Zadanie 7. (0 - 1)
Podstawowymi jednostkami układu SI są:
A. metr, kilogram, sekunda, litr
B. decymetr, gram, sekunda
C. kilogram, sekunda, metr
D. litr, kilogram, sekunda

Zadanie 11. (0-1)
„Kilo” to przedrostek oznaczający:
A. 1/1 000
B. 1/100
C. 1000
D. 10

Zadanie 12. (0 - 1)
Przedrostek „centy” przed daną jednostką oznacza wartość:
A. dziesięć razy mniejszą od danej
B. sto razy mniejszą od danej
C. sto razy większą od danej
D. dziesięć razy większą od danej

Zadanie 13. (0 - 1)
Fizyczne wielkości wektorowe w odróżnieniu od skalarnych posiadają oprócz wartości:
A. kierunek i zwrot
B. miejsce i czas
C. zwrot i czas
D. położenie i zwrot

Zadanie 15. (0- 1)
Przedrostek „piko” (np. pikometr) oznacza wielkość rzędu:
A. 10-12
B. 10-9
C. 0,000000001
D. odpowiedzi B i C są poprawne

Zadanie 16. (0-1)
Podstawową jednostką masy w układzie SI jest:
A. g
B. kg
C. mg
D. żadna z powyższych

Zadanie 15. (0-1)
Podstawową jednostką masy jest kilogram. Tona jest jednostką:
A. 1 000 razy większą
B. 100 razy większą
C. 10 razy mniejszą
D. 10 razy większą

Zadanie 26. (0 - 1)
Masa piłki lekarskiej wynosi 5 kg. Wartość ta informuje nas o tym, że masa piłki jest:
A. 5 razy mniejsza od masy wzorcowej
B. 5 razy większa od masy wzorcowej
C. równa masie wzorcowej
D. o 5 kg większa od masy wzorcowej

Zadanie 27. (0 - 1)
Masa łańcucha rowerowego wynosi około 1 kg. Paweł włożył łańcuch do oleju maszynowego
o masie 6 kg. Masa łańcucha:
A. wzrosła sześciokrotnie
B. zmalała sześciokrotnie
C. nie zmieniła się
D. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

Zadanie 28. (0 - 1)
Zważono płytę CD za pomocą wagi laboratoryjnej. Na lewej szalce położono płytę a na prawej szalce
ustawiono trzy odważniki o masach 1 g, 0,2 g, 0,01 g. Masa płyty wynosi:
A. 0,121 kg
B. 0,00121 kg
C. 12,1 g
D. 0,121 g

Zadanie 45. (0- 1)
Masa ciała zależy od:
A. miejsca, w którym ciało się znajduje
B. siły, z jaką Ziemia przyciąga ciało
C. sumy mas cząsteczek, które tworzą ciało
D. tego, czy ciało jest w powietrzu, czy w wodzie

Zadanie 46. (0- 1)
Podstawową jednostką masy ciała w układzie SI jest:
A. 1 gram
B. 1 kilogram
C. 1 niuton
D. 1 tona

Zadanie 47. (0 - 1)
Jednostką masy nie jest:
A. 1 kg
B. 1N
C. 1g
D. 1t

Zadanie 48. (0 - 1)
1 miligram (1 mg) to:
A. 1000 g
B. 0,001 kg
C. 0,001 g
D. 0,1 g

Zadanie 49. (0 - 1)
Masa pewnego ciała wynosi m = 0,0578 kg. Podaj tę wartość w dekagramach.
A. 0,00578 dag
B. 5,78 dag
C. 0,578 dag
D. 57,8 dag

Zadanie 50. (0- 1)
Masa pewnego ciała wynosi m = 0,0578 kg czyli:
A. 57,8 g
B. 0,578 dag
C. 57,8 mg
D. 57,8 μg

Zadanie 61. (0- 1)
Czy masa butelki z wodą zmieni się gdy umieścimy ją na Księżycu ?

Zadanie 62. (0- 1)
Na jednej szalce wagi laboratoryjnej umieszczono zeszyt od fizyki, a na drugiej następujące
odważniki: 10 dag, 2 odważniki po 50 g, 1 g, 10 mg. Jaka jest masa tego zeszytu w gramach?

Zadanie 3. (0-1)
Najjaśniejszą gwiazdą na naszym niebie ( nie licząc Słońca) jest:
A. Gwiazda Polarna
B. Syriusz
C. Proxima Centauri
D. Wega

Zadanie 4. (0-1)
Gwiazdozbiór to:
A. Grupa gwiazd o zbliżonych parametrach fizycznych i położonych blisko siebie
B. Grupa gwiazd ułożonych na niebie w charakterystyczne kształty, nie związanych ze sobą grawitacyjnie
C. Grupa gwiazd związanych ze sobą grawitacyjnie, ułożonych na niebie w charakterystyczne kształty
D. Grupa gwiazd powstałych w tym samym czasie i o zbliżonych parametrach fizycznych

Zadanie 5. (0-1)
Spośród wymienionych obiektów astronomicznych gwiazdozbiorem nie jest:
A. Wielka Niedźwiedzica
B. Wodnik
C. Plejady
D. Waga

Zadanie 13. (0-2)
Spośród wymienionych obiektów astronomicznych galaktyką nie jest:
A. Wielki Obłok Magellana
B. Wielka Mgławica Andromedy
C. Wielka Niedźwiedzica
D. Mały Obłok Magellana

Zadanie 18. (0-1)
Siła wypadkowa jest wynikiem:
A. dodawania sił
B. odejmowania sił
C. dodawania lub odejmowania sił
D. mnożenia sił

Zadanie 23. (0-1)
Ciało jest bezwładne - oznacza to, że trzeba użyć siły:
A. aby wprawić ciało w ruch
B. aby zahamować ciało będące w ruchu
C. aby przyspieszyć ciało będące w ruchu
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zadanie 24. (0-1)
Które zdanie jest fałszywe?
A. Siły akcji i reakcji przyłożone są do tego samego ciała
B. Ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, jeżeli działająca siła zwiększa prędkość ciała
C. Jeżeli ciało jest w spoczynku to znaczy, że siły działające na to ciało równoważą się wzajemnie
D. Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do działającej na nie siły

Zadanie 8. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wszystkich sił działających na ciało jest różna od zera to:
A. ciało pozostaje w spoczynku
B. ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym
C. ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym
D. ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym

Zadanie 9. (0-1)
Jeżeli wektor o długości 3 cm odpowiada sile o wartości 270 N to wektor o długości 4 cm posiada wartość:
A. 360 N
B. 300 N
C. 400 N
D. 320 N

Zadanie 10. (0-1)
Jeżeli przyspieszenie ciała wynosi 2 m/s2 a jego masa 50 kg to siła wypadkowa działająca na ciało wynosi:
A. 25 N
B. 100 kg
C. 100 N
D. 0,04 N

Zadanie 2. (0-1)
Każdy kilogram dowolnego ciała jest przyciągany przez Ziemię z siłą:
A. około 10 N
B. około 100 N
C. dokładnie 10 N
D. dokładnie 100 N

Zadanie 3. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wartość dwóch sił działających na ciało jest równa zero to możemy powiedzieć, że:
A. siły mają taki sam zwrot
B. siły się równoważą
C. masa ciała jest równa jego ciężarowi
D. kierunek tych sił jest poziomy

Zadanie 6. (0-1)
Pędem nazywamy:
A. iloczyn masy i przyspieszenia
B. iloczyn drogi i czasu
C. iloraz masy i przyspieszenia
D. iloczyn masy i prędkości

Zadanie 7. (0-1)
Aby obliczyć przyspieszenie ciała na podstawie II zasady dynamiki należy:
A. wartość siły wypadowej podzielić przez masę ciała
B. wartość siły pomnożyć przez masę ciała
C. masę ciała pomnożyć przez prędkość tego ciała
D. wartość siły pomnożyć przez prędkość ciała

Zadanie 8. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wszystkich sił działających na ciało jest różna od zera to:
A. ciało pozostaje w spoczynku
B. ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym
C. ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym
D. ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym

Zadanie 12. (0-2)
Które zdanie jest fałszywe?
A. Siły akcji i reakcji, wynikające z III zasady dynamiki Newtona równoważą się wzajemnie
B. Przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej jest wprost proporcjonalne do tej siły
C. Przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej jest odwrotnie proporcjonalne do masy ciała
D. Siły akcji i reakcji, wynikające z III zasady dynamiki Newtona nie równoważą się wzajemnie

Zadanie 2. (0-1)
Zasada zachowania pędu spełniona jest:
A. we wszystkich zjawiskach przyrody B. w nielicznych zjawiskach przyrody
C. tylko w zderzeniach sprężystych D. tylko w zderzeniach sprężystych i niesprężystych

Zadanie 3. (0-1)
1 N jest to siła, która działając na ciało o masie 1 kg:
A. nadaje ciału prędkość 1 m/s2
B. nadaje ciału przyspieszenie 1 m/s2
C. powoduje ruch z prędkością 10 m/s
D. zmienia prędkość ciała o 10 m/s w ciągu 1 sekundy

Zadanie 5. (0-1)
Siła wypadkowa jest wynikiem:
A. dodawania sił
B. odejmowania sił
C. dodawania lub odejmowania sił
D. mnożenia sił

Zadanie 6. (0-1)
Jurek rzucił piłkę pionowo w górę. Zwrot ciężaru piłki jest:
A. pionowy
B. skierowany w górę
C. skierowany w dół
D. skierowany poziomo

Zadanie 7. (0-1)
Podniesienie przedmiotu na Księżycu wymaga:
A. mniejszej siły niż na Ziemi
B. większej siły niż na Ziemi
C. takiej samej siły co na Ziemi
D. siły większej niż ciężar ciała na Księżycu

Zadanie 8. (0-1)
Twórcą zasad dynamiki jest:
A. Mikołaj Kopernik
B. Galileusz
C. Izaak Newton
D. Albert Einstein

Zadanie 9. (0-2)
Ciężarowiec działa na sztangę dwiema siłami o łącznej wartości 1500 N. Jedna z tych sił posiada
wartość 750 N. Wartość drugiej jest:
A. równa 1500 N
B. dwa razy większa od wartości pierwszej
C. dwa razy mniejsza od wypadkowej siły działającej na sztangę
D. równa 750 N

Zadanie 10. (0-2)
Ciało jest bezwładne - oznacza to, że trzeba użyć siły:
A. aby wprawić ciało w ruch
B. aby zahamować ciało będące w ruchu
C. aby przyspieszyć ciało będące w ruchu
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zadanie 11. (0-2)
Które zdanie jest fałszywe?
A. Siły akcji i reakcji przyłożone są do tego samego ciała
B. Ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, jeżeli działająca siła zwiększa prędkość ciała
C. Jeżeli ciało jest w spoczynku to znaczy, że siły działające na to ciało równoważą się wzajemnie
D. Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do działającej na nie siły

Zadanie 12. (0-2)
Podnosimy ciało o masie m z przyspieszeniem a ciągnąc za sznurek. Ile wynosi naprężenie sznurka?
A. F = m(a + g)
B. F = m(a - g)
C. F = ma
D. F = mg

Zadanie 1. (0-1)
Miejsce przyłożenia siły określa:
A. początek wektora siły
B. koniec wektora siły
C. kierunek wektora siły
D. zwrot wektora siły

Zadanie 2. (0-1)
Przyrząd zwany siłomierzem służy do:
A. wyznaczenia zwrotu wektora siły
B. sprawdzenia siły mięśni
C. określenia wartości siły
D. wyznaczenia kierunku działania siły

Zadanie 3. (0-1)
Aby zilustrować siłę z jaką jedno ciało działa na drugie z pewnej odległości należy narysować
wektor w taki sposób aby:
A. zwrot siły dotykał ciało na które działa
B. wartość siły była większa od 1 N
C. początek wektora znajdował się w środku ciała na które działa
D. kierunek wektora był pionowy

Zadanie 4. (0-1)
Jurek i Zbyszek pchają samochód działając dwiema siłami. Taki sam efekt możemy uzyskać działając
jedną siłą, którą nazywamy siłą:
A. równoważną
B. wypadkową
C. ciężkości
D. wzajemnego oddziaływania

Zadanie 5. (0-1)
Siła wypadkowa jest to siła:
A. największa spośród działających na ciało
B. która jest sumą wektorową wszystkich sił działających
C. która jest sumą wszystkich wartości sił działających na ciało
D. oporu ruchu

Zadanie 6. (0-1)
Ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym jeżeli:
A. na ciało nie działają żadne siły
B. siły działające na ciało nie równoważą się wzajemnie
C. wypadkowa siła działająca na ciało jest równa zero
D. wszystkie odpowiedzi są fałszywe

Zadanie 7. (0-1)
Pędem nazywamy:
A. iloczyn masy i przyspieszenia
B. iloczyn drogi i czasu
C. iloczyn masy i przyspieszenia
D. iloczyn masy i prędkości

Zadanie 8. (0-1)
Zasada zachowania pędu jest spełniona w:
A. zderzeniach atomów
B. zderzeniach samochodów
C. zderzeniach gwiazd
D. we wszystkich powyższych przykładach

Zadanie 10. (0-1)
Konsekwencją zasady zachowania pędu jest:
A. I zasada dynamiki
B. zjawisko odrzutu
C. siła tarcia
D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe

Zadanie 11. (0-1)
Masa nieruchomej armaty jest równa 1000 kg a kuli 10 kg. Wystrzelona w prawo kula miała tuż po
wystrzale prędkość 100 m/s. Pęd armaty był w tym momencie równy:
A. 0
B. 10 000
C. 10
D. 1000

Zadanie 12. (0-1)
Im większa siła działa na ciało:
A. tym szybciej zmienia się pęd ciała
B. tym większe jest jego przyspieszenie
C. tym większa jest zmiana prędkości
D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe

Zadanie 3. (0-1)
Pęd swobodnie spadającej piłki lekarskiej o masie 5 kg w porównaniu z pędem swobodnie spadającej
piłki nożnej o masie 1 kg z tej samej wysokości w momencie uderzenia o Ziemię jest:
A. większy
B. mniejszy
C. identyczny
D. zachowany

Zadanie 4. (0-1)
Gdy skaczemy do góry nie zauważamy aby Ziemia się ruszyła. Oznacza to, że:
A. zasada zachowania pędu nie jest spełniona
B. z powodu dużej masy Ziemi prędkość jaka ona uzyskuje jest niezwykle mała i nie można jej zauważyć
C. wektor pędu przyłożony do Ziemi jest mniejszy niż wektor pędu przyłożony do człowieka
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Zadanie 5. (0-1)
Siła to:
A. iloczyn masy i prędkości
B. iloraz masy i przyspieszenia
C. iloczyn masy i przyspieszenia
D. iloraz przyspieszenia i prędkości

Zadanie 6. (0-1)
dynamika jest to nauka o:
A. ruchach
B. siłach i ich dynamicznych skutkach
C. siłach i ich skutkach statycznych
D. równowadze ciał

Zadanie 7. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wszystkich sił działających na ciało jest różna od zera to:
A. ciało pozostaje w spoczynku
B. ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym
C. ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym
D. ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym

Zadanie 8. (0-1)
1 N jest to siła, która działając na ciało o masie 1 kg:
A. nadaje ciału prędkość 1 m/s2
B. nadaje ciału przyspieszenie 1 m/s2
C. powoduje ruch z prędkością 10 m/s
D. zmienia prędkość ciała o 10 m/s w ciągu 1 sekundy

Zadanie 11. (0-1)
Pęd dwóch samochodów o tej samej masie m, jadących naprzeciw siebie z tą samą prędkością wynosi:
A. m•V
B. 2•m•V
C. 0
D. -m•V

Zadanie 12. (0-1)
Wiadro o masie 2 kg wciągane jest z ziemi za pomocą liny, z przyspieszeniem 1 m/s2. Siła naciągu liny jest:
A. o 2 N większa od siły ciężkości
B. równa sile ciężkości
C. 2 razy większa od siły ciężkości
D. 2 razy mniejsza od siły ciężkości

Zadanie 1. (0-1)
Siłę z jaką Ziemia przyciąga dane ciało nazywamy:
A. siłą wypadkową
B. ciężarem ciała
C. siłą wzajemnego oddziaływania
D. siłą ziemską

Zadanie 2. (0-1)
Aby obliczyć przyspieszenie ciała na podstawie II zasady dynamiki należy:
A. wartość siły wypadowej podzielić przez masę ciała
B. wartość siły wypadkowej pomnożyć przez masę ciała
C. pęd ciała pomnożyć przez siłę wypadkową
D. wartość siły wypadkowej pomnożyć przez prędkość ciała

Zadanie 3. (0-1)
Siła wypadkowa jest wynikiem:
A. dodawania sił
B. odejmowania sił
C. dzielenia sił
D. mnożenia sił

Zadanie 4. (0-1)
Miejsce przyłożenia siły określa:
A. początek wektora siły
B. koniec wektora siły
C. kierunek wektora siły
D. zwrot wektora siły

Zadanie 5. (0-1)
Pęd swobodnie spadającej piłki lekarskiej o masie 5 kg w porównaniu z pędem swobodnie spadającej
piłki nożnej o masie 1 kg z tej samej wysokości w momencie uderzenia o Ziemię jest:
A. większy
B. mniejszy
C. identyczny
D. zachowany

Zadanie 6. (0-1)
Jednostką mocy w układzie SI jest:
A. erg
B. dżul
C. wat
D. niuton

Zadanie 1. (0-1)
Każdy kilogram dowolnego ciała jest przyciągany przez Ziemię z siłą:
A. około 10 N
B. około 100 N
C. dokładnie 10 N
D. dokładnie 100 N

Zadanie 2. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wszystkich sił działających na ciało jest różna od zera to:
A. ciało pozostaje w spoczynku
B. ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym
C. ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym
D. ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym

Zadanie 3. (0-1)
Jurek rzucił piłkę pionowo w górę. Zwrot ciężaru piłki jest:
A. pionowy
B. skierowany w górę
C. skierowany w dół
D. poziomy

Zadanie 4. (0-1)
Przyrząd zwany siłomierzem służy do:
A. wyznaczenia zwrotu wektora siły
B. sprawdzenia siły mięśni
C. określenia wartości siły
D. wyznaczenia kierunku działania siły

Zadanie 5. (0-1)
Gdy skaczemy do góry nie zauważamy aby Ziemia się ruszyła. Oznacza to, że:
A. zasada zachowania pędu nie jest spełniona
B. z powodu dużej masy Ziemi prędkość jaka ona uzyskuje jest niezwykle mała i nie można jej zauważyć
C. wektor pędu przyłożony do Ziemi jest mniejszy niż wektor pędu przyłożony do człowieka
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Zadanie 6. (0-1)
1 N jest to siła, która działając na ciało o masie 1 kg:
A. nadaje ciału prędkość 1 m/s2
B. nadaje ciału przyspieszenie 1 m/s2
C. powoduje ruch z prędkością 10 m/s
D. zmienia prędkość ciała o 10 m/s w ciągu 1 s

Zadanie 7. (0-1)
Jeżeli wektor o długości 3 cm odpowiada sile o wartości 270 N ,to wektor o długości 4 cm posiada wartość:
A. 360 N
B. 300 N
C. 400 N
D. 320 N

Zadanie 8. (0-1)
Ciało jest bezwładne - oznacza to, że trzeba użyć siły:
A. aby wprawić ciało w ruch
B. aby zahamować ciało będące w ruchu
C. aby przyspieszyć ciało będące w ruchu
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zadanie 7. (0-1)
Moc ma wartość 1W jeżeli:
A. siła 1 N działa w ciągu 1 s
B. praca 1 J wykonywana jest w ciągu 1 s
C. praca 1 J wykonywana jest na drodze 1 m
D. siła 1 N działa na drodze 1 m

Zadanie 8. (0-1)
Jeżeli przyspieszenie ciała wynosi 2 m/s2 a jego masa 50 kg ,to siła wypadkowa działająca na ciało wynosi:
A. 25 N
B. 50 N
C. 75 N
D. 100 N

Zadanie1. (0-1)
Moc to:
A. iloczyn pracy i czasu
B. iloczyn masy i prędkości
C. iloraz pracy do czasu
D. iloraz czasu do pracy

Zadanie 2. (0-1)
1 N jest to siła, która działając na ciało o masie 1 kg:
A. nadaje ciału prędkość 1 m/s2
B. nadaje ciału przyspieszenie 1 m/s2
C. powoduje ruch z prędkością 10 m/s
D. zmienia prędkość ciała o 10 m/s w ciągu 1 s

Zadanie 3. (0-1)
Chłopcy pchają samochód działając dwiema siłami. Taki sam efekt możemy uzyskać działając
jedną siłą, którą nazywamy siłą:
A. równoważącą
B. wypadkową
C. reakcji
D. wzajemnego oddziaływania

Zadanie 4. (0-1)
dynamika jest to nauka o:
A. ruchach
B. siłach i ich dynamicznych skutkach
C. siłach i ich skutkach statycznych
D. równowadze ciał

Zadanie5. (0-1)
1 J jest to praca, którą:
A. wykonuje siła 1N z prędkością 1 m/s
B. wykonuje siła 1 N z przyspieszeniem 1 m/s2
C. wykonuje siła 1 N na drodze 1 m
D. wykonuje siła 1 N w czasie 1 s

Zadanie 6. (0-1)
Jeżeli odległość między ciałami zmniejszy się dwukrotnie, to siła oddziaływania grawitacyjnego:
A. zwiększy się dwukrotnie
B. zmniejszy się czterokrotnie
C. zwiększy się czterokrotnie
D. zmniejszy się dwukrotnie

Zadanie 1. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wartość dwóch sił działających na ciało jest równa zero, to możemy powiedzieć, że:
A. siły mają taki sam zwrot
B. siły się równoważą
C. masa ciała jest równa jego ciężarowi
D. kierunek tych sił jest poziomy

Zadanie 2. (0-1)
Zasada zachowania pędu spełniona jest:
A. we wszystkich zjawiskach przyrody B. w nielicznych zjawiskach przyrody
C. tylko w zderzeniach sprężystych D. tylko w zderzeniach sprężystych i niesprężystych

Zadanie 3. (0-1)
Podniesienie przedmiotu na Księżycu wymaga:
A. mniejszej siły niż na Ziemi B. większej siły niż na Ziemi
C. takiej samej siły jak na Ziemi D. siły większej niż ciężar ciała na Księżycu

Zadanie 4. (0-1)
Aby zilustrować siłę z jaką jedno ciało działa na drugie z pewnej odległości, należy narysować
wektor w taki sposób aby:
A. zwrot siły dotykał ciała na które działa
B. wartość siły była większa od 1 N
C. początek wektora znajdował się w środku ciała na które działa
D. kierunek wektora był pionowy

Zadanie 5. (0-1)
Pędem nazywamy:
A. iloczyn masy i przyspieszenia
B. iloczyn drogi i czasu
C. iloczyn siły i czasu
D. iloczyn masy i prędkości

Zadanie 6. (0-1)
Jeżeli odległość między ciałami zwiększy się dwukrotnie, to siła oddziaływania grawitacyjnego:
A. zwiększy się dwukrotnie B. zmniejszy się czterokrotnie
C. zwiększy się czterokrotnie D. zmniejszy się dwukrotnie

Zadanie 7. (0-1)
Ciężarowiec działa na sztangę dwiema siłami o łącznej wartości 1500 N. Jedna z tych sił posiada
wartość 750 N. Wartość drugiej jest:
A. równa 1500 N B. dwa razy większa od wartości pierwszej
C. dwa razy mniejsza od wypadkowej siły działającej na sztangę D. równa 750 N

Zadanie 8. (0-1)
Konsekwencją zasady zachowania pędu jest:
A. I zasada dynamiki B. zjawisko odrzutu C. siła tarcia D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe

Zadanie 9. (0-1)
Wiadro o masie 2 kg wyciągane jest ze studni za pomocą liny, z przyspieszeniem 1 m/s2. Siła naciągu liny jest:
A. o 2 N większa od siły ciężkości
B. równa sile ciężkości
C. 2 razy większa od siły ciężkości
D. 2 razy mniejsza od siły ciężkości

2

Odpowiedzi

2009-12-09T11:20:36+01:00
Odpowiedziałam na część poczatkowa i na część na końcu
Zadanie 7. (0 - 1)
Podstawowymi jednostkami układu SI są:
C. kilogram, sekunda, metr


Zadanie 11. (0-1)
„Kilo” to przedrostek oznaczający:
C. 1000


Zadanie 12. (0 - 1)
Przedrostek „centy” przed daną jednostką oznacza wartość:
B. sto razy mniejszą od danej

Zadanie 13. (0 - 1)
Fizyczne wielkości wektorowe w odróżnieniu od skalarnych posiadają oprócz wartości:
A. kierunek i zwrot

Zadanie 15. (0- 1)
Przedrostek „piko” (np. pikometr) oznacza wielkość rzędu:
C. 0,000000001


Zadanie 16. (0-1)
Podstawową jednostką masy w układzie SI jest:
B. kg

Zadanie 15. (0-1)
Podstawową jednostką masy jest kilogram. Tona jest jednostką:
A. 1 000 razy większą

Zadanie 26. (0 - 1)
Masa piłki lekarskiej wynosi 5 kg. Wartość ta informuje nas o tym, że masa piłki jest:
B. 5 razy większa od masy wzorcowej

Zadanie 27. (0 - 1)
Masa łańcucha rowerowego wynosi około 1 kg. Paweł włożył łańcuch do oleju maszynowego
o masie 6 kg. Masa łańcucha:
A. wzrosła sześciokrotnie

Zadanie 28. (0 - 1)
Zważono płytę CD za pomocą wagi laboratoryjnej. Na lewej szalce położono płytę a na prawej szalce
ustawiono trzy odważniki o masach 1 g, 0,2 g, 0,01 g. Masa płyty wynosi:
A. 0,121 kg

Zadanie 45. (0- 1)
Masa ciała zależy od:
B. siły, z jaką Ziemia przyciąga ciało

Zadanie 46. (0- 1)
Podstawową jednostką masy ciała w układzie SI jest:
B. 1 kilogram

Zadanie 47. (0 - 1)
Jednostką masy nie jest:
B. 1N

Zadanie 48. (0 - 1)
1 miligram (1 mg) to:
B. 0,001 kg

Zadanie 49. (0 - 1)
Masa pewnego ciała wynosi m = 0,0578 kg. Podaj tę wartość w dekagramach.
C. 0,578 dag

Zadanie 50. (0- 1)
Masa pewnego ciała wynosi m = 0,0578 kg czyli:
B. 0,578 dag


Zadanie 61. (0- 1)
Czy masa butelki z wodą zmieni się gdy umieścimy ją na Księżycu ?

Zadanie 62. (0- 1)
Na jednej szalce wagi laboratoryjnej umieszczono zeszyt od fizyki, a na drugiej następujące
odważniki: 10 dag, 2 odważniki po 50 g, 1 g, 10 mg. Jaka jest masa tego zeszytu w gramach?

Zadanie 3. (0-1)
Najjaśniejszą gwiazdą na naszym niebie ( nie licząc Słońca) jest:
A. Gwiazda Polarna
B. Syriusz
C. Proxima Centauri
D. Wega

Zadanie 4. (0-1)
Gwiazdozbiór to:
A. Grupa gwiazd o zbliżonych parametrach fizycznych i położonych blisko siebie
B. Grupa gwiazd ułożonych na niebie w charakterystyczne kształty, nie związanych ze sobą grawitacyjnie
C. Grupa gwiazd związanych ze sobą grawitacyjnie, ułożonych na niebie w charakterystyczne kształty
D. Grupa gwiazd powstałych w tym samym czasie i o zbliżonych parametrach fizycznych

Zadanie 5. (0-1)
Spośród wymienionych obiektów astronomicznych gwiazdozbiorem nie jest:
A. Wielka Niedźwiedzica
B. Wodnik
C. Plejady
D. Waga

Zadanie 13. (0-2)
Spośród wymienionych obiektów astronomicznych galaktyką nie jest:
A. Wielki Obłok Magellana
B. Wielka Mgławica Andromedy
C. Wielka Niedźwiedzica
D. Mały Obłok Magellana

Zadanie 18. (0-1)
Siła wypadkowa jest wynikiem:
A. dodawania sił
B. odejmowania sił
C. dodawania lub odejmowania sił
D. mnożenia sił

Zadanie 23. (0-1)
Ciało jest bezwładne - oznacza to, że trzeba użyć siły:
A. aby wprawić ciało w ruch
B. aby zahamować ciało będące w ruchu
C. aby przyspieszyć ciało będące w ruchu
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zadanie 24. (0-1)
Które zdanie jest fałszywe?
A. Siły akcji i reakcji przyłożone są do tego samego ciała
B. Ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, jeżeli działająca siła zwiększa prędkość ciała
C. Jeżeli ciało jest w spoczynku to znaczy, że siły działające na to ciało równoważą się wzajemnie
D. Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do działającej na nie siły

Zadanie 8. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wszystkich sił działających na ciało jest różna od zera to:
A. ciało pozostaje w spoczynku
B. ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym
C. ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym
D. ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym

Zadanie 9. (0-1)
Jeżeli wektor o długości 3 cm odpowiada sile o wartości 270 N to wektor o długości 4 cm posiada wartość:
A. 360 N
B. 300 N
C. 400 N
D. 320 N

Zadanie 10. (0-1)
Jeżeli przyspieszenie ciała wynosi 2 m/s2 a jego masa 50 kg to siła wypadkowa działająca na ciało wynosi:
A. 25 N
B. 100 kg
C. 100 N
D. 0,04 N

Zadanie 2. (0-1)
Każdy kilogram dowolnego ciała jest przyciągany przez Ziemię z siłą:
A. około 10 N
B. około 100 N
C. dokładnie 10 N
D. dokładnie 100 N

Zadanie 3. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wartość dwóch sił działających na ciało jest równa zero to możemy powiedzieć, że:
A. siły mają taki sam zwrot
B. siły się równoważą
C. masa ciała jest równa jego ciężarowi
D. kierunek tych sił jest poziomy

Zadanie 6. (0-1)
Pędem nazywamy:
A. iloczyn masy i przyspieszenia
B. iloczyn drogi i czasu
C. iloraz masy i przyspieszenia
D. iloczyn masy i prędkości

Zadanie 7. (0-1)
Aby obliczyć przyspieszenie ciała na podstawie II zasady dynamiki należy:
A. wartość siły wypadowej podzielić przez masę ciała
B. wartość siły pomnożyć przez masę ciała
C. masę ciała pomnożyć przez prędkość tego ciała
D. wartość siły pomnożyć przez prędkość ciała

Zadanie 8. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wszystkich sił działających na ciało jest różna od zera to:
A. ciało pozostaje w spoczynku
B. ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym
C. ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym
D. ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym

Zadanie 12. (0-2)
Które zdanie jest fałszywe?
A. Siły akcji i reakcji, wynikające z III zasady dynamiki Newtona równoważą się wzajemnie
B. Przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej jest wprost proporcjonalne do tej siły
C. Przyspieszenie ciała pod wpływem siły wypadkowej jest odwrotnie proporcjonalne do masy ciała
D. Siły akcji i reakcji, wynikające z III zasady dynamiki Newtona nie równoważą się wzajemnie

Zadanie 2. (0-1)
Zasada zachowania pędu spełniona jest:
A. we wszystkich zjawiskach przyrody B. w nielicznych zjawiskach przyrody
C. tylko w zderzeniach sprężystych D. tylko w zderzeniach sprężystych i niesprężystych

Zadanie 3. (0-1)
1 N jest to siła, która działając na ciało o masie 1 kg:
A. nadaje ciału prędkość 1 m/s2
B. nadaje ciału przyspieszenie 1 m/s2
C. powoduje ruch z prędkością 10 m/s
D. zmienia prędkość ciała o 10 m/s w ciągu 1 sekundy

Zadanie 5. (0-1)
Siła wypadkowa jest wynikiem:
A. dodawania sił
B. odejmowania sił
C. dodawania lub odejmowania sił
D. mnożenia sił

Zadanie 6. (0-1)
Jurek rzucił piłkę pionowo w górę. Zwrot ciężaru piłki jest:
A. pionowy
B. skierowany w górę
C. skierowany w dół
D. skierowany poziomo

Zadanie 7. (0-1)
Podniesienie przedmiotu na Księżycu wymaga:
A. mniejszej siły niż na Ziemi
B. większej siły niż na Ziemi
C. takiej samej siły co na Ziemi
D. siły większej niż ciężar ciała na Księżycu

Zadanie 8. (0-1)
Twórcą zasad dynamiki jest:
A. Mikołaj Kopernik
B. Galileusz
C. Izaak Newton
D. Albert Einstein

Zadanie 9. (0-2)
Ciężarowiec działa na sztangę dwiema siłami o łącznej wartości 1500 N. Jedna z tych sił posiada
wartość 750 N. Wartość drugiej jest:
A. równa 1500 N
B. dwa razy większa od wartości pierwszej
C. dwa razy mniejsza od wypadkowej siły działającej na sztangę
D. równa 750 N

Zadanie 10. (0-2)
Ciało jest bezwładne - oznacza to, że trzeba użyć siły:
A. aby wprawić ciało w ruch
B. aby zahamować ciało będące w ruchu
C. aby przyspieszyć ciało będące w ruchu
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zadanie 11. (0-2)
Które zdanie jest fałszywe?
A. Siły akcji i reakcji przyłożone są do tego samego ciała
B. Ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, jeżeli działająca siła zwiększa prędkość ciała
C. Jeżeli ciało jest w spoczynku to znaczy, że siły działające na to ciało równoważą się wzajemnie
D. Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do działającej na nie siły

Zadanie 12. (0-2)
Podnosimy ciało o masie m z przyspieszeniem a ciągnąc za sznurek. Ile wynosi naprężenie sznurka?
A. F = m(a + g)
B. F = m(a - g)
C. F = ma
D. F = mg

Zadanie 1. (0-1)
Miejsce przyłożenia siły określa:
A. początek wektora siły
B. koniec wektora siły
C. kierunek wektora siły
D. zwrot wektora siły

Zadanie 2. (0-1)
Przyrząd zwany siłomierzem służy do:
A. wyznaczenia zwrotu wektora siły
B. sprawdzenia siły mięśni
C. określenia wartości siły
D. wyznaczenia kierunku działania siły

Zadanie 3. (0-1)
Aby zilustrować siłę z jaką jedno ciało działa na drugie z pewnej odległości należy narysować
wektor w taki sposób aby:
A. zwrot siły dotykał ciało na które działa
B. wartość siły była większa od 1 N
C. początek wektora znajdował się w środku ciała na które działa
D. kierunek wektora był pionowy

Zadanie 4. (0-1)
Jurek i Zbyszek pchają samochód działając dwiema siłami. Taki sam efekt możemy uzyskać działając
jedną siłą, którą nazywamy siłą:
A. równoważną
B. wypadkową
C. ciężkości
D. wzajemnego oddziaływania

Zadanie 5. (0-1)
Siła wypadkowa jest to siła:
A. największa spośród działających na ciało
B. która jest sumą wektorową wszystkich sił działających
C. która jest sumą wszystkich wartości sił działających na ciało
D. oporu ruchu

Zadanie 6. (0-1)
Ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym jeżeli:
A. na ciało nie działają żadne siły
B. siły działające na ciało nie równoważą się wzajemnie
C. wypadkowa siła działająca na ciało jest równa zero
D. wszystkie odpowiedzi są fałszywe

Zadanie 7. (0-1)
Pędem nazywamy:
A. iloczyn masy i przyspieszenia
B. iloczyn drogi i czasu
C. iloczyn masy i przyspieszenia
D. iloczyn masy i prędkości

Zadanie 8. (0-1)
Zasada zachowania pędu jest spełniona w:
A. zderzeniach atomów
B. zderzeniach samochodów
C. zderzeniach gwiazd
D. we wszystkich powyższych przykładach

Zadanie 10. (0-1)
Konsekwencją zasady zachowania pędu jest:
A. I zasada dynamiki
B. zjawisko odrzutu
C. siła tarcia
D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe

Zadanie 11. (0-1)
Masa nieruchomej armaty jest równa 1000 kg a kuli 10 kg. Wystrzelona w prawo kula miała tuż po
wystrzale prędkość 100 m/s. Pęd armaty był w tym momencie równy:
A. 0
B. 10 000
C. 10
D. 1000

Zadanie 12. (0-1)
Im większa siła działa na ciało:
A. tym szybciej zmienia się pęd ciała
B. tym większe jest jego przyspieszenie
C. tym większa jest zmiana prędkości
D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe

Zadanie 3. (0-1)
Pęd swobodnie spadającej piłki lekarskiej o masie 5 kg w porównaniu
z pędem swobodnie spadającej
piłki nożnej o masie 1 kg z tej samej wysokości w momencie uderzenia o Ziemię jest:
A. większy
B. mniejszy
C. identyczny
D. zachowany

Zadanie 4. (0-1)
Gdy skaczemy do góry nie zauważamy aby Ziemia się ruszyła. Oznacza to, że:
A. zasada zachowania pędu nie jest spełniona
B. z powodu dużej masy Ziemi prędkość jaka ona uzyskuje jest niezwykle mała i nie można jej zauważyć
C. wektor pędu przyłożony do Ziemi jest mniejszy niż wektor pędu przyłożony do człowieka
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Zadanie 5. (0-1)
Siła to:
A. iloczyn masy i prędkości
B. iloraz masy i przyspieszenia
C. iloczyn masy i przyspieszenia
D. iloraz przyspieszenia i prędkości

Zadanie 6. (0-1)
dynamika jest to nauka
o:
A. ruchach
B. siłach i ich dynamicznych skutkach
C. siłach i ich skutkach statycznych
D. równowadze ciał

Zadanie 7. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wszystkich sił działających na ciało jest różna od zera to:
A. ciało pozostaje w spoczynku
B. ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym
C. ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym
D. ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym

Zadanie 8. (0-1)
1 N jest to siła, która działając na ciało o masie 1 kg:
A. nadaje ciału prędkość 1 m/s2
B. nadaje ciału przyspieszenie 1 m/s2
C. powoduje ruch z prędkością 10 m/s
D. zmienia prędkość ciała o 10 m/s w ciągu 1 sekundy

Zadanie 11. (0-1)
Pęd dwóch samochodów o tej samej masie m, jadących naprzeciw siebie z tą samą prędkością wynosi:
A. m•V
B. 2•m•V
C. 0
D. -m•V

Zadanie 12. (0-1)
Wiadro o masie 2 kg wciągane jest z ziemi za pomocą liny, z przyspieszeniem 1 m/s2. Siła naciągu liny jest:
A. o 2 N większa od siły ciężkości
B. równa sile ciężkości
C. 2 razy większa od siły ciężkości
D. 2 razy mniejsza od siły ciężkości

Zadanie 1. (0-1)
Siłę z jaką Ziemia przyciąga dane ciało nazywamy:
A. siłą wypadkową
B. ciężarem ciała
C. siłą wzajemnego oddziaływania
D. siłą ziemską

Zadanie 2. (0-1)
Aby obliczyć przyspieszenie ciała na podstawie II zasady dynamiki należy:
A. wartość siły wypadowej podzielić przez masę ciała
B. wartość siły wypadkowej pomnożyć przez masę ciała
C. pęd ciała pomnożyć przez siłę wypadkową
D. wartość siły wypadkowej pomnożyć przez prędkość ciała

Zadanie 3. (0-1)
Siła wypadkowa jest wynikiem:
A. dodawania sił
B. odejmowania sił
C. dzielenia sił
D. mnożenia sił

Zadanie 4. (0-1)
Miejsce przyłożenia siły określa:
A. początek wektora siły
B. koniec wektora siły
C. kierunek wektora siły
D. zwrot wektora siły

Zadanie 5. (0-1)
Pęd swobodnie spadającej piłki lekarskiej o masie 5 kg w porównaniu z pędem swobodnie spadającej
piłki nożnej o masie 1 kg z tej samej wysokości w momencie uderzenia o Ziemię jest:
A. większy
B. mniejszy
C. identyczny
D. zachowany

Zadanie 6. (0-1)
Jednostką mocy w układzie SI jest:
A. erg
B. dżul
C. wat
D. niuton

Zadanie 1. (0-1)
Każdy kilogram dowolnego ciała jest przyciągany przez Ziemię z siłą:
A. około 10 N
B. około 100 N
C. dokładnie 10 N
D. dokładnie 100 N

Zadanie 2. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wszystkich sił działających na ciało jest różna od zera to:
A. ciało pozostaje w spoczynku
B. ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym
C. ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym
D. ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym

Zadanie 3. (0-1)
Jurek rzucił piłkę pionowo w górę. Zwrot ciężaru piłki jest:
A. pionowy
B. skierowany w górę
C. skierowany w dół
D. poziomy

Zadanie 4. (0-1)
Przyrząd zwany siłomierzem służy do:
A. wyznaczenia zwrotu wektora siły
B. sprawdzenia siły mięśni
C. określenia wartości siły
D. wyznaczenia kierunku działania siły

Zadanie 5. (0-1)
Gdy skaczemy do góry nie zauważamy aby Ziemia się ruszyła. Oznacza to, że:
A. zasada zachowania pędu nie jest spełniona
B. z powodu dużej masy Ziemi prędkość jaka ona uzyskuje jest niezwykle mała i nie można jej zauważyć
C. wektor pędu przyłożony do Ziemi jest mniejszy niż wektor pędu przyłożony do człowieka
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Zadanie 6. (0-1)
1 N jest to siła, która działając na ciało o masie 1 kg:
A. nadaje ciału prędkość 1 m/s2
B. nadaje ciału przyspieszenie 1 m/s2
C. powoduje ruch z prędkością 10 m/s
D. zmienia prędkość ciała o 10 m/s w ciągu 1 s

Zadanie 7. (0-1)
Jeżeli wektor o długości 3 cm odpowiada sile o wartości 270 N ,to wektor o długości 4 cm posiada wartość:
D. 320 N

Zadanie 8. (0-1)
Ciało jest bezwładne - oznacza to, że trzeba użyć siły:

D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zadanie 7. (0-1)
Moc ma wartość 1W jeżeli:
A. siła 1 N działa w ciągu 1 s
B. praca 1 J wykonywana jest w ciągu 1 s
C. praca 1 J wykonywana jest na drodze 1 m
D. siła 1 N działa na drodze 1 m

Zadanie 8. (0-1)
Jeżeli przyspieszenie ciała wynosi 2 m/s2 a jego masa 50 kg ,to siła wypadkowa działająca na ciało wynosi:
A. 25 N
B. 50 N
C. 75 N
D. 100 N

Zadanie1. (0-1)
Moc to:
A. iloczyn pracy i czasu
B. iloczyn masy i prędkości
C. iloraz pracy do czasu
D. iloraz czasu do pracy

Zadanie 2. (0-1)
1 N jest to siła, która działając na ciało o masie 1 kg:
A. nadaje ciału prędkość 1 m/s2
B. nadaje ciału przyspieszenie 1 m/s2
C. powoduje ruch z prędkością 10 m/s
D. zmienia prędkość ciała o 10 m/s w ciągu 1 s

Zadanie 3. (0-1)
Chłopcy pchają samochód działając dwiema siłami. Taki sam efekt możemy uzyskać działając
jedną siłą, którą nazywamy siłą:
A. równoważącą
B. wypadkową
C. reakcji
D. wzajemnego oddziaływania

Zadanie 4. (0-1)
dynamika jest to nauka o:
A. ruchach
B. siłach i ich dynamicznych skutkach
C. siłach i ich skutkach statycznych
D. równowadze ciał

Zadanie5. (0-1)
1 J jest to praca, którą:
A. wykonuje siła 1N z prędkością 1 m/s
B. wykonuje siła 1 N z przyspieszeniem 1 m/s2
C. wykonuje siła 1 N na drodze 1 m
D. wykonuje siła 1 N w czasie 1 s

Zadanie 6. (0-1)
Jeżeli odległość między ciałami zmniejszy się dwukrotnie, to siła oddziaływania grawitacyjnego:
A. zwiększy się dwukrotnie
B. zmniejszy się czterokrotnie
C. zwiększy się czterokrotnie
D. zmniejszy się dwukrotnie

Zadanie 1. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wartość dwóch sił działających na ciało jest równa zero, to możemy powiedzieć, że:
A. siły mają taki sam zwrot
B. siły się równoważą
C. masa ciała jest równa jego ciężarowi
D. kierunek tych sił jest poziomy

Zadanie 2. (0-1)
Zasada zachowania pędu spełniona jest:
A. we wszystkich zjawiskach przyrody B. w nielicznych zjawiskach przyrody
C. tylko w zderzeniach sprężystych D. tylko w zderzeniach sprężystych i niesprężystych

Zadanie 3. (0-1)
Podniesienie przedmiotu na Księżycu wymaga:
A. mniejszej siły niż na Ziemi Zadanie 4. (0-1)
Aby zilustrować siłę z jaką jedno ciało działa na drugie z pewnej odległości, należy narysować
wektor w taki sposób aby:
A. zwrot siły dotykał ciała na które działa


Zadanie 5. (0-1)
Pędem nazywamy:

D. iloczyn masy i prędkości

Zadanie 6. (0-1)
Jeżeli odległość między ciałami zwiększy się dwukrotnie, to siła oddziaływania grawitacyjnego:
B. zmniejszy się czterokrotnie


Zadanie 7. (0-1)
Ciężarowiec działa na sztangę dwiema siłami o łącznej wartości 1500 N. Jedna z tych sił posiada
wartość 750 N. Wartość drugiej jest:
D. równa 750 N

Zadanie 8. (0-1)
Konsekwencją zasady zachowania pędu jest:
D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe

Zadanie 9. (0-1)
Wiadro o masie 2 kg wyciągane jest ze studni za pomocą liny, z przyspieszeniem 1 m/s2. Siła naciągu liny jest:
A. o 2 N większa od siły ciężkości
B. równa sile ciężkości
C. 2 razy większa od siły ciężkości
D. 2 razy mniejsza od siły ciężkości
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T11:48:54+01:00
Zadanie 7. (0 - 1)
c
Zadanie 11. (0-1)
c tak mi sie wydaje
Zadanie 12. (0 - 1)
b
Zadanie 13. (0 - 1)
nie wiem ale chyba d
Zadanie 15. (0- 1)
a
Zadanie 16. (0-1)
d
Zadanie 15. (0-1)
chyba a
Zadanie 26. (0 - 1)
nie wiem
Zadanie 27. (0 - 1)
nie wiem
Zadanie 45. (0- 1)
C chyba
Zadanie 46. (0- 1)
B. 1 kilogram chyba
Zadanie 47. (0 - 1)
Jednostką masy nie jest:
B. 1N chyba
Zadanie 48. (0 - 1)
1 miligram (1 mg) to:
A. 1000 g
Zadanie 49. (0 - 1)
A. 0,00578 dag chyba
Zadanie 50. (0- 1)
nie wiem
Zadanie 61. (0- 1)
Czy masa butelki z wodą zmieni się gdy umieścimy ją na Księżycu ?
chyba tak
Zadanie 62. (0- 1)
Na jednej szalce wagi laboratoryjnej umieszczono zeszyt od fizyki, a na drugiej następujące
odważniki: 10 dag, 2 odważniki po 50 g, 1 g, 10 mg. Jaka jest masa tego zeszytu w gramach?
nie wiem trzeba by umiescic i zobaczyc
Zadanie 3. (0-1)
B. Syriusz
Zadanie 4. (0-1)
Gwiazdozbiór to:
A. chyba
Zadanie 5. (0-1)
C. Plejady
Zadanie 13. (0-2)
nie wiem
Zadanie 18. (0-1)
Siła wypadkowa jest wynikiem:
A. dodawania sił chyba
Zadanie 23. (0-1)
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe chyba
Zadanie 24. (0-1)
nie mam pojecia
Zadanie 8. (0-1)
B. ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym nie jestem pewna
Zadanie 9. (0-1)
A. 360 N
Zadanie 10. (0-1)
nie wiem

Zadanie 2. (0-1)
Każdy kilogram dowolnego ciała jest przyciągany przez Ziemię z siłą:
A. około 10 N
chyba

Zadanie 3. (0-1)
B. siły się równoważą
chyba
Zadanie 6. (0-1)
nie wiem
Zadanie 7. (0-1)
D. wartość siły pomnożyć przez prędkość ciała
chyba
Zadanie 8. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wszystkich sił działających na ciało jest różna od zera to:
A. ciało pozostaje w spoczynku

Zadanie 12. (0-2)
nie wiem

Zadanie 2. (0-1)
Zasada zachowania pędu spełniona jest:
A. we wszystkich zjawiskach przyrody

Zadanie 3. (0-1)
nie wiem

Zadanie 5. (0-1)
D. mnożenia sił chyba

Zadanie 6. (0-1)
Jurek rzucił piłkę pionowo w górę. Zwrot ciężaru piłki jest:
B. skierowany w górę

Zadanie 7. (0-1)
Podniesienie przedmiotu na Księżycu wymaga:
A. mniejszej siły niż na Ziemi
Zadanie 8. (0-1)
C. Izaak Newton
Zadanie 9. (0-2)
nie wiem
Zadanie 10. (0-2)
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zadanie 11. (0-2)
nie wiem
Zadanie 12. (0-2)
nie wiem

Zadanie 1. (0-1)
C. kierunek wektora siły
Zadanie 2. (0-1)
nie wiem
Zadanie 3. (0-1)
C. początek wektora znajdował się w środku ciała na które działa

Zadanie 4. (0-1)
D. wzajemnego oddziaływania

Zadanie 5. (0-1)

C. która jest sumą wszystkich wartości sił działających na ciało

Zadanie 6. (0-1)
Ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym jeżeli:
B. siły działające na ciało nie równoważą się wzajemnie

Zadanie 7. (0-1)
Pędem nazywamy:
nie wiem
Zadanie 8. (0-1)
nie wiem

Zadanie 10. (0-1)
Konsekwencją zasady zachowania pędu jest:
B. zjawisko odrzutu
Zadanie 11. (0-1)

C. 10

Zadanie 12. (0-1)
D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
Zadanie 3. (0-1)
nie wiem

Zadanie 4. (0-1)
nie wiem

Zadanie 5. (0-1)
nie wiem za duzo tu tych zadan

Zadanie 6. (0-1)
dynamika jest to nauka
o:
A. ruchach


Zadanie 7. (0-1)
Jeżeli wypadkowa wszystkich sił działających na ciało jest różna od zera to:
A. ciało pozostaje w spoczynku

Zadanie 8. (0-1)
nie wiem

Zadanie 11. (0-1)
Pęd dwóch samochodów o tej samej masie m, jadących naprzeciw siebie z tą samą prędkością wynosi:
A. m•V

Zadanie 12. (0-1)
nie wiem
Zadanie 1. (0-1)
Siłę z jaką Ziemia przyciąga dane ciało nazywamy:
D. siłą ziemską

Zadanie 2. (0-1)
nie wiem przeczytaj ta zasade i pomysl

Zadanie 3. (0-1)
Siła wypadkowa jest wynikiem:

B. odejmowania sił

Zadanie 4. (0-1)
D. zwrot wektora siły
Zadanie 5. (0-1)
nie wiem

Zadanie 6. (0-1)

C. wat

Zadanie 2. (0-1)

B. ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym

Zadanie 4. (0-1)

C. określenia wartości siły

Zadanie 5. (0-1)
nie wiem

Zadanie 6. (0-1)
nie wiem

Zadanie 7. (0-1)

A. 360 N

Zadanie 8. (0-1)
juz bylo to pytanie

Zadanie 7. (0-1)
nie wiem
Zadanie 8. (0-1)
nie wiem
Zadanie1. (0-1)
Moc to:
juz bylo to pytanie
Zadanie 2. (0-1)
nie wiem
Zadanie 3. (0-1)

D. wzajemnego oddziaływania

Zadanie 4. (0-1)

A. ruchach

Zadanie 6. (0-1)
nie wiem

Zadanie 1. (0-1)

C. masa ciała jest równa jego ciężarowi
Zadanie 2. (0-1)
Zasada zachowania pędu spełniona jest:
A. we wszystkich zjawiskach przyrody
Zadanie 3. (0-1)

A. mniejszej siły niż na Ziemi

Zadanie 4. (0-1)
nie wiem

Zadanie 5. (0-1)
nie wiem

Zadanie 7. (0-1)
nie wiem

Zadanie 8. (0-1)
odpowiedzi A, B i C są prawidłowe

Zadanie 9. (0-1)
nie wiem
nastapnym razem jak chcesz miec dobrze zrobione to daj mniej pytan bo juz tu usypialam
1 4 1