Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T18:50:09+01:00
Nazwa sprzetu
Numer identyfikacyjny
imie i nazwisko wlasciciela oraz inne dane osobowe
data wydania - data ważnosci
podpisy obydwóch stron
pieczątka działalności
17 4 17
2009-12-09T20:11:48+01:00
KARTA GWARANCYJNA


Zakupiony przedmiot …………………………….……….……………. nr
Data zakupu ………………………..

1. Udziela się gwarancji na prawidłowy chód zegarka na okres 2 lat (24 miesiące).
2. Data, od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia karty gwarancyjnej. Okres gwarancyjny określony jest w opisie każdego produktu.
3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia zegarka pod adres firmy sprzedającej , a okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
3. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada wpisana datę zakupu, pieczęć punktu sprzedaży.
4. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć produkt na własny koszt do punktu sprzedaży. Po wykonaniu naprawy produkt zostanie wysłany reklamującemu na koszt gwaranta.
5. Reklamujący powinien dostarczyć zegarek odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
6. Reklamujący odpowiada za zaginięcie zegarka w czasie dostarczenia, gwarant zobowiązuje się dostarczyć naprawiony zegarek do reklamującego i odpowiada za zaginięcie zegarka w czasie transportu.
7. W okresie gwarancyjnym uszkodzony sprzęt zostanie bezpłatnie naprawiony, lub wymieniony przez gwaranta na taki sam, wolny od wad.
W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty, lub wyboru innego sprzętu o podobnych walorach i specyfikacji. Ewentualna różnica pieniężna zostanie uregulowana przez gwaranta, bądź przez reklamującego, w zależności od kosztu wybranego przez reklamującego przedmiotu.
8. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
9.Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek:
- Samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
- Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia sprzętu.
- Przechowywania i konserwacji zegarka oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
- Obniżanie się jakości produktu spowodowane naturalnym procesem zużycia np. ścieranie się zewnętrznej powłoki produktu, zarysowanie, pęknięcia szkiełek, wałków, bransolety, itp.
- Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.……………………………. ……………………………………..
Podpis kupującego Podpis i pieczątka sprzedawcy
10 3 10