Witam. Bardzo, bardzo proszę Was o pomoc w przetłumaczeniu tego tekstu. Jest on bardzo prosty, ja niestety mam na jutro taki kocioł, że nie wyrobie chyba do północy ;(
PS. jeśli będzie przetłumaczone w translatorze od razu zgłaszam jako odpowiedź błędną!

Most Americans who have jobs live more comfortably than people in any other country in the world. They usually work a forty - hour week and they have two weeks' holiday a year as well as the official holidays like Thanksgiving and Christmas. In 60% of families, both the husband and the wife go out the work. Although more than 40% of the land is farmed, not many people work as farmers, and fewer Americans work in factories than in the past. Most jobs are now in hospitals, banks, hotels, shops, etc.
How do Americans spend their money? Two thirds of them own their homes, often a house with a garden in a nice suburb. And at least 85% of families have a car. They can use it to go to "drive-in" restaurants, cinemas, banks, and even churches - The USA has no official religion, but over 60% of Americans belong to a Christian church.
If they don't want to go out, Americans can always stay at home, and watch television. Nearly all families have a TV and it is said that an ordinary family watches seven hours a day! They have over 10,000 TV stations to choose from, most of which are owned by private companies, not by the government. American TV programmes are sold all over the world, and in many countries people watch the news on CNN. Few newspapers cover all the USA, but you can buy papers like the "New York Times" and the "Washington Post" everywhere, as well as the magazines "Time" and "Newsweek".

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T16:11:50+01:00
Większość Amerykanów, którzy mają pracę, żyją bardziej komfortowo niż ludzie w jakimkolwiek innym państwie na świecie. Oni pracują zazwyczaj 40 godzin tygodniowo i mają 2 tygodnie wakacji rocznie ale rakże oficjalne przerwy na Święto Dziękczynienia czy Bożego Narodzenia. W 60% rodzin do pracy chodzi zarówno mąż jak i żona. Jednak więcej niż 40% wsi stanowią pola uprawne, niewielu ludzi jednak pracuje jako farmerzy i więcej niż w przeszłości Amerykanów pracuje w fabrykach. Większość zawodów obecnie to w szpitalu, banku, hotelu, sklepie, itp. Jak Amerykanie wydają pieniądze? Dwie trzecie z nim są właścicielami domu, często domów z ogrodem w miłej okolicy. A prawie 85% rodzin ma samochód. Używają go do jeżdżenia do restauracji, kin, banków i nawet kościołów - USA nie ma żądnej oficjalnej religi, ale ponad 60% Amerykanów należty do Kościoła katolickiego. Jeśli nie chcą wychodzić, Amerykanie mogą zawsze pozostać w domu i oglądać telewizję.
Prawie wszystkie rodziny mają telewizor i to mówi o tym, że przeciętna rodzina ogląda telewizję 7 godzin dziennie! Mają ponad 10,000 programów do wyboru, większości właścicielami są prywatne firmy, a nie rząd. Amerykańskie programy są sprzedane na cały świat i ludzie z wielu krajów oglądają wiadomości w CNN. Kilka gazet relacjonujących wszystko z USA, ale ty możesz kupić gazety takie jak "New York Times" oraz "Washington Post" wszędzie, również takie magazyny jak, "Time" i "Newsweek".


Licze na najlepszą odpowiedż :P
2009-12-09T16:56:39+01:00
Większość Amerykanów, którzy mają pracę żyć bardziej komfortowo, niż ludzie w innych krajach na świecie. Zwykle praca Forty - godzinnego tygodnia pracy i mają wakacje dwa tygodnie w roku, jak również święta urzędowe, jak Święto Dziękczynienia i Boże Narodzenie. W 60% rodzin, zarówno mąż jak i żona wychodzą pracy. Choć ponad 40% gruntów hodowlanych, nie wiele osób pracuje jako rolnicy, a mniej Amerykanów pracy w fabrykach niż w przeszłości. Większość miejsc pracy są teraz w szpitalach, banki, hotele, sklepy, itp.
Jak Amerykanie wydają pieniądze? Dwie trzecie z nich własnych domach, często dom z ogrodem w miłej dzielnicy. I co najmniej 85% rodzin posiada samochód. Mogą go używać, aby przejść do "drive-in", restauracji, kin, banków, a nawet kościoły - Polska nie ma oficjalnej religii, ale ponad 60% Amerykanów należy do Kościoła chrześcijańskiego.
Jeśli nie chcą wyjść, Amerykanie zawsze mogą pozostać w domu i oglądać telewizję. Prawie wszystkie rodziny mają telewizor i mówi się, że zwykłe rodziny zegarki siedmiu godzin na dobę! Mają ponad 10.000 stacji TV do wyboru, z których większość jest własnością prywatnej firmy, a nie przez rząd. Amerykańskie programy telewizyjne są sprzedawane na całym świecie, w wielu krajach ludzie oglądać wiadomości w telewizji CNN. Kilka gazet obejmować wszystkie USA, ale można kupić papiery jak "New York Times" i "Washington Post" na całym świecie, jak również magazynów "Time" i "Newsweek".