1 . Wymień strefy klimatyczne Afryki
2 . Wymień strefy roślinne afryki
( jak najwięcej proszę )
3 . Co to jest konstruktywna uprawa ziemi ?
4 . Na jakiej części Afryki są rowy tektoniczne?PROSZĘ O JAK NAJSZYBSZA ODPOWIEDZ Z GORY DZIEKUJE :)

1

Odpowiedzi

2009-12-09T20:23:16+01:00
1.strefa równikowa, dwie strefy podrównikowe,dwie strefy zwrotnikowe ,dwie strefy podzwrotnikowe.2.AFRYKAŃSKA FLORA
W obszarze śródziemnomorskim na północnych wybrzeżach dominują twardolistne lasy oraz zarośla typu makii. Dalej na południe pojawia sie skąpa roślinność pustynna (w oazach Sahary i nad Nilem rośnie, np. palma daktylowa), jeszcze dalej na południe spotykamy roslinność półpustynną. Po obu stronach równika występują bardzo różnorodne formacje roślinne: na obszarach okresowo suchych i gorących różne typy sawanny i lasów podrównikowych, zaś na obszarach o dużych opadach-głównie na wybrzeżu Zatoki Gwinejskiej i w dorzeczu Konga-bujny, wilgotny, wiecznie zielony las równikowy. Nizinne wybrzeża morskie Afryki międzyzwrotnikowej porastają formacje namorzynów.
3.Konstruktywna uprawa ziemi - całokształt zabiegów wykonywanych narzędziami i maszynami uprawowymi w celu stworzenia uprawianym roślinom optymalnych warunków wzrostu i rozwoju oraz podniesienia kultury roli.
Podstawowym celem uprawy roli jest stworzenie optymalnych warunków w środowisku glebowym do umieszczenia materiału siewnego, jego kiełkowania, wzrostu i rozwoju roślin dla wytworzenia maksymalnego plonu o pożądanej jakości. Cel ten jest osiągany na glebach charakteryzujących się dobrą strukturą (gruzełkowatą), korzystnymi właściwościami wodnymi, powietrznymi, cieplnymi, biologicznymi, dobrą zasobnością w składniki pokarmowe oraz właściwym odczynem. Właściwości te uzyskuje się przez wykonywanie różnych zabiegów agrotechnicznych, których zadaniem jest: utrzymanie lub wzrost produkcyjności gleby, utworzenie łoża siewnego, uzyskanie i utrzymanie struktury gruzełkowatej, regulowanie stosunków wodno-powietrznych i cieplnych, zagospodarowanie resztek pożniwnych i słomy po zbiorze, niszczenie agrofagów (chwastów, szkodników, patogenów chorób), zapobieganie tworzeniu się i likwidowanie chorób gleby (skorupa glebowa, podeszwa płużna, nadmierne zagęszczenie warstw podornych), uruchamianie składników pokarmowych, przykrycie nawozów i doglebowych środków ochrony roślin, poprawa bilansu próchnicznego gleby, walka z erozją, oraz równanie powierzchni gleby i usuwanie kamieni.
4.Wielkie Rowy Afrykańskie, Great Rift Valley, system rowów tektonicznych we wschodniej części Afryki, na Wyżynie Wschodnioafrykańskiej, powstały w młodszym trzeciorzędzie (neogen) poprzez rozcięcie prekambryjskiej platformy afrykańskiej systemem uskoków. Procesowi temu towarzyszył silny wulkanizm oraz wylewy law.
Wielkie Rowy Afrykańskie rozciągają się na długości ok. 3500 km, między południowymi wybrzeżami Morza Czerwonego (na północy) i obniżeniem rzeki Zambezi (na południu), a przebieg ich ma generalnie kierunek południkowy. W okolicy równika rozdzielają się na dwie strefy ryftowe: wschodnią (Rów Abisyński i Wielki Rów Wschodnioafrykański) oraz zachodnią (Wielki Rów Zachodnioafrykański).
6 2 6