Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T19:33:43+01:00
1. Rozejm w Mitawie- 1622 r.
Polska- Szwecja. Polska utraciła Inflanty po Dźwinę wraz z Rygą

2. Rozejm w Starym Targu- 1629 r.
Szwecja- Polska. Szwecja przejęła wszystkie porty (bez Pucka, Gdańska i Królewca), a handel gdański obłożono kilkuprocentowym tłem. Handel ze Szwecją został zwolniony od ceł.

3. Rozejm w Sztumskiej Wsi- 1635 r.
Polska- Szwecja. Władysław Waza zrezygnował z roszczeń do tronu szwedzkiego, Szwedzi wycofali wojska z Prus Książęcych, zwrócili Polsce wszystkie porty, zatrzymali natomiast zagarniętą część Inflant

4. Pokój w Oliwie- 1600 r.
Polska- Szwecja. Zakończenie okresu potopu. Za utrzymanie integralności narodowej i terytorialnej Polska zapłaciła ruiną gospodarczą i osłabieniem politycznym państwa

5. Ugoda Zborowska- 1649r.
Polska- Ukraina. tytuł hetmana kozackiego dla Chmielnickiego., podniesienie rejestru do 40 tys., wyodrębnienie województw ukraińskich (czernichowskie, kijowskie i Racławskie),

6. Ugoda w Białej Cerkwi- 1651 r.
Polska- Ukraina. zmniejszenie rejestru Kozaków do 20 tys., i ograniczenie terytorium kozackiego do woj. kijowskiego

7. Ugoda w Hadziaczu- 1658 r.
Polska- Ukraina. Nowy hetman Jan Wychowski otrzymał od Polski obietnicę utworzenia Księstwa Ruskiego pod wodzą hetmana, z własnymi urzędami, trybunałem i armią. Starszyzna kozacka miała otrzymać miejsce w Parlamencie RP.

8. Ugoda w Perejasławiu- 1654 r.
Ukraina- Rosja. Przyłączenie Ukrainy Naddnieprzańskiej do Rosji.

9. Ugoda moskiewska- 1610 r.
Polska- Rosja. Obietnica oddania korony carskiej Władysławowi Wazie w zamian za cenę przejścia na prawosławie, przywileje dla szlachty rosyjskiej i pokój bez aneksji (Rosja niee traciła ziem)- Zygmunt III Waza odrzucił te warunki, bo sam chciał zająć tron moskiewski

10. Rozejm w Dywilinie- 1618 r.
Polska- Rosja. Do Rzeczypospolitej włączono ziemie: smoleńską, siewierską i czernichowską

11. Rozejm w Andruszowie- 1667 r.
Polska- Rosja. Rosja zatrzymała ziemie: smoleńską, siewierską i czernichowską, wschodnią część Ukrainy z Kijowem
i Zaporożem. Przewidziano prowadzenie wspólnych działań przeciwko Turcji

12. Pokój Chocimski- 1621 r.
Polska- Turcja. Przywrócenie stosunków sprzed wojny. Obie strony miały hamować najazdy swoich poddanych Kozaków
i Tatarów, a w Mołdawii sułtan miał powoływać hospodarów przychylnych Rzeczypospolitej.

13. Pokój w Buczaczu- 1672 r.
Polska- Turcja. Polska utraciła województwa podolskie, bracławskie, resztę kijowskiego i miała zapłacić haracz.

14. Rozejm w Żurawnie- 1676 r.
;Polska- Turcja. Potwierdzał włączenie Podola i Ukrainy do Turcji.

15. Pokój w Karłowicach- 1699 r.
Polska- Turcja. Koniec wojny z Turcją. Polska odzyskała woj. podolskie, Racławskie i kijowskie. Do Austrii włączono Węgry i Siedmiogród, Rosja zajęła Azow, Wenecja Dalmację i Moreę (Peloponez)

16. Pokój w Polanowie- 1634 r.
Polska- Rosja. Polska odzyskała ziemie zwrócone Rosji po rozejmie w Dywilinie. Władysław IV zrzekł się pretensji do tronu w Rosji w zamian za odszkodowanie pieniężne.

17. Rozejm w Jamnie Zapolskim- 1582 r.
Polska- Rosja. Rosjanie zrzekli się ziemi połockiej, wycofali się z Inflant, a Polska zwróciła ostatnie zdobycze na ziemiach (m.in. Wielkie Ługi)

18. Traktat w Radnot- 1656 r.
Projekt rozbioru Polski (Szwecja, Brandenburgia, Siedmiogród, Kozacy, Bogusław Radziwiłł
1 5 1