Proszę o dokładne przetłumaczenie tego teksu :) :

When we meet people, we usually form a first impression. We look a them and we decide things about their personality. Experts say that we from an opinion about a person in approximately seventeen seconds. After that, our opinion doesn't usually change. In this article, an expert describes her first impressions of two people at a party.
Jason looks tense. He definitely isn't comfortable in this situation. I think that he's shy and sensitive. He's probably friendly with people when he knows them.

Face and hair.
Jason isn't looking at the camera. He's got long, dark hair and he's hiding behind it. Is he hiding his eyes because he's dishonest or because he's shy.

Clothes.
People who wear black are sometimes a little cold, but I think that Jason is artistic. Look at his shoes and his watch; he definitely likes things wich are stylish and modern. Holly seems relaxed. She's probably happy in places where there are a lot of people.

Face and hair.
People can say a lot with their hair, and Holly's hair is interesting. The style says that she is extroverted, and perhaps she's a little rebellious. Holly is looking directly at the camera. Her eye contact indicates that she is open and honest.

Clothes.
She's wearing comfortable, hippy-style clothes. Maybe money isn't very important to her. Her colours and her personality are natural and warm.

Final verdict.
My first impression of Jason is that he is shy, but he's probably a warm and sensitive friend. Holly is more natural and open, and extroverted. Are tehy a couple? Yes, it's possible. Opposites attract!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-05T18:42:42+02:00
Kiedy spotykamy ludzi, zazwyczaj kształtujemy pierwsze wrażenie. Spoglądamy na nich i oceniamy ich osobowość. Eksperci mówią, że kształtujemy opinię o osobie w około 17 sekund. Po tym, nasza opinia zazwyczaj się nie zmienia. W tym artykule ekspertka opisuje jej pierwsze wrażenia na temat ludzi na imprezie.
Jason wygląda na nerwowego. Zdecydowanie nie czuje się komfortowo w tej sytuacji. Myślę, że jest nieśmiały i wrażliwy. Prawdopodobnie jest przyjacielski w towarzystwie ludzi, których zna.

Twarz i włosy.
Jason nie patrzy w kamerę. Ma długie, ciemne włosy, za którymi się chowa. Chowa swoje oczy, dlatego, że jest nieszczery lub dlatego, że jest nieśmiały.

Ubrania.
Ludzie, którzy ubierają czarne rzeczy są czasami trochę oziębli, ale myślę, że Jason jest artystyczny. Spójrz na jego buty i zegarek; zdecydowanie lubi rzeczy, które są stylowe i nowoczesne. Holly wygląda na zrelaksowaną. Prawdopodobnie czuje się szczęśliwa w miejscu, w którym przebywa sporo ludzi.

Twarz i włosy.
Ludzie mogą mówić dużo swoimi włosami, a włosy Holly są interesujące. Styl mówi, że jest ekstrawertyczna i być może jest odrobinę buntownicza. Holly patrzy prosto w kamerę. Jej kontakt wzrokowy wskazuje, że jest otwarta i szczera.

Ubrania.
Ma na sobie wygodne ciuchy w stylu hippisowskim. Może pieniądze nie są dla niej bardzo ważne. Jej kolory i osobowość są naturalne i ciepłe.

Werdykt końcowy.
Moje pierwsze wrażenie o Jasonie mówi, że jest on nieśmiały, ale jest prawdopodobnie ciepłym i wrażliwym przyjacielem. Holly jest bardziej naturalna, otwarta i ekstrawertyczna. Są parą? Tak, to możliwe. Przeciwieństwa się przyciągają!