Bardzo bym prosiła o przetłumaczenie tekstu na niemiecki.jest go duzo ale jest mi bardzo potrzebny.

Wolfgang Amadeus Mozart urodził się w Salzburgu, w Austrii. Jego ojciec był nadwornym muzykiem księcia arcybiskupa Salzburga. Z siedmiorga dzieci państwa Mozart dzieciństwo przeżyli jedynie Amadeus i jego starsza siostra Maria Anna. Obydwoje wykazywali zdolności muzyczne, jednak talent młodszego brata wkrótce wziął górę nad uzdolnieniami siostry. W wieku 4 lat Wolfgang zastąpił ją przy klawesynie i zaczął dawać pierwsze koncerty.

Obiecujące początki
Ojciec osobiście zajmował się nauczaniem syna, dzięki czemu Mozart mógł poszczycić się większą wiedzą niż inni chłopcy w tym samym wieku. Jego entuzjazm dla muzyki był ogromny- w wieku 3 lat grał już na klawesynie, mając 4 lata na skrzypcach, a w wieku 5 lat komponował własne utwory. Talent chłopca zrobił tak duże wrażenie na przyjacielu ojca, muzyku Andreasie Schachtnerze, że ten gdy grał z małym Mozartem w duecie skrzypcowym odłożył swój instrument, aby móc posłuchać pięciolatka.
W wieku 6 lat Mozart udał się wraz z rodziną na swoje pierwsze tournee. Aby wywrzeć większe wrażenie na publiczności, Wolfgang ze swoją siostrą grywał duety na klawiaturze zasłoniętej materiałem.

Pierwsza miłość i pierwsza strata

W Mannheim, w Niemczech Mozart poznał Alojzę Weber, 16-letnią sopranistkę, w której się zakochał. Chciał wybrać się z nią w podróż, jednak plany te pokrzyżował Leopold Mozart, który zabronił synowi wyjazdu i wymógł na nim, aby przeprowadził się wraz z matką do Paryża. W Paryżu Mozart grywał w modnych salonach. Niespodziewana śmierć matki kompozytora przerwała jednak te koncerty, pozostawiając go pogrążonego w wielkim smutku.

Małżeństwo i śmierć

Wkrótce, w drodze powrotnej do Salzburga, Mozartowi udało się spotkać w Wiedniu ze swoją pierwszą miłością Alojzą Weber. Alojza dała mu jednak do zrozumienia, że nie odwzajemnia już jego uczuć. Załamany z powodu podwójnej straty – matki i Alojzy, Mozart wrócił do Salzburga, gdzie znalazł pracę na dworze hrabiego Colloredo, ówczesnego księcia arcybiskupa. W 1781r. pokłócił się ze swym pracodawcą i wyjechał do Wiednia, gdzie wynajął pokój w rodziny Weberów. Alojza była już wtedy mężatką, ale Mozartowi bardzo spodobała się jej siostra Konstancja. Zakochał się w niei i wkrótce poślubił. W trakcie ich 9- letniego małżeństwa Konstancja urodziła siedmioro dzieci, jednak tylko dwoje z nich przeżyło. Pomimo podupadającego zdrowia, Mozart niestrudzenie tworzył genialną muzykę, co jednak nie przyniosło mu fortuny, gdyż obydwoje z żoną byli bardzo rozrzutni. Jego słynne Requiem pozostało nieukończone, a muzyk zmarł bez grosza przy duszy.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T18:06:24+01:00
Wolfgang Amadeus Mozart wurde in Salzburg, Österreich geboren. Sein Vater war Hofmusiker Fürsterzbischof von Salzburg. Eines von sieben Kindern in der Kindheit waren die einzigen Überlebenden Amadeus Mozart und seine ältere Schwester Maria Anna. Beide zeigten schon früh eine musikalische Talent seines jüngeren Bruders, aber bald hatte Vorrang vor Talent Schwestern. Im Alter von 4 Jahre hat, Wolfgang ihr am Cembalo ersetzt, und begann, die ersten Konzerte zu geben.

Vielversprechende Ansätze
Persönlich befasste sich mit der Lehre der Vater seinen Sohn, so dass Mozart ein größeres Wissen als die anderen Jungen gleichen Alters rühmen konnte. Seine Begeisterung für die Musik war riesig-3 Jahren bereits auf dem Cembalo gespielt, mit 4 Jahren an der Violine, im Alter von 5 Jahren komponiert eigene Songs. Talent als Junge hat einen großen Eindruck auf Freund seines Vaters, Musiker Andreas Schachtnerze das ist, wenn er mit einem kleinen Mozart spielte auf der Violine Duo setzte sein Instrument, um in der Lage sein, eine Fünf-Jahres-listen.
Im Alter von 6, ging er mit seiner Familie auf ihrer ersten Tour. Um das Publikum zu beeindrucken, würden er und seine Schwester Duette auf der Tastatur spielen Tuch abdecken.

Erste Liebe und First-Loss -

In Mannheim, Deutschland, traf Mozart Aloysia Weber, 16-jährige Sopranistin, in die er sich verliebt. Er wollte mit ihr auf eine Reise gehen, aber die Pläne
Diese vereitelt Leopold Mozart, der seinen Sohn verbot und gezwungen, ihn zu verlassen, so zog er mit seiner Mutter nach Paris. In Paris, spielte er Mozart in der eleganten Salons. Der unerwartete Tod der Mutter des Komponisten, jedoch unterbrochen, die Konzerte, so dass sie in großer Trauer versunken.

Heirats-und Sterbeurkunden

Bald auf dem Weg zurück nach Salzburg, Mozart war in der Lage, in Wien mit seiner ersten Liebe, Aloysia Weber zu erfüllen. Alojz gab ihm zu verstehen, waren jedoch nicht erwiderte seine Gefühle. Wegen der doppelten Verlust Depressive - seine Mutter und Aloysia, kehrte er nach Salzburg, wo er Arbeit fand
am Hof des Grafen Colloredo, der damalige Fürsterzbischof. W 1781r. Streit mit seinem Arbeitgeber, und er ging nach Wien, wo er ein Zimmer in der Familie vermietet
Weberów. Alojz geheiratet hatte, aber Mozart sehr von ihrer Schwester, Konstanz freuen. Niei verliebte sich in und heiratete sie. Während der 9 - Jahr der Ehe, Konstanz gebar sieben Kinder, aber nur zwei überlebten. Obwohl seine Gesundheit in Ermangelung
, Mozart unermüdlich brillante Musik, aber nie sein Glück, seit seine Frau waren beide sehr verschwenderisch. Sein berühmtes Requiem noch nicht abgeschlossen war, starb er mittellos.
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-12-09T18:10:49+01:00
Wolfgang Amadeus Mozart wurde in Salzburg, Österreich geboren. Sein Vater war Hofmusiker Fürsterzbischof von Salzburg. Eines von sieben Kindern in der Kindheit waren die einzigen Überlebenden Amadeus Mozart und seine ältere Schwester Maria Anna. Beide zeigten schon früh eine musikalische Talent seines jüngeren Bruders, aber bald hatte Vorrang vor Talent Schwestern. Im Alter von 4 Jahre hat, Wolfgang ihr am Cembalo ersetzt, und begann, die ersten Konzerte zu geben.
Vater der viel versprechenden Anfängen persönlich mit der Lehre von ihrem Sohn behandelt, so dass Mozart rühmen konnte ein größeres Wissen als die anderen Jungen im gleichen Alter. Seine Begeisterung für die Musik war riesig-3 Jahren bereits auf dem Cembalo gespielt, mit 4 Jahren an der Violine, im Alter von 5 Jahren komponiert eigene Songs.Talent als Junge hat einen großen Eindruck auf Freund seines Vaters, Musiker Andreas Schachtnerze das ist, wenn er mit einem kleinen Mozart spielte auf der Violine Duo setzte sein Instrument, um in der Lage sein, eine auf fünf Jahre zu hören. Im Alter von 6, ging er mit seiner Familie auf ihrer ersten Tour. Um das Publikum zu beeindrucken, würden er und seine Schwester Duette auf der Tastatur spielen Tuch abdecken.
Erste Liebe und erste Verlust in Mannheim, Deutschland, Mozart erfüllt Aloysia Weber, 16-jährige Sopranistin, in die er sich verliebt. Er wollte mit ihr auf eine Reise gehen, aber diese Pläne sind von Leopold Mozart, der seinen Sohn verbot und gezwungen, ihn zu verlassen vereitelt, so zog er mit seiner Mutter nach Paris. In Paris, spielte er Mozart in der eleganten Salons. Der unerwartete Tod der Mutter des Komponisten, jedoch unterbrochen, die Konzerte, so dass sie in großer Trauer versunken.Bald, Heirats-und Sterbeurkunden, auf dem Weg zurück nach Salzburg, Mozart war in der Lage, in Wien mit seiner ersten Liebe, Aloysia Weber zu erfüllen. Alojz gab ihm zu verstehen, waren jedoch nicht erwiderte seine Gefühle. Wegen der doppelten Verlust Depressive - seine Mutter und Aloysia, kehrte er nach Salzburg, wo er Arbeit fand am Hof des Grafen Colloredo, der damalige Fürsterzbischof. W 1781r. Streit mit seinem Arbeitgeber, und er ging nach Wien, wo er ein Zimmer in der Familie Weberów vermietet.Alojz geheiratet hatte, aber Mozart sehr von ihrer Schwester, Konstanz freuen. Niei verliebte sich in und heiratete sie. Während der 9 - jährige verheiratete Konstanz gebar sieben Kinder, aber nur zwei überlebten. Trotz seiner Gesundheit versagte, Mozart unermüdlich brillante Musik, aber nie sein Glück, seit seine Frau waren beide sehr verschwenderisch. Sein berühmtes Requiem noch nicht abgeschlossen war, starb er mittellos.

1 1 1
2009-12-09T18:13:49+01:00
Wolfgang Amadeus Mozart ist in Salzburg, in Österreich geboren werden. Seine Vater war der Hof Musiker des Herzoges des Erzbischofs des Salzburgs. Aus den sieben Kindern des Staates Mozart haben sie die Kindheit einzig verbracht Amadeus und seine ältere Schwester Maria Anna. Beide sie wiesen musikalisches Talent nach, aber hat das Talent des jüngeren Bruders bald die Oberhand über die Begabungen der Schwester gewonnen. In dem Alter der 4 Jahre hat Wolfgang sie bei einem Clavicembalo ersetzt und er hat angefangen die erste Konzerte zu geben. Die verheißungsvollen Beginn besetzte ein Vater persönlich zu lernen des Sohnes, dank was Mozart konnte sich des größeren Wissens als die ander Jungen in der gleiche Alter rühmen. Seine Enthusiasmus war für die Musik ogromny- in dem Alter der 3 Jahre spielte er ein Clavicembalo, die 4 Jahre auf Geigen habend, und in dem Alter der 5 Jahre komponierte er die eigenen Musikstücke. Das Talent des Jungen hat den so großen Eindruck auf dem Freund des Vaters gemacht, dem Musiker Andreasie Schachtnerze, dass dieser als er mit kleinem Mozartem in dem Geigen Duett spielte er hat sein Instrument weggelegt, um können sich anhören zu die Fünfjährige. In dem Alter der 6 Jahre Mozart ist er zusammen mit Familie gelungen auf seines erste In Mannheim, in Deutschland Mozart hat er kennengelernt Alojzę Weber, 16 - die Sommer Sopranistin, in die er sich verliebt hat. Er wollte sich mit ihr auf die Reise begeben, aber hat Leopold Mozart, der dem Sohn eine Abfahrt verboten hat diese Pläne durchkreuzt und er hat von ihm erzwungen, damit er zusammen mit der Mutter in Paris umzogen ist. In Paris Mozart spielte er ab und zu in den modischen Salons. Der unerwartete Tod der Mutter des Komponisten hat aber diese Konzerte, ihn verlassend unterbrochen in die größer Trauer gestürzt. Die Ehe und der Tod bald, auf dem Rückweg zu Salzburg, Mozartowi ist gelungen in Wien mit seiner erste Liebe treffen Alojzą Weber. Alojza hat ihm aber, dass er seine Zuneigungen schon nicht erwidert zu verstehen geben. Vor Grund des doppelt Verlustes eingeknickt – die Mütter und Alois, Mozart ist zu Salzburg zurückgekehrt, wo hat er Arbeit draußen gefunden des Grafen Colloredo, des damaligen Herzoges des Erzbischofs. In 1781 r. er hat sich mit seinem Arbeitgeber entzweit und er ist nach Wien hinausgefahren, wo hat er in Familien ein Zimmer mieten Weberów. Alojza war schon dann, aber Mozartowi hat ihre Schwester sehr gefallen Konstanz. Er hat sich verliebt in niei und bald hat er geheiratet. In dem Weg 9 sie - die Sommer Ehe hat Konstanz zur Welt bringen der sieben Kinder, jedoch lediglich zwei aus sie hat es überlebt. Trotz der herunterkommenden Gesundheit, Mozart komponierte die geniale Musik unermüdlich, hat aber es ihm keine Fortuna gebracht, denn beide mit der Ehefrau waren sie sehr verschwenderisch. Seine berühmtes Requiem ist geblieben unbeendet, und der Musiker ist gestorben abgebrannt bei der Seele.
2 1 2