W podwójnych przedzielonych ukośnikiem; to są 2 pytania.

1 Jakie łaski otrzymujemy w sakramencie kapłaństwa

2 Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa/ O czym nauczał Jezus

3 Etapy powstawania N.Testamentu/ Księgi N.TESTAMENTU

4Napisz o św Janie/ św Marku

5 Wymień źródłą chrześcijańskie/niechrześcijańskie nauczające o Jezusie

6 Co się stało z Zacheuszem po spotkaniu z Jezusem/ Jakkimi słowami Jezus ustanowił sakrament pokuty

7 Co jest istotą sakramentu pokuty/ Wymień formy pokuty i do kogo się odnoszą

8 omów rachunek sumienia/ omów zadośćuczynienie

9 Czego dokonał/ jakie cechy miał Sw Franciszek

10 Czego uczy na postawa św Franciszka. co to znaczy wierzyć

2

Odpowiedzi

2009-12-09T19:53:47+01:00
Żródla chrześcijańskie to 4 ewangelie listy apostolskie i dzieje apostolskie etapy powastawania ewangeli to życie i nauczanie Jezusa gloszenie tradycji ustnej spisywanie tradyscji ustnej
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T20:25:22+01:00
1.Kapłaństwo jest to Sakrament, przez który Pan Jezus daje człowiekowi władzę składania ofiary Mszy Św., udzielania Sakramentów Św., głoszenie słowa Bożego oraz łaski godnego sprawowania urzędu kapłańskiego.
2.
• Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni czterdziestego dnia po narodzeniu.
• Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu.
• Ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda.
• Pobyt w Nazarecie do trzydziestego roku życia.
• Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela.
• Powołanie 12 Apostołów.
• Wybór św. Piotra na swego następcę.
• Śmierć na krzyżu na Górze Kalwarii w Wielki Piątek
• Zmartwychwstanie 3 dnia po śmierci w Wielką Niedzielę.
• Wniebowstąpienie 40 dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej

3.
· Jezus nauczał w jaki sposób możemy odnowić więź z Bogiem w sobie
· Najważniejszym przykazaniem jest miłować swojego Boga całym sercem i umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego, gdzie bliźnim jest każdy człowiek;
· wiara w to, że jest on Synem Boga,
· powróci "w obłokach niebieskich" w "Dniu Pańskim", aby dokonać sądu nad światem.

4.
Można zauważyć trzy główne etapy powstawania Nowego Testamentu:
· czas życia ziemskiego Jezusa, kiedy głosi On Ewangelię Królestwa Bożego, a zarazem sam jest już w pewien sposób tą Ewangelią.
· później czas, kiedy młode gminy chrześcijańskie tą Ewangelią żyją ( ok. 30 – 70 n.e. )
· i wreszcie czas redakcji naszych Ewangelii ( ok. 70 – 100 n.e. ).
5.
1. Ewangelia Mateusza
2. Mateusz Ewangelista
3. Ewangelia Marka
4. Marek Ewangelista
5. Ewangelia Łukasza
6. Ewangelia Jana

1.List do Rzymian
2.1 List do Koryntian
3. 2 List do Koryntian
4.List do Galatów/List do Galacjan
5.List do Efezjan
6.List do Filipian
7. List do Kolosan
8.1 List do Tesaloniczan
9.2 List do Tesaloniczan
10.1 List do Tymoteusza
11.2 List do Tymoteusza
12.List do Tytusa
13.List do Filemona
14.List do Hebrajczyków/List do Żydów

7.
Św. Jan Ewangelista - rybak znad jeziora Genezaret, uczeń Jezusa Chrystusa i najmłodszy apostoł, autor Ewangelii wg Jana i innych fragmentów Nowego Testamentu. Urodzony w Betsaidzie syn Zebedeusza i wg tradycji Salome, młodszy brat Jakuba Starszego. Według ewangelii, powołany został przez Jezusa na ucznia wraz z Andrzejem i Piotrem w czasie połowu ryb.

Św. Marek był uczniem św. Piotra i św. Pawła. Przez pewien czas towarzyszył św. Pawłowi w jego pierwszej podróży apostolskiej. Był też krewnym św. Barnaby. Jednak w trakcie podróży apostolskiej św. Pawła Marek opuścił go i zawrócił z drogi, wywołało to rozgoryczenie Pawła, dlatego nie chciał go zabrać w swoją drugą podróż. Wtedy i Barnaba opuścił św. Pawła i razem z Markiem udali się na Cypr. Potem Marek udał się do Rzymu, gdzie prawdopodobnie napisał swoją Ewangelię, wreszcie po śmierci św. Piotra, udał się do Aleksandrii egipskiej i założył tam Kościół. Jak podają legendy, pewnego dnia wrogo nastawieni do chrześcijan mieszkańcy Aleksandrii napadli na Marka przy ołtarzu, zacisnęli mu sznur na szyi i kazali wlec koniom, aż umarł.

8.
chrześcijańskie:
Nowy Testament zawiera mnóstwo dowodów co do życia Jezusa Chrystusa i Jego słów.

Niechrześcijańskie:
-Lucjan z Samosat był pisarzem greckim z drugiego wieku, który przyznawał, że Jezus jest czczony przez chrześcijan;
- Mara Bar-Serapion twierdził, że Jezus był uznawany za mędrca i cnotliwego człowieka
- Babiloński Talmud potwierdza, że ukrzyżowanie Chrystusa miało miejsce w Wigilię Paschalną, a zarzuty przeciwko Chrystusowi dotyczyły uprawiania czarów i szerzenia odstępstwa wśród Żydów.

9.
W Zacheuszu przeszły ogromne zmiany, nagle uświadomi sobie, że jego bogactwo materialne jest nic warte w porównaniu z bogactwem nowego życia, które wniósł Jezus. Po raz pierwszy w życiu spojrzał na ubogiego, jak na kogoś komu trzeba pomagać. Zrozumiał też, ze należy naprawić wyrządzoną krzywdę. Zapragnął żyć według Bożych przykazań.

10.
Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus powiedział do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

11
- dostąpienie miłosierdzia Bożego
- Bóg przyjmuje nas na nowo do swojej wspólnoty, dostępujemy przebaczenia naszych win i grzechów
- mamy "czyste sumienie"
- nawracamy się do Boga całym sercem
- jest powrotem do pełni wspólnoty Kościoła
- otrzymujemy umocnienie w walce ze złem.

12
Rachunek sumienia:
Jest to przypomnienie sobie wszystkich grzechów lekkich i ciężkich od ostatniej spowiedzi w oparciu o przykazania Boże i kościelne.
Żal za grzechy:
Żal za grzechy to smutek duszy z powodu popełnionych grzechów