1. Na podstawie statutu szkoły wymiń prawa i obowiązki ucznia.
*. prawa ucznia
*obowiązki ucznia

2.Wymień po cztery zadania, które wobec szkoły mają spełniać wymienione organy:
a) organ prowadzący szkołe
b) organ sprawowujący nadzór pedagogiczny

3.Wyjaśnij dlaczego najważniejszym dokumentem w szkole jest statut

4. Wymień trzy argumenty potwierdzające tezę że 'samorząd uczniowski jest szkołą demokracji"

5.Wymien warunki jakie należy pełnić aby uzyskać polskie obywatelstwo
6.Na podstawie konkretnego przykładu z życia wyjaśnij co oznacza słowo 'stereotyp'

7.Wymień pięć praw przysługujących mniejszościom narodowym w Polsce

8. Uzasadnij używając odpowiednich argumentów pogląd iż w życiu nie należy kierować sie stereotypami wobec przedstawicieli mniejszości narodowej.

9. Wyjasnij na czyzm polega postawa patriotyczna w czasie pokoju.

1

Odpowiedzi

2009-12-09T18:56:50+01:00
1. Uczeń ma prawo do :

1) informacji na temat swoich praw , procedur odwołania się oraz instytucji,

do których można zwrócić się w przypadku nieprzestrzegania praw,

2) otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawie decyzji,

3) zapoznawania się z programem nauczania z poszczególnych przedmiotów , jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

4) jawnej znajomości kryteriów oceniania,

5) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu ,

6) informacji na temat życia szkolnego ,

7) otrzymywania w toku edukacji informacji z różnych źródeł,

8) bezpłatnej nauki ,

9) swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

10) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu,

11) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej,

12 ) dochodzenia swoich praw zgodnie z ustalonymi w szkole procedurami.2. Uczeń ma obowiązek:

1) uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się oraz aktywnie w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie.

2) przedstawiać w terminie 7 dni, po powrocie na zajęcia, pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie :

a ) zaświadczenia lekarskiego

b) oświadczenia rodziców ( prawnych opiekunów) o uzasadnionej

przyczynie nieobecności

3) nosić jednolity strój uczniowski zgodnie ze wzorem ustalonym przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Strój galowy ( dziewczęta – biała bluzka, chłopcy – biała koszula) obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych i reprezentowania szkoły na zewnątrz.

4) godnie reprezentować szkołę,

5) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

6) dbać o ład , porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,

7). pilnować własne mienie, przedmioty wartościowe i pieniądze przynoszone do szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej

za skradzione lub zniszczone przynoszone przez ucznia do szkoły

i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe ( w tym telefony

komórkowe, urządzenia elektroniczne, zegarki ...) i pieniądze.

8) wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas zajęć

edukacyjnych. Z urządzeń tych uczeń może korzystać wyłącznie podczas

przerw miedzy zajęciami.

9) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,

10) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

11) przestrzegać postanowień statutu szkoły oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

12) przestrzegać zarządzeń Dyrektora.

3. Nagrody:

a) pochwała wobec klasy,

b) wyróżnienie na apelu szkolnym,

c) nagrody książkowe i dyplomy,

d) listy pochwalne do rodziców,

e) świadectwo z wyróżnieniem.

4. Uczeń może otrzymać nagrodę za :

a) bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie i wzorowe zachowanie,

b) aktywną pracę społeczną,

c) wybitne osiągnięcia w konkursach.

5. Kary:

a) upomnienie nauczyciela i wychowawcy,

b) udzielenie upomnienia na apelu przez samorząd szkolny,

c) nagana dyrektora szkoły,

d) przeniesie ucznia do równorzędnej klasy,

e) po wykorzystaniu kar wymienionych w pkt. a – d przeniesienia do innej szkoły, karze tej podlega również uczeń, któremu udowodniono kradzieże, handel narkotykami lub inne naganne zachowanie niezgodne z obowiązkami zawartymi w Statucie Szkoły.

6. Uczeń może zostać ukarany za :

a) stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej,

b) dewastowanie mienia szkolnego lub prywatnego innej osoby ,

c) kradzież lub inne przestępstwa,

d) nieprzestrzeganie obowiązków określonych w Statucie Szkoły.

7. W przypadku popełnienia przez ucznia czynów noszących znamiona przestępstwa szkoła powiadamia policję i sąd .O podjętym działaniu informowani są rodzice.

8. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznaniu nagrody lub

udzieleniu kary, od której uczeń lub rodzic może odwołać się do

organu nadzorującego w stosunku do udzielającego kary, w terminie

3 dni od dnia poinformowania o karze.

9. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane jest na zasadach określonych w odrębnym dokumencie.
26 3 26