transportu wytworzonych dóbr, część naszych przykła-
dowych ziemniaków może ulec zepsuciu podczas przechowywania;
• z istnienia spożycia naturalnego, np. rolnik pewną ilość wyprodu-
kowanych w gospodarstwie ziemniaków z reguły przeznacza na
wyżywienie własnej rodziny;
• z funkcjonowania wymiany międzynarodowej, np. jeżeli część ziem-
niaków wyprodukowanych w kraju zostanie wyeksportowana to ich
podaż na rynku krajowym będzie niższa niż wynikałoby to z wiel-
kości produkcji.
Podaż dowolnego dobra zależy od:
• ceny dobra ;
• cen czynników produkcji;
• technologii produkcji;
• opłacalności w innych gałęziach produkcji.

1 5 1